Seminář voda v Jihomoravském kraji

Začátkem června na půdě Jihomoravského kraje proběhl další ze série seminářů Voda v Jihomoravském kraji. Tato on-line přenášená akce byla jedním z výstupů projektu STARGATE, jehož cílem je zvyšování povědomí o vodě u odborné a široké veřejnosti.

Seminář voda v Jihomoravském kraji

Akce se zůčatnili zástupci Jihomoravského kraje, ČHMÚ, Povodí Moravy, VÚV TGM, ÚHÚL Brandýs nad Labem, CZECHGLOBE a řada dalších odborníků. Společným tématem prezentací a diskuse byla evapotranspirace a její omezení.

RNDr. Filip Chuchma, Ph.D. (ČHMÚ) prezentoval aktuální stav podzemních vod v mělkých i hlubokých vrtech. Věnoval se dlouhodobým průměrům teplot vzduchu a stavu srážek v JMK a kraji Vysočina a jejich vzájemných souvislostech s průtoky v řece Dyje a stavu podzemních vod. Ze závěrů vyplývá, že výška hladiny v mělkých a hlubokých vrtech reaguje na srážky různě rychle podle polohy vrtu. Obecně lze však říci, že výšky hladiny podzemních vod jsou aktuálně (červen 2021) v normálu, na mnoha místech i nad průměrem.

Ing. Miroslav Foltýn (Povodí Moravy) se ve své prezentaci věnoval průtokům vody v Dyji při vtoku do Moravy a naměřené skutečnosti let 2018, 2019 a 2020 a stav naplněnosti vodních nádrží. Hlavní projevy klimatických změn vidí hlavně ve vzrůstu průměrné teploty vzduchu a změny rozložení srážek v čase a prostoru. Podle Ing. Foltýna nejsou doposud úplně známy příčiny klimatických změn, pouze tak sledujeme projevy a dohadujeme se nad příčinami. Ze závěrů vyplývá, že povodí Dyje má nejhorší vodní bilanci vlivem nejnižší nadmořské výšky, vývoji srážek a teploty. Je potřeba také vnímat, že velké vodní nádrže v suchých létech mají zásadní význam pro zásobování toků. Diskutoval se také problém znečištění toků po přívalových deštích z odlehčovacích nádrží, který je nutno řešit zmenšením množství balastní vody v kanalizaci.

Ing. Milena Forejtníková (VÚV TGM) ve své prezentaci podrobně vysvětlila rozdíl mezi hydrologickou a vodohospodářskou bilancí a zabývala se i vysvětlením chyb v měření průtoků, které nastanou při nízkých stavech. V diskusi se rozebíral vliv malých vodních nádrží (rybníčky a mokřady) na mikroklima, hospodaření s vodou a vliv výparu u těchto malých vodních ploch.

Ing. Jaromír Vašíček, CSc. (ÚHÚL) v prezentaci zhodnotil stav kůrovcové situace a porovnával ji s historickými kalamitami. Představil také generel obnovy lesních porostů po kalamatě a zabýval se také odhady vůparů (transpirace) jednotlivých druhů stromů. Závěrem vyplývá, že dopad kalamity nebude mít vliv na ztrátu vody evapotranspirací.

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka., Ph.D. (CZECHGLOBE) představil projekt Adapt-Dyje (spolupráce mezi Povodím Moravy a CzechGlobe). Hlavní část prezentace tak byla věnována digitálním modelům povodí Dyje-Svratky, které umožní modelovat scénáře z širokého spektra adaptačních opatření a komplexně posuzovat jejich vliv na hydrologický cyklus a zabezpečenost vodních zdrojů. Cílem je najít optimální kombinaci opatření, optimální variantu, která bude mít nejméně negativních dopadů a bude chránit klíčové zájmy a zároveň vyžadovat nejmenší úsilí a finance.

Hlavní závěry ze semináře by se daly shrnout do následujících bodů:

  • Projekt Adapt-Dyje bude umět modelovat vliv různého chování člověka v krajině na evapotranspiraci.
  • Evapotranspirace je hlavní cestou, kterou voda z krajiny odchází.
  • Měření evapotranspirace a počítání dopadů na ni je velmi obtížné. Evapotranspirace vykazuje velkou nejistotu v čase a prostoru.
  • Měření průtoku vody v tocích je v rámci možností velmi přesné, dokonce i nadlepšuje skutečné průtoky.
  • Velké vodní nádrže v suchých létech mají zásadní význam pro zásobování toků, proto je úkolem Povodí Moravy předložit ,,Generel možných adaptačních opatření" na MZe tak, aby mohla být bezodkladně zahájena příprava realizace staveb VVD.

Zpracoval Miroslav Kubásek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů