zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analýz environmentální regulace odboru průmyslové ekologie

26.08.2021
Firemní ekologie
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analýz environmentální regulace odboru průmyslové ekologie

Státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analýz environmentální regulace odboru průmyslové ekologie

v oborech služby: 30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika, 31. Průmysl a 53. Technická ochrana životního prostředí.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na služební místo je bezprostředně po ukončení výběrového řízení, nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

  • oblasti řešení interakcí průmyslových činností, služeb nebo podnikatelských záměrů ve vztahu k šetrnému využívání surovin pomocí cirkulárních řešení za účelem náhrady a úspory primárních surovin, předcházení vzniku odpadů;
  • přípravě a aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR v rámci tvorby jednotné surovinové politiky ČR;
  • poskytování vyjádření k podnikatelským činnostem, k návrhům právních předpisů co do jejich dopadů na podnikatelské prostředí, zastupování ministerstva v pracovních skupinách při přípravě Politiky druhotných surovin ČR, zpracování podkladů pro instrukce ČR v orgánech EU;
  • spolupráci na přípravě programů podpory pro podnikatelské subjekty zaměřené na environmentální inovativní technologie v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin za účelem náhrady a úspory primárních surovin a na přípravě programů podpory zaměřené na opatření v průmyslu a energetice s cílem úspory a recyklace vody v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a s oběhovým hospodářstvím;
  • plnění další úkolů dle pokynů nadřízených, které odpovídají sjednanému druhu práce a platovému zařazení.

Vhodné zaměření vzdělání je přírodovědné nebo technické.

Při plnění činností je vhodná znalost angličtiny odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1].

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen ,,žádost") podané ve lhůtě do 10. září 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mpo.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: ,,Neotvírat" a slovy ,,Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analýz environmentální regulace - 31220".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[2], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[3];

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti.

Žadatel podá žádost s přílohami služebnímu orgánu na příslušném formuláři. Vzor je k dispozici v přílohách na elektronické úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

K žádosti dále žadatel přiloží:

a) strukturovaný profesní životopis,

b) motivační dopis.

JUDr. Martina Děvěrová, MPA

státní tajemnice

Vyvěšeno dne: 10. srpna 2021

Svěšeno dne: 10. září 2021

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[3] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen ,,domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
4
11. 2021
4.11.2021 - Konference
Praha, HubHub - Palác Ara
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí