Úterý, 27. února 2024

Závazky a cíle přijaté v rámci plánu Národních cílů sběru a recyklace do roku 2030 a dále pomohou s recyklací nápojových kartonů

Závazky a cíle přijaté v rámci plánu Národních cílů sběru a recyklace do roku 2030 a dále pomohou s recyklací nápojových kartonů

,,Nápojové kartony jsou průměrně vyrobeny z 75 % z papírových vláken a jsou recyklovatelné a recyklované. Předpokladem pro jejich recyklaci je sběr a následné třídění. ACE proto vyzývá k povinnému sběru použitých nápojových kartonů, aby se dosáhlo jejich následné recyklace a přispěly tak ke stanoveným národním cílům," říká Annick Carpentier, generální ředitelka ACE, sdružení výrobců pro nápojové kartony.

ACE je evropské sdružení výrobců nápojových kartonů a jejich dodavatelů, které prosazuje nápojové kartony jako obnovitelné, nízkouhlíkové a oběhové obalové řešení.

V březnu 2021 byl představen plán Národních cílů sběru a recyklace do roku 2030 a dále, který nastiňuje ambiciózní cíle a vize v této oblasti. K jejich dosažení přijali členové ACE 10 závazků včetně cíle dosažení míry recyklace 70 %, dekarbonizace průmyslového řetězce v souladu s cílem 1,5 °C nebo výroby nápojových kartonů pouze z obnovitelných nebo recyklovaných materiálů.

Závazky stanovené v plánu sdružení ACE se týkají především evropské situace, ovšem ACE jako sdružení globálních společností považuje vize a ambice uvedeném plánu Národních cílů sběru a recyklace do roku 2030 a dále platné pro společnosti globálně.

Z čeho se skládají nápojové kartony a jak náročná je jejich recyklace?

Nápojové kartony jsou papírové obaly používané především k ochraně a distribuci mléka a džusů, které jsou v průměru vyrobeny (na základě hmotnosti) z: 75 % papírových vláken - obnovitelného materiálu pocházejícího z udržitelně obhospodařovaných lesů a 21 % polymerů - většinou polyethylenu, k zabránění prosakování. V Evropě se kartony plně recyklují ve velkém. V současnosti po celé Evropě recykluje všechny vytříděné nápojové kartony asi 20 papíren.

Recyklace nápojových kartonů však není složitý proces. Nejprve se oddělují papírová vlákna z obalu pomocí několika speciálních technologií a potom se papír rozvlákní v papírně. Po rozvláknění se oddělená vlákna použijí k výrobě nových papírových produktů, zatímco zbývající hliník a polymery lze dále využít pro mnoho jiných účelů.

Do recyklace plastu a hliníku (polyal) investovali nejen některé soukromé iniciativy, ale i výrobci nápojových kartonů například v Itálii, Holandsku nebo České republice. To vedlo také ke spuštění společnosti Palurec GmbH, která nyní působí v Kolíně nad Rýnem. O další velké investici do recyklace vláken i hliníku/polymerů se rozhodlo i v Polsku. Do konce roku 2021 tak bude možné recyklovat téměř jednu třetinu PolyAl shromážděného z použitých nápojových kartonů. V blízké budoucnosti se také předpokládá výrazné navýšení kapacity recyklace.

Co jde z recyklovaných nápojových kartonů vyrobit?

Nápojové kartony jsou zdrojem vysoce kvalitního celulózového vlákna, které lze opakovaně recyklovat. Díky tomu jsou vhodné pro jakékoliv další zpracování v papírnách. Separovaný polyetylen a hliník se stále více recyklují na nový materiál, který je využíván u dalších produktů.

Jak probíhá sběr nápojových kartonů v evropských zemích?

Ve většině členských států Evropské unie mají občané dvě možnosti. Nápojové kartony mohou buď vytřídit v různobarevných pytlích nebo popelnicích, nebo je odvést do blízkých sběren. Tříděný odpad se většinou sbírá do lehkých plastových či papírových pytlů. Je však důležité, aby členské státy přijaly výzvu k povinnému sběru za účelem recyklace, pro dosažení vyšší míry sběru a následné recyklace.

Proč by tyto cíle měly být povinné?

Ambiciózní cíle v oblasti recyklace stanovené v evropské směrnici o obalech a obalových odpadech v roce 2018 v kombinaci s novou metodou výpočtu pro jejich recyklaci nepochybně povedou k poklesu hlášené míry pro všechny materiály v mnoha členských zemích EU. Pro dosažení zmíněných cílů bude třeba jednat na všech frontách a začlenit všechny obalové materiály. Zajištění sběru obalů je klíčem k dosažení stanovených cílů a také součástí výzvy, kterou dnes musíme překonat. ACE pevně věří, že stanovení povinných cílů sběru pro nejdůležitější materiály je klíčem k zajištění shromáždění a recyklace všech obalů tak, aby nedošlo ke znevýhodnění některého materiálu a byla zajištěna neutralita.

Stanovení cílů sběru a recyklace pro nápojové kartony podpoří transparentnost sebraných/recyklovaných materiálů a zároveň přesné vykazování míry sběru nebo recyklace v registru statistik EU (EUROSTAT), protože dnes se recyklace nápojových kartonů počítá na základě míry recyklace papíru.

Díky oddělenému sběru všech obalových materiálů se výrazně zvyšuje objem materiálů dostupných pro recyklaci, což poskytuje předvídatelnější a kvalitnější tok odpadu a přispívá k dosažení národních cílů recyklace.

Jaká je situace v Česku a na Slovensku?

Některé země stanovily národní cíle v oblasti recyklace nápojových kartonů dobrovolně již v roce 2019. Jedná se například o Rakousko (50 %), Belgii (60 %), Německo (75 %) a Francii (orientační cíl 59 %). Tyto země jsou v oblasti třídění nápojových kartonů nejlepší. Naopak Slovensko dosahuje pouhé 15% míry recyklace Česko 24 %. 1

Pokud jde o recyklovaný obsah, věříme, že je opodstatněné ho stanovit jako povinný pouze u recyklačních řetězců, které nefungují správně (plasty). Zavedení recyklovaného obsahu není nutné například u papíru, kde by mohl narušit dobře fungující recyklační řetězec. Před stanovením jakýchkoli závazných cílů týkajících se recyklovaného obsahu by měly být posouzeny jeho environmentální, sociální a ekonomické dopady. Je také důležité, aby nebyla ohrožena bezpečnost potravin, a proto musí být obsah recyklovaného materiálu, který se dostane do styku s potravinami, nejprve ověřen regulačními orgány EU. Na základě evropské směrnice o obalech a obalových odpadech by stanovení recyklovaného obsahu nemělo být jedním ze základních požadavků na obaly. Překračovalo by to současný mandát a bylo kontraproduktivní.

Zdroj foto: https://cs.wikipedia.org/

Zdroj: ACE - sdružení výrobců pro nápojové kartony

1 ACE, Recycling Brochure, 2021. Dostupné zde: <https://rb.gy/radadl>.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů