Členské státy musí přidat v opatřeních ke snižování produkce směsných odpadů

16. března 2022

Recyklace

Odpady

Členské státy musí přidat v opatřeních ke snižování produkce směsných odpadů

Evropská komise průběžně sleduje vývoj indikátorů odpadového hospodářství a trendy spojené s cíly balíčku oběhového hospodářství v jednoltivých členských státech. Aktuálně se Evropská komise mimo jiné zabývá podklady pro budoucí aktualizaci legislativy nakládání s odpady. Níže přinášíme některé důležité části jejího hodnocení stávajícího stavu. Níže citujeme z materiálu Evropské komise k revizi rámce EU pro nakládání s odpady.

Rámcová směrnice o odpadech stanoví hierarchii způsobů nakládání s odpady, která upřednostňuje předcházení vzniku odpadů před přípravou k opětovnému použití, recyklací, dalšími možnostmi využití odpadů a odstraňováním odpadů. Rámcová směrnice o odpadech ukládá členským státům, aby přijaly opatření s cílem předcházet vzniku odpadu a sbírat určité druhy odpadů samostatně. Obsahuje také ustanovení o přezkumu týkající se preventivních opatření, potravinového odpadu a odpadních olejů. Zelená dohoda pro Evropu zahrnuje politický závazek, jehož cílem je, ,,aby se pro občany zjednodušilo nakládání s odpady a podnikům se zajistily čistější druhotné suroviny". Akční plán pro oběhové hospodářství navíc představuje závazek významně snížit produkci odpadů: jeho cílem je snížit do roku 2030 množství zbytkového (nerecyklovaného) komunálního odpadu na polovinu, podporovat bezpečnější a čistší odpadové toky a zajišťovat vysoce kvalitní recyklaci. Do této iniciativy bude začleněna iniciativa pro omezení plýtvání potravinami, protože potravinový odpad představuje významnou část komunálního odpadu.

Je třeba přijmout opatření k efektivnjšímu snižování produkce směsných odpadů

Navzdory stávajícím právním předpisům týkajícím se odpadu, se celkový objem vyprodukovaného odpadu (především komunálního odpadu) za posledních deset let zvýšil (Eurostat env_wasgen a env_wasmun). Přezkumy Evropské agentury pro životní prostředí týkající se předcházení vzniku odpadu ukazují, že EU nesměřuje ke splnění cíle své politiky v podobě omezení vzniku odpadu. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí týkající se pokroku při předcházení vzniku odpadu v Evropě dochází k závěru, že členské státy ve svých programech předcházení vzniku odpadu zřídkakdy nastavují cíle a ukazatele, kvůli čemuž je obtížné sledovat předcházení vzniku odpadu.

V roce 2018 bylo v EU zrecyklováno pouze 38 % veškerého odpadu, v roce 2019 pak 48 % komunálního odpadu (databáze Eurostat env_wasmun), přičemž čísla se napříč členskými státy znatelně liší - sahají od 10 % po 60 %. Prvotní závěry hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí provedených s cílem podpořit mechanismus včasného varování ukazují, že více než polovině členských států hrozí, že nedosáhnou cílů pro rok 2025, pokud jde o přípravu komunálního odpadu na opětovné použití a o jeho recyklaci. Nedostatečný sběr, třídění a zpracování odpadů vedou ke ztrátě zdrojů a větším dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nízká míra recyklace, jakož i nižší kvalita recyklovaného materiálu, jsou z části způsobeny neefektivními systémy sběru odpadu. Tyto systémy se napříč EU významně liší. Jsou závislé na místních podmínkách a na celkových rozhodnutích týkajících se nakládání s odpady v členských státech, ale ne vždy vycházejí ze zásad a postupů, které prokazatelně přinášejí optimální výsledky při dosahování cílů v oblasti přípravy odpadu na opětovné použití a jeho recyklace.

Nakládání s odpady spadá pod environmentální politiku (článek 192 SFEU), mezi jejíž cíle patří zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, ochrana lidského zdraví a uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů. Komise se bude snažit dosáhnout těchto cílů v souladu se závazky Zelené dohody pro Evropu a ustanoveními o přezkumu v čl. 9 odst. 6, čl. 9 odst. 9 a čl. 21 odst. 4 směrnice 2008/98/ES o odpadech.

Právní předpisy upravující nakládání s odpady v celé EU jsou základem politik správného nakládání s odpady a také základem fungování trhu s odpady v EU. Iniciativa řeší problémy v oblasti životního prostředí s nadnárodními důsledky, mezi něž patří dopad sběru a zpracování odpadu a související emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Řeší také nepřímý dopad na těžbu a zpracování původních surovin, které by mohly být nahrazeny druhotnými materiály.

Cílem této iniciativy Evropské komise je zlepšit celkový výsledek nakládání s odpady pro životní prostředí, a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a prováděním zásady ,,znečišťovatel platí". Cíle iniciativy jsou:

  • snížit produkci odpadu,
  • zlepšit tříděný sběr odpadu s cílem dosáhnout optimálních výsledků v oblasti recyklace, a to i zamezením kontaminace recyklovatelného odpadu,
  • zvýšit množství odpadních olejů sebraných a zpracovaných v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady.
    Výchozí scénář vezme v úvahu vývoj v členských státech v návaznosti na změny právních předpisů EU týkající se odpadů z roku 2018 a dále trendy ve výsledcích nakládání s odpady, které ukazují pomalé zlepšování trendů týkajících se výkonu v oblasti recyklace a vzniku odpadu, jež se shodují s HDP.

Zdroj: web České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) s využitím informací Evropské komise https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en a dokumentu EK číslo Ref. Ares(2022)577247 - 25/01/2022.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů