Čtvrtek, 28. září 2023

Školní sběry podle nového zákona o odpadech

Školní sběry podle nového zákona o odpadech

Sběrové akce jsou oblíbenou aktivitou, která má na českých školách dlouholetou tradici. Propad cen papíru a protipandemická opatření je však v minulých dvou letech výrazně omezily. Teď už se ale situace změnila a školní sběry hlásí návrat. Pojďme si tedy shrnout ta nejdůležitější fakta.


Úvodem je potřeba zdůraznit, že provádět školní sběr není pro školní zařízení povinnost. Pokud jsou však sběrové akce organizovány, je nutné postupovat podle pravidel, která ukládá nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v § 20 nejen školám, ale i obcím, na jejichž území se školy nachází.

Nové povinnosti školy v roli příjemce odpadů ze školních sběrů nelze sloučit s jinou její rolí, a to původce odpadů vznikajících při činnosti školy jakožto právnické osoby (odpady z běžného provozu, ze školních jídelen či jiné odpady, které vznikají jako důsledek různých úkonů ve škole.).

Dále připomeňme, že pokud škola umožní svým zaměstnancům, žákům, studentům a návštěvníkům ve svých budovách odkládat komunální odpad, musí také zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu (§ 62 odst. 1 zákona o odpadech).

Jako školní sběr může být označen sběr využitelných složek komunálního odpadu od žáků a studentů organizovaný školou prostřednictvím shromažďovacího prostředku (obvykle kontejneru) umístěného dočasně v areálu školy. Dle nového zákona o odpadech se v rámci školních sběrů mohou sbírat pouze odpady z papíru, plastů a kovů z domácností. V tomto případě se na školu nevztahují povinnosti provozovatele zařízení (§ 17-19 zákona o odpadech).

Školní sběr by měla škola provádět po dohodě s příslušnou obcí, na jejímž území se nachází. Do obecně závazné vyhlášky se škola jako místo určené obcí pro odkládání odpadu neuvádí, protože zákon o odpadech předpokládá ,,nezávislé" fungování školního sběru (§ 20 zákona o odpadech) na obecním systému odpadového hospodářství (§ 59 téhož zákona).

Škola se okamžikem převzetí odpadů sebraných v rámci školního sběru, stává jejich vlastníkem. Nakládá s nimi, tj. soustřeďuje je a předává do zařízení (např. sběrny), příp. za ně přijímá odměnu. Škola plní ve vztahu k těmto převzatým odpadům všechny povinnosti původce odpadu, ačkoli jejich původcem není. Výjimkou je pouze povinnost podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Původcem odpadu se z hlediska evidenční povinnosti stává obec, na jejímž území se škola nachází. Tato obec má povinnost vést o odpadech ze školního sběru evidenci a uvádět je v ročním hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi.

Škola předá do 15. ledna následujícího roku obci údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok. Rozsah a způsob předání těchto údajů stanovilo MŽP ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. v příloze č. 3.

V ročním hlášení obec zahrne tyto odpady nahlášené školou, popř. školami do produkce obce (pod kód nakládání A00). Školy musí před prvním vývozem informovat oprávněnou osobu, které odpady předávají, o tom, že původcem, kterého má uvádět v evidenci, je obec, nikoliv škola. Tyto informace je nutné předat i v případě nastalých změn u vývozů následujících (např. změna oprávněné osoby, které se odpad předává).

Odpad sbíraný v rámci školního sběru lze zahrnout do čtvrtletních výkazů pro AOS EKO-KOM. Jelikož mnoho obcí delegovalo svoji povinnost vyplňovat tento čtvrtletní výkaz na svoji svozovou společnost, doporučujeme v rámci obce zajistit předání těchto informací mezi těmito subjekty.

Ve výkazech je od verze výkazu 4.3.01 (1.1.2022) školní sběr evidován samostatně jako ,,L"

Zdroj: https://www.ekokom.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů