Úterý, 6. prosince 2022

Z konference Surovinová bezpečnost Evropy

6. října 2022
Z konference Surovinová bezpečnost Evropy

Dne 12. září 2022 organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví EU celoevropskou konferenci na téma "Surovinová bezpečnost Evropy".

Dne 12. září 2022 organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví EU celoevropskou konferenci na téma "Surovinová bezpečnost Evropy". Cílem bylo navrhnout a prodiskutovat konkrétní kroky k posílení surovinové bezpečnosti EU. Konference se kromě 25 vysokých představitelů členských států EU odpovědných za nerostné zdroje, suroviny a těžební průmysl zúčastnili také čelní zástupci sousedních zemí EU (Norska, Velké Británie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Srbska a Ukrajiny). Spolupráce v oblasti nerostného a surovinového bohatství napříč Evropou představuje schůdnou cestu k posílení surovinové bezpečnosti EU, a to nejen v oblasti kritických surovin nutných pro úspěšnou energetickou transformaci EU. Na konferenci též v první politické části vystoupili vysocí představitelé Evropské komise, a to její místopředseda EK Maroš Šefčovič a komisař pro vnitřní trh Tierry Breton (online), kteří se vyslovili pro diverzifikaci zdrojů a zdůraznili nutnost zbavit se v jednotlivých komoditách jednostranné závislosti na monopolním dodavateli.

Konferenci zahájil ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela. Ve svém vystoupení konstatoval, že i když je současným tématem číslo jedna posledních týdnů a měsíců energetická závislost, a ceny energií, surovinová bezpečnost evropského kontinentu je tématem neméně důležitým. ,,Bylo by velmi nešťastné, kdybychom se zbavili jedné závislosti, tedy závislosti na dodávkách ropy a plynu, a okamžitě upadli do jiné závislosti. Musíme se vyhnout tomu, abychom se stali opět vydíratelnými, tentokrát ze strany dodavatelů strategických komodit pro moderní průmysl, jako jsou kritické a další důležité suroviny." Ministr Jozef Síkela dále uvedl, že EU nemůže posílit svou surovinovou bezpečnost bez úzké spolupráce se sousedními zeměmi, které z evropského pohledu stále mají solidní zásoby nerostných surovin, a uvítal účast zástupců Albánie, Severní Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Norska, Spojeného království a Ukrajiny na konferenci. ,,Bez surovinové spolupráce s těmito zeměmi by celé snažení bylo jen akademickou teoretickou diskusí," uvedl ministr Jozef Síkela s tím, že vyzve Evropskou komisi, aby zvážila vytvoření celoevropského systému strategických rezerv těch nerostných surovin, na jejichž dovozu je EU nejvíce závislá a u nichž by případné přerušení dodávek mohlo vést k přímému ohrožení surovinové bezpečnosti kontinentu. ,,Japonsko, Jižní Korea a USA takové agentury úspěšně provozují již dlouhou dobu, takže se jimi můžeme inspirovat," řekl ministr Jozef Síkela. Podle jeho slov EU rovněž potřebuje novou generaci geologického průzkumu vlastního území. ,,Již několik desetiletí žijeme v iluzi, že území EU je důkladně geologicky prozkoumáno, a přitom stále vycházíme z údajů z 60., 70. a 80. let minulého století, které vůbec neodpovídají požadavkům dnešního moderního průmyslu. Území EU je často velmi dobře prozkoumáno, pokud se jedná o tradiční nerostné suroviny, ale ne pokud jde o ty nové, moderní, high-tech." V tomto ohledu zmínil velký potenciál hlubší části zemské kůry a apeloval na nutnost využívání domácích zdrojů. ,,Surovinovou bezpečnost evropského kontinentu nelze posílit bez udržitelné domácí produkce alespoň některých surovin, které EU spotřebovává," zdůraznil ministr Síkela.

Na konferenci byly rovněž představeny dva projekty budoucího využívání kritických surovin (lithium a mangan) na území České republiky. Pavel Cyrani, místopředseda představenstva skupiny ČEZ, informoval o projektu na těžbu a zpracování lithia na Cínovci. Firmu Euro Manganese Inc., zastupoval Matthew James, prezident a generální ředitel. Hovořil o přípravě projektu bezpečných evropských dodávek vysoce čistého manganu pro trh s bateriemi pro elektromobily. Projekt v sobě nese velkou synergii - dojde k odstranění staré ekologické zátěže a současně bude získána surovina důležitá pro bateriový průmysl.

Druhou část konference zahájil Hiroši Šimotori, výkonný viceprezident, člen představenstva pro strategii a průzkum kovů JOGMEC, Japonsko, s tématem zajištění dodávek surovin pro průmysl a společnost. Japonsko, které je surovinově chudou zemí, prostřednictvím JOGMEG (Japan OIL, Gas and Metals National Corporation) zajišťuje plynulé dodávky strategických surovin, a to včetně kritických surovin, zemního plynu a ropy. Dlouholeté zkušenosti a úspěchy JOGMEG představují inspiraci nejen pro EU v oblasti zajištění plynulého zásobování průmyslu a společnosti surovinami.

Zbyněk Gabriel představil prezentaci ředitele České geologické služby Zdeňka Venery, ve které prezentoval odborná geologická stanoviska k posílení surovinové soběstačnosti evropského kontinentu. Příspěvek apeloval na nutnost geologického průzkumu hlubších částí zemské kůry a využití těžebních odpadů, které jsou mnohdy bohaté na strategické suroviny, které historicky dosud neměly širší využití.

Armida Torregiani, vedoucí výzkumnice italské Národní výzkumné rady, zdůraznila nutnost změnit postoj veřejnosti k těžbě a zpracování nerostných surovin. Za pilotní projekt lze považovat unijní ,,Raw Materials Ambassadors at Schools", který upozorňuje studenty středních a základních škol na všudypřítomnost nerostů v každodenním životě a jejich nehraditelnost.

Ve třetí části konference diskutovali účastníci konference na téma ,,Příležitosti k posílení surovinové bezpečnosti kontinentu: bez dodávek surovin není možný další průmyslový rozvoj členských států EU".

Úvodní prezentace Chrise Herona, Eurometaux, přehledně shrnula tvrdá data týkající se očekávaného zvyšování spotřeby nerostných surovin v souvislosti s chystanou energetickou transformací EU a znovu upozornila na nutnost přenést alespoň část těžby a zpracovatelských řetězců na evropskou půdu.

Následovala diskuse a představení stanovisek a postojů jednotlivých zemí. Závěrečná diskuse vyzněla ve prospěch závěrů konference, které byly na její závěr bez námitek přítomných delegátů přijaty.

Druhý den, tj. 13. září 2022, na konferenci navázal doprovodný program, který byl variantně rozdělen podle zájmu jednotlivých účastníků. Odbor surovinové politiky MPO vybral tři špičkové podniky, které nerostné suroviny nejen těží, ale také sofistikovaně zpracovávají, tudíž všechny tři vybrané provozy mohou sloužit jako příklad pokročilého hodnotového řetězce, kdy se zpracovaná surovina dostává na trh s vysokým podílem přidané hodnoty. Účastníci konference mohli volit mezi prohlídkou ložisek a zpracovatelských provozů společností Granát Turnov (české granáty, těžba, zpracování), Sedlecký kaolín (kaolíny, těžba a zpracování) a Sklopísek Střeleč (vysoce kvalitní křemenné písky, těžba, úprava). Exkurze vzbudily velký ohlas a těšily se velkému zájmu účastníků konference.

Zdroj: MPO

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů