Úterý, 31. ledna 2023

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření

 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření
Citace: 316/2022 Sb. Částka: 146/2022 Sb.
Na straně (od-do): 3858-3870 Rozeslána dne: 31. října 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 11. října 2022 Datum účinnosti od: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.

316

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2022

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná
a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 zákona:


§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná (dále jen "zdroj"), okres Český Krumlov, katastrální území Frymburk, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně zahrnuje zdroj a jeho nejbližší okolí. Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo I. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně hydraulických poměrů zdroje a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranné pásmo II. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranném pásmu I. stupně smějí být prováděny pouze činnosti, které jsou nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje. Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a)
provádět odvodňovací práce, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, včetně úprav koryt povrchových toků,

b)
budovat a provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologických procesů manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, zejména s látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vod, s persistentními sloučeninami, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, s fluoridy, amoniakem a dusitany, biocidními látkami a látkami na ochranu rostlin a lesa a manipulace s látkami ropného původu,

c)
zakládat a provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,

d)
provádět zemní práce porušující zemní pokryv s výjimkou prací souvisejících s těžbou peloidu,

e)
provádět činnosti, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev,

f)
těžit nerostné suroviny včetně těžby rašeliny, která není prohlášena za zdroj,

g)
provádět zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu,

h)
pást hospodářská zvířata,

i)
vyrábět, používat a přepravovat toxické látky,

j)
znečišťovat horninové prostředí včetně kvartérních sedimentů a půdních vrstev vypouštěním odpadních vod do vod podzemních, aplikací tekutých čpavkových hnojiv, kejdy skotu a prasat nebo aplikací průmyslových hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin, vyvážením žump, vypouštěním, vyléváním nebo odkapáváním do půdy nebo povrchových vod kapalin ze siláže nebo jiných kapalin, které by mohly negativně ovlivnit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod,

k)
vypouštět vody kontaminované látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod do staveb k vodohospodářským melioracím pozemků,

l)
provádět změny v režimu průtoku vod zdrojem a jeho okolím, které by vedly k jeho negativnímu ovlivnění,

m)
odebírat povrchové vody, na které je vázáno vydání povolení podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou již povolených odběrů,

n)
provádět trhací práce,

o)
provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem s výjimkou průzkumných a výzkumných prací pro potřeby využívání zdroje,

p)
tábořit mimo vyhrazená místa,

q)
používat chemické posypové materiály na pozemních komunikacích, které by mohly způsobit kontaminaci povrchových vod a horninového prostředí včetně kvartérních vrstev,

r)
umísťovat stabilní stavební a jiné stroje a vrtné soupravy, u nichž je využíváno tekutých provozních hmot, pokud nejsou vybaveny zařízením, které zabrání únikům tekutých paliv, olejů, mazadel, chladicích kapalin a jiných provozních hmot do horninového prostředí, nebo

s)
parkovat motorová vozidla mimo vyhrazená parkoviště.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.


Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 316/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 316/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 316/2022 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů