Čtvrtek, 1. prosince 2022

Metodický návod MPO pro recyklaci plastů

Metodický návod MPO pro recyklaci plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na svých stránkách nový metodický návod pro recyklaci plastů, který se týká vydávání vyjádření MPO v případě ukončení odpadového režimu podle zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.). Konkrétně se jedná o vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh.

S účinností nové odpadové legislativy v lednu 2021 získalo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou kompetenci k vyjádření, zda konkrétní věc, která byla odpadem, může opustit odpadový řežím a lze na ni pohlížet jako na výrobek. S ohledem na skutečnost, že k této nové kompetenci nová legislativa nespecifikovala a stále nespecifikuje prakticky žádné další podrobnosti, jak by se mělo postupovat, nastala v roce 2021 řada pochybností a obav dotčených recyklačních firem. Řada firem s podanou žádostí neuspěla. Články k tomuto tématu vyšly jak na webu Hospodářské komory ČR (Stát nestojí o recyklaci?), tak na webu České asociace odpadového hospodářství (Recyklujeme přes 20 let. Teď to chce stát znemožnit. Proč?). V dané oblasti proběhlo několik jednání. Výsledkem těchto jednání byl příslib Ministerstva průmyslu zpracovat jednotnou metodiku pro předmětný postup a pro podávané žádosti. Cílem bylo, aby každý žadatel dopředu a jasně věděl, co má pro úspešnou žádost předložit a čím má své argumenty k posouzení ukončení odpadového režimu pro jeho výrobky, doložit.

Česká republika má, podobně jako další členské státy EU, aktivně podporovat recyklaci odpadů a vytvářet podmínky pro to, aby suroviny obsažené v odpadech byly v souladu s cíli oběhového hospodářství využívány zpět do konkrétních výrobků, kde mohou nahradit primární suroviny. Aktuálně, v listopadu 2022, byl zpracován a vydán metodický návod MPO k oblasti výrobků ze segmentu recyklace plastů.

Rámcová směrnice o odpadech definuje k ukončení odpadového režimu tyto logické a pochopitelné podmínky:

Podle čl. 6 odst. 1 rámcové směrnice o odpadech přijmou členské státy vhodná opatření s cílem zajistit, aby odpad, který byl předmětem recyklace nebo jiného způsobu využití, nebyl již nadále považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky:
a) látka nebo předmět jsou určeny k využití ke konkrétním účelům;
b) pro tuto látku nebo tento předmět existuje trh nebo poptávka;
c) látka nebo předmět splňují technické požadavky pro konkrétní účely a vyhovují stávajícím právním předpisům a normám použitelným na výrobky; a
d) využití látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

V metodice MPO hraje zásadní roli splnění podmínek nařízení REACH

Metodický návod pro postup podání žádosti dle § 10 odst. 5 zákona o odpadech pro výrobky z oblasti recyklace plastů tak, jak jej Ministerstvo průmyslu a obchodu pojalo, je vydáván z hlediska požadavků evropského nařízení REACH (zejm. požadavky na zpětně získané látky, proces povolován). Metodika dále informuje o konkrétních podkladech, které je potřebné předložit k vydání předmětného vyjádření MPO.

Ve vydané metodice Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že recyklaci je třeba posuzovat případ od případu a je výhradní zodpovědností každého jednotlivého výrobce/dovozce, aby jím uváděné zpětně získané látky, směsi nebo předměty na trh byly v souladu se zákonem o odpadech, nařízením REACH a dalšími evropskými či národními legislativními opatřeními nebo technickými předpisy podle zamýšleného konečného způsobu využití finálního výrobků z recyklátu.

MPO rovněž uvádí, že metodický návod pro recyklaci plastů byl vydán po konzultaci a se souhlasem České inspekce životního prostředí, Státního zdravotního ústavu v Praze a Ministerstva životního prostředí (gestora za uvedenou problematiku).

Nyní je klíčové, zda tato aktuální metodika a povinnosti v ní stanovené, v praxi pomohou recyklačním firmám v potřebném rozvoji recyklace. Tedy v problematice úspěšného vyvedení výrobků, pro které existuje tržní prostředí a pro které existuje dlouhodobý odbyt, z režimu odpadů. Tak, aby je bylo možno prakticky využívat pro účely, pro které jsou tyto recyklované výrobky určeny a pro které plní technické normy. Česká republika bohužel zatím není v trajektorii ke splnění legislativou stanovených cílů recyklace. Každý správní produkt státu v této oblasti by proto měl aktivně příspět ke zrychlení požadovaného směřování a k většímu využívání surovin obsažených v odpadech.

Plné znění Metodikého návodu Ministerstvo průmyslu a obchodu, je ke stažení zde:

Plné znění ke stažení - metodicky-navod-pro-predkladani-zadosti-mpo---recyklace-plastu

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů