Úterý, 6. prosince 2022

Bojovat s kůrovcem je zákonná povinnost každého vlastníka lesa

22. listopadu 2022
Bojovat s kůrovcem je zákonná povinnost každého vlastníka lesa

V České republice se stále obnovují lesy po rozsáhlé kůrovcové kalamitě. Majitelé lesních pozemků, kteří včas nereagovali na výzvy k asanaci kůrovcových ohnisek, svou nečinností přispěli k tomu, aby se kůrovec rozmnožoval a napadal okolní lesní porosty. Nejinak tomu bylo i v případě firmy MatPres s.r.o., které Česká inspekce životního prostředí za zanedbání ochrany lesa uložila pokutu ve výši půl milionu korun.

Společnost MatPres se stala majitelem lesního pozemku (napadeného kůrovcem) v červenci 2018, kdy kůrovcová kalamita vrcholila. Firma však ani přes výzvy odborného lesního hospodáře ve stanoveném termínu nepřistoupila ke kůrovcové těžbě. Z hlediska zákona je přitom každý vlastník lesa povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les - mimo jiné přemnožení škodlivých organismů. ,,O kůrovcové problematice byla firma informována již při nákupu lesních pozemků. Firma se měla seznámit se stavem lesa, který přešel do jejího vlastnictví, měla znát své zákonné povinnosti a neprodleně reagovat na upozornění ze strany odborného lesního hospodáře a výzvu inspekce ke zpracování kůrovcem napadených stromů", uvedl ředitel brněnského oblastního inspektorátu Tomáš Augustin a dodal, že firma nijak nedoložila včasnou snahu o zajištění sanace kůrovcového dříví. ,,Argumentace, že lesní pozemky na základě kupní smlouvy na sebe firma převedla toliko za účelem zajištění úvěru, byla v dané věci irelevantní - firma se uzavřením kupní smlouvy stala vlastníkem lesních pozemků se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími mimo jiné z lesního zákona," vysvětlil ředitel Augustin.

Inspekce nicméně neopomenula fakt, že nečinnost firmy nebyla jediným faktorem, který měl za následek vytvoření podmínek pro negativní působení kůrovce. Jeho kalamitní přemnožení podpořily také zejména klimatické vlivy (vysoké teploty a vláhový deficit), které byly příčinou chřadnutí smrkových lesních porostů. Neprovedení včasné asanace ohnisek napadení, tedy vyhledání, vytěžení a likvidace kůrovců ještě před dokončením vývoje a jejich vylétnutím a rozšířením se do okolí, však mívá za následek další výskyt napadených stromů, další odlesňování, snižování stability lesních porostů např. vůči škodlivým abiotickým činitelům jako je vítr, mokrý sníh či teplotní a srážkové extrémy. Kůrovcem bylo v tomto případě zasaženo přibližně 390 stromů. V důsledku neplnění povinností firmy došlo k rozšíření kůrovců do okolních smrkových porostů, a to i na sousedních lesních pozemních a tedy k ohrožení stability lesního ekosystému v dané lokalitě.

Společnost se proti rozhodnutí inspekce odvolala k Ministerstvu životního prostředí, avšak neúspěšně. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. října 2022.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů