Sobota, 15. června 2024

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 433/2022 Sb. Částka: 196/2022 Sb.
Na straně (od-do): 5202-5204 Rozeslána dne: 23. prosince 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. prosince 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 258/2000 Sb.Předpis mění: 272/2011 Sb.433

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., k provedení § 30 odst. 3 a § 34 odst. 1 tohoto zákona, a podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), k provedení § 7 odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. a nařízení vlády č. 241/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) a d) se slova "v místě posouzení" nahrazují slovy "v posuzovaném chráněném prostoru".

2. V § 2 písmeno n) zní:

"n)
seřaďovacím nádražím železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, prohlídku vlaků a opravy vozů,".

3. V § 2 se písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písmena o) až r).

4. V § 2 písm. o) se za slovo "nepohybují" vkládají slova ", a dále seřaďovací nádraží".

5. V § 2 se písmeno p) zrušuje.

Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písmena p) a q).

6. V § 2 písmeno p) zní:

"p)
údržbou, rekonstrukcí, modernizací nebo optimalizací dráhy činnost související s výměnou nebo obnovou kolejového svršku, spodku a souvisejících zařízení, podbíjení a broušení kolejí, případně přidání koleje, předelektrizační úpravy, elektrizace dráhy nebo jiná související úprava,".

7. V § 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

"q)
údržbou, rekonstrukcí, modernizací nebo zkapacitněním pozemní komunikace činnost související s položením nového povrchu vozovky nebo rozšířením vozovky při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo jiná související úprava, včetně související krátkodobé objízdné trasy,".

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

8. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která včetně poznámky pod čarou č. 4, znějí:

"s)
nízkofrekvenčním hlukem v mimopracovním prostředí zvuk, jehož převážná část energie leží v pásmu frekvencí vymezeném třetinooktávovými pásmy o střední frekvenci 10 Hz až 200 Hz,

t)
stavební činností činnost v prostoru staveniště podle jiných právních předpisů4).

______________________________________
4)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

9. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB.".

10. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pro posouzení celkové úrovně hluku, kterému jsou zaměstnanci vystaveni při činnosti, při níž hladina hluku v průběhu sledovaného období významně kolísá mezi jednotlivými denními expozicemi hluku, se místo denní úrovně hladiny hluku použije průměrná expozice hluku. Jednotlivé denní expozice hluku je třeba nejprve přepočítat na pracovní dobu 8 hodin.".

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

11. V § 4 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB.

(2) Přípustný expoziční limit impulsního hluku vyjádřený hladinou špičkového akustického tlaku C LCpeak se rovná 140 dB.".

12. V § 4 odst. 5 se slova "§ 3 odst. 5" nahrazují slovy "§ 3 odst. 6".

13. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Hygienický limit hluku, infrazvuku a ultrazvuku
na pracovištích pro jinou než osmihodinovou směnu

Hygienický limit expozice hluku, infrazvuku, nízkofrekvenčnímu a vysokofrekvenčnímu hluku a ultrazvuku vyjádřený hladinou akustického tlaku A pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se určí tak, že se ke stanoveným přípustným expozičním limitům LAeq,8h, Lteq,8h nebo LGeq,8h přičte korekce KT, která se stanoví podle vztahu

KT = 10.lg(480/T), [dB],

kde T je jiná než osmihodinová směna v minutách.".

14. V § 10 odst. 1 se slova "nebo že průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa," zrušují.

15. V § 10 odst. 2 se slova "respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa," zrušují.

16. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 40 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 30 dB.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

17. V § 12 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 4 až 6.

18. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro posouzení celkové úrovně vibrací, kterým jsou zaměstnanci vystaveni při činnosti, při níž expozice vibracím v průběhu sledovaného období významně kolísá mezi jednotlivými denními expozicemi vibracím, se místo denní úrovně hladiny zrychlení vibrací nebo hodnoty zrychlení vibrací použije průměrná expozice vibracím. Jednotlivé denní expozice vibracím je třeba nejprve přepočítat na pracovní dobu 8 hodin. U jednotlivých měřených zdrojů vibrací musí být provedena frekvenční analýza. Jsou-li dominantní složky frekvenčně vážených zrychlení na nižších frekvencích, přepočet na sledované období nelze použít.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

19. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

20. V příloze č. 3 část A zní:

"Část A

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Druh chráněného prostoru
Korekce [dB]
1)
2)
3)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
-5
+5
+13
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
0
+5
+13
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
0
+10
+18

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních a tramvajových dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující.


Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřaďovací nádraží, která byla uvedena do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000.

3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Hygienické limity hluku stanovené podle § 12 odst. 3 a přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužijí u protihlukových opatření

a)
k omezení hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách v řízeních a postupech zahájených a u staveb povolených nebo zkolaudovaných podle jiných právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a řízení a postupy se dokončí podle dosavadních právních předpisů, nebo

b)
schválených orgánem ochrany veřejného zdraví formou časově omezeného povolení podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,

pokud hluk v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hodnotu hluku, která byla objektivizována měřením v referenčním kontrolním bodě při uvedení daného protihlukového opatření do užívání; tato hodnota hluku zvýšená o 0,5 dB se považuje za hygienický limit hluku po dobu platnosti uvedené podmínky.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů