Neděle, 2. dubna 2023

Nakládání s odpady a vedlejší produkt

Nakládání s odpady a vedlejší produkt

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, vč. energetického využití nebo odstranění. Při uplatňování hierarchie odpadového hospodářství se zohlední celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na snižování vlivů nakládání s odpady na životní prostředí a zdraví lidí. Dále pak zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti, technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost, ochrana zdrojů, životního prostředí, zdraví lidí a hospodářské a sociální dopady a cíle, zásady a opatření POH ČR.

Odpadem dle legislativy rozumíme každou movitou věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Zároveň se má za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.
Máte za povinnost se zbavit movité věci, pokud ji nepoužíváte, není ji možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí, byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu, nebo vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejší produktem. Pokud vzniknou pochybnosti o tom, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci, které prokáže právní zájem, nebo z moci úřední. Ne ale každý odpad, který u vás např. ve výrobě vznikne, musí být odpadem a být veden v odpadové evidenci.
Vedlejší produkt vs odpad
Vedlejším produktem rozumíme výstup z výrobního procesu, který je zpravidla menší než množství hlavních produktů. Příjmy z vedlejších produktů jsou obvykle vykazovány jako jiný příjem nebo jako snížení nákladů na výrobu. Kdežto odpad je zpravidla nákladovou položkou.
Vedlejší produkt je sekundární produkt získaný z výrobního procesu; není primárním vyráběným produktem nebo službou. Pokud materiál vyžaduje nějaký další způsob zpracování dodatečný k procesu výroby, jedná se o důkaz, že nejde o vedlejší produkt. Takový materiál by měl být typicky odpadem nebo výrobkem z odpadu.
Přesnou definici vedlejšího produktu najdeme v článku 5 rámcové směrnice o odpadech (2008/98). Látka nebo předmět vzniklé při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba tohoto předmětu, lze považovat za vedlejší produkt, a nikoliv za odpad pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) Další využití látky nebo předmětu je jisté;
b) Látku nebo předmět lze využít přímo bez dalšího zpracování jiným než běžným průmyslovým způsobem;
c) Výroba látky nebo předmětu je nedílnou součástí výrobního procesu a
d) Další využití je zákonné
Výše uvedené podmínky musí být splněny současně. Pokud alespoň jedna z podmínek není splněna, nejedná se již o vedlejší produkt a musí se s ním tak zacházet jako s odpadem.
Co je rozuměno dalším využitím? Hlavně to budou existující smluvní vztahy s odběrateli, zisk nebo existence zaběhlého trhu s daným materiálem. Pokud si pokládáte otázku, co je myšleno zpracováním odlišného od výrobní praxe, tak se má na mysli hlavně procesy jako: mytí, sušení, homogenizace, změna rozměru anebo tvaru. Další využití musí být zákonné, to zajistíte souladem s předpisy použitelnými na výrobky a s environmentálními předpisy (pozor, na vedlejší produkty se vztahuje i nařízení REACH).
Pokud si nejste jisti, zda se jedná o vedlejší produkt nebo odpad, může vám pomoci následující schéma:

Příklady vedlejšího produktu
Typickým příkladem vedlejšího produktu je dřevovýroba a zde vznikající třísky nebo piliny. Ty se dají velmi jednoduše využít jako další vstup do výroby OSB desek či pelet.
Kovové špony zcela běžně končí jako odpad v odpadové evidenci. Jedná se ale o další typický příklad vedlejšího produktu. Tyto špony mohou posloužit jako vstup do výroby v hutnictví, slévárenství nebo stavební výrobě za splnění výše uvedených požadavků.

Vedlejší produkt pro vás může být zajímavý i hlavně z následujících důvodů:
1) Naplníte hierarchii nakládání s odpady - tedy předejdete vzniku odpadu;
2) Splníte povinnost § 12 (1) zákona o odpadech, kdy musíte při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti;
3) Snížíte si náklady a administrativní zátěž - vedlejší produkt vám pravděpodobně přinese zisk a nepodléhá evidenční ani oznamovací povinnosti;
4) Odpadnou vám veškeré povinnosti stanovené pro nakládání s odpady;
5) Snížíte si množství odpadu reportovaných zahraniční matce, případně v jiných reportech;
Pokud potřebujete probrat problematiku odpadu a vedlejších produktů, neváhejte se obrátit na naši společnost Ekotema Group s.r.o. Nabízíme poradenské služby nejenom v oblasti podnikové ekologie.
Ing. Michal Gregor
Ekotema Group s.r.o.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů