Pondělí, 25. září 2023

Pro města a obce - rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou - Královehradecký kra

Pro města a obce - rubrika Odpady v krajích s Petrem Havelkou - Královehradecký kra

Časopis Pro města a obce nově přináší ve svých vydáních v roce 2023 pravidelný komentář k vývoji odpadového hospodářství v jednotlivých krajích v České republice. O odborné komentáře v tomto směru byl redakcí požádan ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Jako druhý byl hodnocen Královehradecký kraj.

Pokud bychom se podívali na vývoj ohledně komunálních odpadů v Královehradeckém kraji, data Ministerstva životního prostředí k tomuto říkají, že tento kraj je na tom z hlediska plnění priorit odpadové hierarchie v mezikrajském srovnání nejlépe, neboť z dlouhodobého pohledu vykazuje nejmenší nárůst produkce komunálních odpadů ze všech krajů. Hlavní prioritou platné odpadové hierarchie je právě snižování produkce odpadů.

Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele se v tomto kraji od roku 2009 dle výpočtu MŽP zvýšila jen o 18,4 % na 519,5 kg.obyv.-1 v roce 2021. Uvedený mírný nárůst produkce lze přičíst především zvýšení produkce, resp. vykazování, biologicky rozložitelného odpadu, a to v důsledku zavedení jeho separace.

O aktivních obcích a o kvalitní intenzifikaci systémů separace v tomto kraji svědčí snížení celkové produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele se mezi lety 2009-2021. Ta se i přes proběhlé navýšení hospodářského výkonu a spotřeby za uvedených více než 12 let snížila o 6,8 % na hodnotu 260,3 kg.obyv.-1. Podíl produkce směsného komunálního odpadu na celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období poklesl z 63,6 % na 50,1 %. To potvrzuje nárůst podílu tříděné frakce komunálních odpadů. I tento kraj však má v tomto směru ještě velký potenciál ke zlepšení. Podle cílů oběhového hospodářství EU by měla být produkce směsných komunálních odpadů (SKO) do roku 2030 snížena o 50 %. V případě Královehradeckého kraje je tedy cílem snížení hranice produkovaného SKO na hodnotu kolem 135 kg.obyv.-1.

Analýzou dat z řady obcí a měst v tomto regionu nicméně vidíme velmi pozitivní trend cca od roku 2017, právě v navyšování podílu vytříděných složek komunálních odpadů, které končí v barevných sběrných nádobách a kontejnerech. Nejinak je tomu v krajském městě Hradci Králové, které jako jedno z prvních velkých měst v České republice aktivně zavedlo door-to-door systém a nabídlo sběrné nádoby občanům až do jejich rodinných domů. Tento systém se zde velice osvědčil a výkon třídění některých složek odpadů vzrostl i o desítky procent. Zkušenosti jsou přenášeny na stále větší počet obcí v celém kraji.

Královéhradecký kraj klade velký důraz na zvýšení úrovně environmentálního vědomí všech obyvatel kraje. Již několik let je realizován projekt ,,Čistá obec, čisté město, čistý kraj". V rámci tohoto programu se mohou obyvatelé a obce zapojovat do mnoha zajímavých akcí podporující odpadové hospodářství v kraji, a to ve spolupráci s místními svozovými firmami. Díky tomuto programu si obce mohou také rozšířit sítě sběrných nádob na separované komodity a rozšířit sběrné dvory.

Z hlediska využití dotačních prostředků se v tomto kraji obce aktivně zapojily např. do pořízení kompostérů pro občany s cílem snížení produkce bioodpadů, dále se velké množství žádostí týkalo rozšíření počtu sběrných nádob na tříděné složky komunálních odpadů - rozvoj door-to-door systémů, podpořeny byly také projekty na technologickou úpravu a třídění odpadů, včetně nakládání s kaly z ČOV.

Podobně jako jinde v republice, i zde je nedostatek koncovek na materiálové využití odpadů. Každá nová technologie je pro vítána a zpravidla je i podporována z OPŽP. Co se týká energetického využití odpadů, dlouhodobě se daří nerecyklovatelné odpady z tohoto kraje využívat v podobě homogenizovaných paliv z odpadů (TAP) odpovídajících přísným evropským ISO normám v prakticky bezodpadové technologii v rámci výroby cementu v cementárně Prachovice. Zde tyto odpady již řadu let úspěšně nahrazují fosilní paliva, čímž šetří naše životní prostředí.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství pro časopis Pro města a obce, březen 2023

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů