Pátek, 22. září 2023

Vzdělávací programy a semináře nejen pro zemědělce o využití kalů a kompostů na zemědělské půdě

Vzdělávací programy a semináře nejen pro zemědělce o využití kalů a kompostů na zemědělské půdě

Česká asociace odpadového hospodářství v roce 2022 v Hradci Králové realizovala seminář k potřebě většího využití biologicky rozložitelných odpadů na zemědělské půdě. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Agenturou ZERA. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. jako akreditovaný vzdělávací subjekt Ministerstva zemědělství a nabízí pro původce kalů z ČOV, kompostáře i pro zemědělce semináře a workshopy zaměřené na nové technologické a legislativní podmínky v oblasti přímé aplikace kalů čistíren odpadních vod a jejich kompostování.

Díky výstupům z úvodního semináře ČAOH, kterého se účastnili také odborníci z MZe, MŽP, ČZU, SOVAK, UKZUZ a další, se následně podařilo definovat potřebné legislativní úpravy, řadu z nich se na konci roku 2022 podařilo také realizovat v rámci novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. To je pro možné využití bioodpadů na zemědělské půdě velmi potizivní.

Problematika organické hmoty v půdě je velmi aktuální. S tím souvisí i potřeba zdrojů, které vznikají buď v zemědělské prvovýrobě (statková hnojiva - hnůj, kejda sláma, rostliny) anebo jako externí zdroj (organická hnojiva - kompost, digestát a upravené kaly z ČOV). Každý z těchto zdrojů má specifickou kvalitu, kterou zemědělec rozlišuje podle forem, obsahu a časové dostupnosti živin a charakteru stability organické hmoty vůči rozkladu (podíl C na stabilitě humusu). Dalšími důležitými informacemi pro zemědělce jsou agronomická, bezpečnostní a legislativní doporučení (zákon o hnojivech, zákon o odpadech a jejich prováděcí předpisy).

obr1

Díky významným změnám v rámci Společné zemědělské politiky 2023+, kterými jsou požadavky na zvyšování půdní úrodnosti v souvislosti s klimatickou změnou a potřebou zabudování CO2 do půdy - ,,Zemědělství, které reaguje na klimatickou změnu", se otevírají nové požadavky na technologie, které minimalizují emise skleníkových plynů, ztráty živin a technologické vybavení.

Společnost ZERA z.s. reaguje na nové technologické a legislativní podmínky (odpady, hnojiva) a organizuje v rámci svých osvětových a vzdělávacích aktivit programy pro různé cílové skupiny: setkání - prezenční, online, ale i exkurze.

V minulém roce i letos proběhla řada seminářů zaměřená na technologie přímé aplikace nebo kompostování kalů (v rámci cyklu seminářů Programu rozvoje venkova, opatření 1, priorita 4 zemědělství Udržitelné zemědělství na úrovni zemědělských podniků - rozhodování v zemědělských podnicích směřující k posílení systému ochrany a zdraví půdy). Semináře byly určeny jak pro původce kalů, kompostáře, tak pro zemědělce, protože obě technologie jsou základem pro kvalitní uplatnění kalů na zemědělských půdách v ČR.

Mezi aktuálně probíhající akce patří seminář na téma ,,Význam a uplatnění kalů čistíren odpadních vod jako zdroje živin a organické hmoty v zemědělské praxi".

obr6

Technologie přímé aplikace kalů je v režimu odpadů, kdy je požadavkem, aby se pozemek pro aplikaci stal zařízením na zpracování odpadu. Toto vyžaduje administraci provozovatele ČOV - ,,Program použití kalů" včetně schválení na ÚKZÚZ.

Technologie kompostování je v režimu výrobek / organické hnojivo, kdy požadavkem na pozemek pro aplikaci kompostu je bilance živin a organické hmoty dle produkční potřeby zemědělce. Toto vyžaduje pro provozovatele ČOV pouze analýzu kalů pro tvorbu surovinové skladby kompostárny.

Nabídka vzdělávání: plán na rok 2023 - zera-nabidka-vzdelavani-2023

Kontakt: Ing. Olga Křížová; +420 724 144 401; krizova@zeraagency.eu, www.zeraagency.eu

Možností je také domluva individuálního vzdělávání - zvolit si můžete téma, místo a termín.

Foto: ze seminářů v rámci cyklu Programu rozvoje venkova

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s využitím podkladů ZERA Agency

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů