Sobota, 2. prosince 2023

ČAOH a její členové se aktivně připravují na reporting ESG v oblasti odpadového hospodářství

ČAOH a její členové se aktivně připravují na reporting ESG v oblasti odpadového hospodářství

Sledování uhlíkové stopy a reporting udržitelnosti ve firmách je novou důležitou disciplínou, která má i své ekonomické aspekty. Česká asociace odpadového hospodářství proto uspořádala odborný seminář pro své členské firmy. Na semináři, který ČAOH pořádala v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR v Praze 9, přednášeli přední čeští odborníci v oboru.

ČAOH připravila pro své členy odborný seminář se špičkami v oboru

Segment odpadového hospodářství se snaží o udržitelné řešení nakládání s odpady. Snaží se minimalizovat negativní vliv na životní prostředí a zároveň maximalizovat efektivitu využití zdrojů. Proto je problematika ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) vnímána jako budoucí důležitá součást moderního byznysu i u členských společností České asociace odpadového hospodářství. Procesy vždy musí mít i ekonomickou logiku, aby byly v praxi realizovatelné a mohly v konkurenci přežít. To, že ekonomická logika může být obsažena i v oblasti ESG, jasně ukázal proběhlý odborný seminář.

Postupně se reporting rozšíří na všechny

Nedávno Evropský parlament finálně schválil směrnici CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) týkající se sociální odpovědnosti podniků a nastavující pravidla pro reportování o rizicích a dopadech na udržitelnost velkých společností v EU. ESG reporting se týká velkých společností s obratem nad 50 milionů eur a s více než 250 zaměstnanci, a to již od 1. ledna 2023. Tato povinnost by se pak od roku 2026 měla rozšířit i na malé a střední firmy.

Odpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, ke společnosti i k řízení rizik tak hýbe světem byznysu. Stále významnější roli má i v oblasti ochoty bankovních domů k investicím do připravovaných projektů. Podporované projekty podle Taxonomie EU nesmí působit negativní vlivy na klíčové strategie EU (Do not significant harm). Například na cíle oběhového hospodářství nebo na cíle ochrany klimatu. Pokud ano, nejsou tyto projekty způsobilé pro finanční podporu ze strany EU, ale ani pro podporu stále většího počtu bankovních domů. To se může týkat i některých investic v odpadovém hospodářství, či v energetickém využití odpadů.

Očekává se, že reportování ESG faktorů je také cestou, jak vyřešit problém greenwashingu a sjednotit podávané informace od firem o jejich udržitelnosti. Nárůst poptávky po společnostech s lepším ESG ratingem se však postupně začíná dotýkat všech. Již nyní je často ESG žádáno, a to nejen ze strany investorů, bank a dalších finančních institucí, ale také ze strany obchodních partnerů i samotných zákazníků. Reporting udržitelnosti a uhlíkové stopy bude důležitou součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Vzhledem k tomu, že členové ČAOH zajišťují v rámci České republiky přes 65 % trhu služeb nakládání s odpady, je podpora udržitelnosti a snižování dopadů na životní prostředí pro asociaci významné téma, a proto se k němu staví aktivně a pozitivně. Školení podtrhlo důležitost této legislativy pro další rozvoj našich firem a moderní směřování odvětví. ČAOH připravila pro své členské firmy zajímavý odborný program, jehož plná verze je pro informaci uvedena pod tímto odkazem.

Kdo přednášel

O evropských standardech pro reporting udržitelnosti přednášel expert na oblast odpovědnosti a řízení korporací, pan Mgr. Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve společnosti Frank Bold. Zde spolu se svým bruselským týmem řídí projekt Alliance for Corporate Transparency, který realizoval největší výzkum ESG reportingu v EU, když hodnotil reporting udržitelnosti 1000 velkých evropských firem. Pan Mgr. Gregor je členem Sustainability Reporting Board EFRAGu, jež vytváří a schvaluje EU standardy pro reporting udržitelnosti, a také je členem českého Národního kontaktního místa OECD. ,,Cílem je dostat se od líbivých CSR (Corporate Social Responsibility) reportů k tvrdým datům a indikátorům, které jsou pro udržitelnost klíčové, jako celkové emise, dekarbonizační cíle nebo energetická náročnost." Na systém taxonomie už přechází i přední české banky. "Zatímco taxonomie určuje kritéria pro zelenost jednotlivých aktivit, pro které firmy potřebují sehnat financování, CSRD standardy stanoví indikátory pro hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti celé firmy, a to napříč všemi ESG oblastmi," popsal Gregor a doplnil, že "schopnost reportovat kvalitní data bude pro firmy zcela zásadní, aby si udržely své obchodní partnery a postavení na trhu."

Prezentace o uhlíkové stopě, jejím výpočtu a nefinančním reportingu ve firmě, představily zástupkyně společnosti ESG Avensis, paní Ing. Andrea Jelínková, Ph.D., absolventka mezinárodního výcvikového programu ,,IEMA Recognised GRI Professional Preparation Training" a řady dalších odborných programů a paní Mgr. Martina Hrušková. Obě přednášející ze společnosti ESG Avensis jsou certifikovanými manažery společenské odpovědnosti. ,,Koncepční řešení tématu udržitelnosti stojí v současné době na své startovací čáře. O to potřebnější je šířit povědomí o této problematice intenzivně napříč celou společností. Spousta organizací se s ní doposud blíže nesetkala, některé ji řeší především kvůli externím podnětům, jiné k ní přistupují velmi aktivně. Důležité je vnímat ji jako nedílnou součást moderního businessu, která poskytuje společnostem možnost např. identifikovat své významné dopady na okolní prostředí a naopak, nebo také rizika a příležitosti spojené se strategickým rozvojem. Kvalitní výpočet uhlíkové stopy a řádně provedený nefinanční reporting představují pro organizaci užitečné nástroje, které jí i zainteresovaným stranám pravidelně poskytují cenné informace. Je pak na každé z organizací, jak tyto informace využije pro svůj růst," říká Andrea Jelínková.

Na závěr prezentoval praktickou aplikaci fungování kritérií udržitelnosti pro biologicky rozložitelné odpady a plasty v cirkulární ekonomice odborník s dlouholetou praxí v oblasti obnovitelné energie i s vytvářením legislativních návrhů v oblasti využití obnovitelné energie a transpozice evropských směrnic v ČR, pan Ing. Dalibor Delong, z konzultantské společnosti REX Solutions. Ta spolupracuje téměř na všech významnějších projektech v ČR i ve střední Evropě, kdy pro firmy zpracovává projekty spojené s udržitelnou energií, připravuje společnosti k certifikacím udržitelnosti či počítá emise. Podle Dalibora Delonga: ,,dodávky biologického materiálu se statusem udržitelnosti nejsou jen přítěžkem pro odpadářské společnosti, nicméně mohou být i zajímavým ekonomickým bonusem, jelikož takto deklarovaný materiál je díky systému povinnosti využívání odpadních materiálů v energetice velmi žádaný."

Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, k proběhlému semináři shrnul: ,,Z obsahu prezentací se potvrdilo, že pro odpadový sektor má tato problematika jasnou ekonomickou provázanost a že firmy, které se v dané oblasti rychle zorientují a učiní v ní aktivní kroky, budou mít v rámci konkurenční soutěže v dodavatelsko-odběratelských vztazích nespornou výhodu, včetně výhody ekonomické. To ukázala i diskuze a dotazy k prezentacím. Ty mimo jiné pojednávaly i o konkrétních finančních benefitech např. v oblasti zpracování bioodpadů, či v oblasti výroby a využití paliv z odpadů. Přednášející ukázali vysokou erudici v tomto novém tématu a poskytli firmám řadu v praxi využitelných podnětů pro naše členské společnosti."

Ke stažení - Program semináře ČAOH k ESG - caoh---seminar-esg

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů