Pátek, 8. prosince 2023

Nařízení EU týkající se průzkumu, těžby a zpracování kritických surovin - CRM Act (upřesnění)

Nařízení EU týkající se průzkumu, těžby a zpracování kritických surovin - CRM Act (upřesnění)

Dne 14. 9. 2023 schválil Evropský parlament svoji pozici k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin, tzv. ,,Critical Raw Materials Act" (,,CRM Act"). Nařízení bude nyní diskutováno mezi Evropskou komisí, EvropskourRadou a Evropským parlament. Schválení direktivy se pak očekává v dubnu roku 2024. Tento článek přináší pouze velice stručný přehled diskutované direktivy.

EU vydává pravidelně seznamy kritických surovin (,,CRM") na základě technologické a strategické potřebnosti a riziku dostupnosti pro Evropu, které se obnovují každé 3 roky. Poslední aktualizace z roku 2023 jich stanovuje 31, z toho 15 tzv. strategických surovin (,,SRM"), které mají zvlášť velkou důležitost (viz odkaz pod článkem). Evropská komise nedávno aktualizovala své hodnocení závislostí dodavatelských řetězců EU v 15 klíčových technologických oblastech v pěti strategických odvětvích (obnovitelná energie, elektromobilita, průmysl, informační a komunikační technologie, letectví a obrana) a konstatovala, že je vysoce závislá na dovozu z jiných zemí. Navíc ložiska a produkce kritických surovin jsou často koncentrované do několika málo zemí, kterým dominuje především Čína, která tak představuje téměř monopolního vývozce v řadě těchto surovin.

,,CRM Act" byl přijat pro to, aby se snížila závislost Evropy na dovozu strategických surovin a stanoví jasné cíle do roku 2030:

- aby vlastní těžební kapacita EU pokryla alespoň 10 % spotřeby EU (za předpokladu, že to zásoby EU umožňují);

- aby zpracovatelská kapacita pokryla alespoň 40 % roční spotřeby SRM EU;

- aby recyklační kapacita EU pokryla alespoň 15 % roční spotřeby SRM v EU;

- aby dovoz SRM z jedné země nepřekročil 65% roční spotřeby SRM v EU.

Pro to, aby bylo možné stanovených cílů v zásobování strategickými surovinami dosáhnout a byly posíleny dodavatelské řetězce (především v oblasti těžby a zpracování), zavádí ,,CRM Act" institut ,,strategických projektů", které mohou navrhovatelé předložit Evropské komisi. EK pro tento účel nově zřídila ,,European CRM board", který bude předložené projekty posuzovat a komise má 60 dnů na schválení. Schválený strategický projekt bude mít v jednotlivých členských státech statut projektu v nejvyšším možném veřejném zájmu se všemi prioritami, které tomu přísluší.

Členské země EU pak jsou povinny snížit administrativní zátěž a zabezpečit hladký a rychlý schvalovací proces pro tyto projekty v rámci svých legislativ a to tím, že:

- zřídí jediný státní orgán zodpovědný za celý povolovací proces (,,one-stop shop" ) a to do 3 měsíců od nabytí právní moci direktivy "CRM Act";

- zabezpečí, že povolovací proces pro těžbu strategických surovin nebude delší než 24 měsíců;

- zabezpečí, že povolovací proces pro zpracování strategických surovin nebude delší než 12 měsíců.

Členské země budou muset také vypracovat národní program průzkumu strategických surovin a to do jednoho roku od nabytí právní moci direktivy a tento program bude muset být revidován každých pět let.

Dále bude muset každý členský stát provádět audity zásob a zdrojů SRM a to nejen v oblasti ložisek nerostných surovin, ale také skladových zásob těžařů a zpracovatelů. Státy musí vést inventurní přehledy těchto surovin a předávat každoročně zprávu Evropské komisi.

Všechny zdroje CRM a SRM musí být uváděny v klasifikaci UNFC a také předkládání strategických projektů musí zahrnovat klasifikaci UNFC tam, kde to je relevantní.

Evropská komise zabezpečí společný nákup SRM surovin, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity ve vyjednávání.

Autor: Zbyněk Gabriel

Související odkazy

Stručný popis a video k direktivě

Plný text a zdůvodnění (poslední návrh před hlasováním)

Přehled kritických a strategických surovin

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů