Pátek, 24. května 2024

Vysokorychlostní tratě pro celkovou udržitelnost

Vysokorychlostní tratě pro celkovou udržitelnost

Vztahu vysokorychlostním tratím k udržitelnému rozvoji území se věnuje další Prezentační den Stavební správy vysokorychlostních tratí. Tématem vás provede náměstek ředitel SSVRT pro rozvoj Ing. Martin Švehlík. Přímý přenos z Informačního centra Správy železnic na hlavním vlakovém nádraží v Ústí nad Labem můžete sledovat 17. dubna od 15:30.

Co to vlastně je udržitelný rozvoj?

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se zároveň snaží odstranit, nebo zmírnit negativní projevy dosavadního růstu lidské společnosti. Minulý i současný vývoj založený především na ekonomice růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, často jde o rozvoj na dluh. Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí. Sociální, environmentální a ekonomický pilíř společnosti jsou úzce propojeny a jeden z nich nelze upřednostnit na úkor ostatních. V souladu s principy rozvoje udržitelné mobility je nezbytné zkvalitňovat dopravní infrastrukturu. Vyšší kvalita dopravy pak přinese zvýšení přepravní rychlosti a atraktivity železniční dopravy.

Udržitelný rozvoj pro život

Bez rozvoje přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území se nikam neposuneme. Jak tedy uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí? Pochopením faktu, že ekonomický rozvoj není možný bez zohlednění společenských hodnot a přírodního bohatství.

Vysokorychlostní tratě pro udržitelný rozvoj

Rychlé a dostupné spojení nesporně přinese regionům více pracovních příležitostí a ekonomický rozvoj. Zcela v souladu s udržitelností jsou ale již návrhu nových tratí posuzovány z hlediska koncepce a vlivu na životní prostředí. Vysokorychlostní tratě jsou navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení chráněných prvků v krajině, a pokud to není dokonale možné, volíme technické řešení, které co nejméně ovlivní krajinné prvky nebo cenná území.

Rozvoj území závisí na samosprávách

Poznatky ze zahraničí poukazují na rozhodující vliv místních samospráv na budoucí rozvoj v okolí vysokorychlostních trat, které představují příležitost i k hospodářskému růstu. Jisté však je, že samotná investice do vysokorychlostních tratí maximální přínosy nezaručí. Ty může ovlivnit kladný přístup místní samosprávy a nastavení podmínek pro podnikání a výstavbu. Pro to existují různé nástroje v rámci územního plánování.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě TEN-T

Společně s požadavky mezinárodních dohod nařízení sleduje minimalizaci konfliktů s ochranou přírody a krajiny, uchování kulturních a civilizačních hodnot v území a vytváření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní infrastruktura je součástí té veřejné a je využívána ve veřejném zájmu.

http://www.ceskenoviny.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů