Sobota, 15. června 2024

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 2. díl

Jaké jsou novinky v agendě stavebních a demoličních odpadů r. 2024? Odpoví redakce EnviWeb.cz - 2. díl

pokračování prvního dílu článku redakce EnviWeb.cz

Odpolední blok prvního dne konference započal agendou selektivní demolice. K tématu vystoupil Jan Otýs ze společnosti AZS 98 s.r.o. Byl představen proces předdemoličního auditu, který je důležitým krokem k realizaci demoličních prací. Součástí auditu může být též výpočet úspory CO2. Jaký je správný postup demolice? 1. zmapování objektu (postup vyklízení, odstrojení, bilance materiálů/odpadů aj.). 2. vyklízení objektu, 3. fáze odstrojení objektu (demontáž krytiny apod.), 4. strojní demolice (separace dřeva, kovu, šrotu atd.), 5. recyklace v místě demolice. Na přednášku navázala projektem Mercurie paní Ing. Eva Nykodýmová ze společnosti SKANSKA a.s. Byla prakticky i graficky prezentována selektivní demolice v praxi uprostřed Prahy. Předdemoliční auditu prokázal více jak 14 000 t materiálů k demolici, zároveň se jednalo o neznámé materiály, různého složení. Směry cirkularity při řešení tohoto projektu - znovuvyužití přes externí partnery, interní využití (rebetong, infrastruktura), darování aj. ať již se jednalo o zařizovací materiály jako jsou dveře, okna, koberce, dlaždice apod. Závěr tohoto bloku doplnil doc. Škopán s přípravou Plánu odpadového hospodářství pro roky 2025 až 2035, kde problematika selektivních demolic tvoří nemalou část. SWOT analýza prokázala v rámci slabých stránek - nedostatečné třídění odpadů při provádění demolic, nedostatečná míra provádění selektivní demolic, špatná organizace celého procesu demolice. Jako příležitosti byly označeny - edukace pracovníků stavebních úřadů ve věci vyžadování provádění selektivních demolic a následného zacházení s demoličními odpady v souladu s platnou legislativou.
Doc. Pavlů představila koncept normy pro Předdemoliční auditu a selektivní dekonstrukci. Proč předdemoliční audity vůbec provádět? ,,Maximální množství materiálů navrátit zpět do oběhu, optimalizovat postup demolice, stanovit množství a druhy odpadů, navázání spoluprací se zpracovateli, výrobci," uvedla problematiku paní Pavlů. Aktuálně probíhá návrh nové normy, která by obsahovala kromě jiného též zmapování stavby (seznámení s podklady, prohlídka stavby vč. fotodokumentace), provádění odstranění stavby nebo jejich částí (vyklizení, odstrojení, strojní demontáž), doporučení nakládání s demoličními materiály (opětovné použití, důkladné třídění, omezení škodlivých látek v materiálech a výrobcích), využití materiálů (na povrchu terénu, energetické, materiálové využití nebo v místě stavby), řízení a zabezpečování kvality (přeprava SDO, shromažďovací prostředky, skladování, přejímka aj.), kvalita výrobků a normy pro výrobky (harmonizované evropské normy pro primární materiály/výrobky platí i pro recyklované materiály, pro harmonizované stavební výrobky platí Nařízení o stavebních výrobcích 305/2011/EU).
___
Státní správa byla zastoupena Českou inspekcí životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Za ČIŽP jako první řečník vystoupil Ing. Martin Zemek, který hovořil o kontrolní činnosti v kontextu stavebních odpadů. Kontroly ČIŽP za r. 2020 - 2022 bylo provedeno přibližně 5 tisíc v oblasti SDO a z toho každá pátá kontrola prokázala porušení zákona o odpadech. K nejvyšším sankcím patřila ta z r. 2019 ve výši 5 milionů Kč. Byla též prezentována nejčastější zjištění jako například zneužívání legálních zařízení - zasypávání neupraveným SDO (místa po těžbě, pískovny apod.), fakticky se jedná skládky SDO, bez poplatku za uložení. K dalšímu nešvaru patří provoz mobilních zařízení k využívání odpadů (drtičky) jako stacionární zařízení. Uvedené je v rozporu s povolením, na nepovolených pozemcích, bez EIA. Problematické bývají též asfalty - použití ZAS - T3/T4 nevhodným/nedovoleným způsobem (v rozporu s vyhláškou č. 283/2023 Sb.) jako drtě - opravy účelové komunikace apod. bez dokladů prokazující obsah PAU.
Ing. Kulhánková za MPO prezentovala podporu recyklace ze strany ministerstva. Průmyslová politika EU - stavebnictví jako jeden ze 14 průmyslových ekosystémů a cirkularita patří k zásadní součástí dekarbonizace, uvádí EU Transition Patrhway for Construction. Nové nařízení, resp. revize EU č. 305/2011 CPR pro uvádění stavebních výrobků na trh. ,,Jedním z cílů je zavést principy oběhového hospodářství právě do tohoto nařízení", komentovala Ing. Kulhánková. V rámci novely se též zavádí digitální pas výrobků s deklarací environmentální stopy. Dále se zavádí nové termíny použití a přepracovaný výrobek nebo zvýhodnění LCA u použitých výrobků - výpočet environmentální stopy až od deinstalace. Aktuální možnosti financování jsou v rámci programu OP TAK (2021-2027), kde je alokováno 2,5 mld. Kč a jsou podporovány projekty oběhového hospodářství + udržitelné hospodaření s vodou. MPO taktéž připravuje metodiku pro cirkulární audit, který je zaměřen na materiálové toky podniku, termín dokončení je v 12/2024. Následně by měla být metodika veřejně k dispozici.
Mgr. Jakl z MŽP shrnul aktuální situaci s SDO. Aktuální možnosti nakládání se SDO - mimo definici odpadů, vedlejší produkt, režim odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady nebo výrobky z odpadu, které již nejsou odpadem. ,,Příprava prováděcích vyhlášek se prodlužuje, MŽP počítá proto s prodloužením přechodných ustanovení podle § 83 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb.", sdělil Mgr. Jakl. Uvedené se týká především prováděcích vyhlášek kupříkladu k recyklátům ze SDO pro přechod odpad neodpad, vyhlášky pro popílky v režimu vedlejšího produktu nebo strusky v režimu pro vedlejší produkty.
Následovala velmi aktivní a praktická diskuse s účastníky konference.

Autor: Lukáš Žaludek

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů