Sobota, 15. června 2024

Kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina významně ovlivňují lokální topeniště

Kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina významně ovlivňují lokální topeniště

Měření umožnil projekt řešený v rámci výzvy 2A ,,Tromso", program ,,Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu", který byl financovaný z Norských fondů. Obce i kraj Vysočina měly tedy jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané dýchají.

Jaké jsou výsledky srovnání zimních a letních měsíců?

Ukazují na výrazné zhoršení kvality ovzduší vždy v zimních měsících. ,,Tyto výsledky vypovídají o významném vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na vybraných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 14 z nich zjistili překročení hodnoty imisního limitu pro koncentrace Benzo(a)pyrenu nad přípustný 1 ng?m-3." vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Koncentrace Benzo[a]pyrenu v zimních obdobích 2022 a 2023

V průběhu zimy 2023 byly měřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2022. Důvodem byla patrně nižší intenzita vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. I přesto došlo meziročně ke zvýšení koncentrací této látky na 19 lokalitách v kraji.

Koncentrace aerosolových částic v průběhu realizace projektu

Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit. Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje 17krát.

V zimě 2023 byly celkově naměřeny nižší koncentrace PM10 než v zimě 2022. Přesto ale v roce 2023 došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 22 lokalitách v porovnání se zimou předchozí.

Jak zlepšit ovzduší v kraji?

S tím nám pomůže Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro Kraj Vysočina, který zpracovali odborníci z firmy Bucek s.r.o. a je výstupem projektu. ,,Akční plán definuje cíle a postupy kraje a určuje opatření, která přispějí ke snižování emisní zátěže, zlepšení ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování v kraji na kvalitu ovzduší a lidské zdraví" doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s.r.o. Dokument je zaměřen na oblast domácího vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a dopravu. Základním cílem Akčního plánu je zlepšit ovzduší na území kraje a dále zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržování stávající kvality ovzduší i při rozvoji území.

,,Akční plán schválila Rada kraje Vysočina na svém řádném zasedání 9. 4. 2024. Tento dokument nám pomůže nejen při rozhodování o zacílení další podpory výměny starých kotlů, ale přináší i návrh celé řady dalších opatření např. v oblasti dopravy, jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na čistotu ovzduší" uvedl radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí pan Ing. Pavel Hájek a doplnil: ,,jsem rád, že Vysočinu můžeme označit za kraj s čistým ovzduším, k čemuž přispívá dlouhodobý monitoring, investice do jednotlivých opatření a také vzdělávání o správném způsobu topení."

Výsledky a výstupy projektu jsou veřejné

Široká veřejnost se o nich může dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz, jednak z interaktivních map výsledků měření kvality ovzduší a dále také z vlastního Akčního plánu, který je umístěn na webu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů