Pondělí, 17. června 2024

Kolik dětí navštěvuje lesní školky a jaká je výše školkovného?

Kolik dětí navštěvuje lesní školky a jaká je výše školkovného?

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se zeptala lesních mateřských škol a klubů na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v ČR. Z mapování, kterého se zúčastnilo 160 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

Ze 160 lesních školek (s 186 třídami), tvoří 40 % lesní mateřské školy. Nejvíce lesních školek se dlouhodobě nachází v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Největší nárůst počtu lesních školek nastal na Vysočině.
Počet dětí a průvodců
V lesních školkách, které se zapojily do mapování, se v roce 2023/24 vzdělává celkem 3 406 dětí s tím, že 42 % se vzdělává v lesních mateřských školách. Co se týká věkové skupiny, lesní školky navštěvuje 255 dětí mladších 3 let (nárůst o 31,4 %). Celkový počet předškoláků je 818, přičemž v lesních MŠ číslo nepatrně vzrostlo (o 2,7 %).
O děti v lesních školkách pečuje celkem 973 zaměstnanců a externistů, z toho je 840 průvodců (o 2 % více). Podíl mužů mezi průvodci se pohybuje okolo 10 % -? jedná se o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných MŠ, kde je podle údajů ČŠI podíl mužů do 1 %.
Provozní doba
Lesní školky již běžně nabízejí pětidenní docházku s tím, želesní mateřské školy (LMŠ) ji mají danou ze zákona, ale i v lesních klubech (LK) je pětidenní provoz nejběžnější (55,4 %). Co se týká docházky dětí, v LK převládá 3denní docházka (32,5 %), v LMŠ 5denní (37,6 %).
Jak lesní mateřské školy (44, 6 %), tak kluby (58, 7 %), začínají denní provoz nejčastěji od 8:00 hodin a končí svůj provoz v 15:45 hodin (více než polovina lesních školek).
Průměrné školkovné
Školkovné se liší podle regionu, nejvyšší školkovné je v Praze (9 536 Kč, LMŠ) a nejnižší je na Vysočině (3 000 Kč, LMŠ). Průměrná cena za docházku v lesních mateřských školách je 6 362 Kč. V lesních klubech průměrné školkovné nepatrně kleslo a to na 6 939 Kč měsíčně.
Lesní školky obecně dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce.Výjimku tvoří obecní LMŠ, ale i lesní třídy či jinak podpořené LMŠ, kde se školkovné pohybuje mezi 400 - 900 Kč.
Lesní mateřská škola (LMŠ)
Lesní MŠ je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, dostává finanční příspěvky od státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní inspekce a Krajské hygienické stanice. Lesní MŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v aktuálním znění): ,,Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou." Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005 Sb. Zakladateli lesní MŠ jsou většinou neziskové organizace (spolky), stále častěji se mezi zakladatele řadí i obce. V obecních lesní MŠ bývá školkovné ve stejné výši jako v obecní "kamenné" MŠ a provoz školky je pak dofinancován z rozpočtu obce. Ostatní lesní MŠ musí svůj provoz dofinancovat převážně ze školkovného od rodičů.
Lesní klub (LK)
Lesní klub není zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení, nedostává žádné pravidelné příspěvky od státu a děti v něm nemohou plnit povinný rok předškolní docházky. Provoz klubu nepodléhá žádným povinným kontrolám. Obvykle se jedná o dlouhodobý komunitní neziskový projekt, který svůj provoz šije na míru možnostem, podmínkám a v neposlední řadě potřebám komunity a místa, kde se nachází. Každá taková organizace má etický závazek hájit čest vzdělávání v přírodě a je na rodiči, aby byl důsledným kontrolním orgánem v zájmu dětí.
Asociace lesních MŠ
Asociace lesních MŠ funguje již od roku 2010 a aktuálně má 180 členů. Prosadila zakotvení lesní mateřské školy
do školského zákona a nadále kontinuálně pracuje na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a
vzdělávání v přírodě. Zajišťuje podporu pro členy, ale také rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele a státní
správu. Více na lesnims.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů