Sobota, 15. června 2024

Recyklační bonus - Podpůrný nástroj pro nasměrování odpadů do finálních produktů recyklace

Recyklační bonus - Podpůrný nástroj pro nasměrování odpadů do finálních produktů recyklace

SFŽP spustilo další nástroj, který může reálně pomoci recyklaci odpadů do finálních výrobků. Již cca dva roky Fond podporuje recyklaci plastů formou dotačního bonusu pro kompostéry z recyklovaných plastů. O tento bonus je velký zájem. Aktuálně MŽP a SFŽP otevřelo podobný dotační bonus v oblasti recyklace odpadů z autovraků. Cílem je, aby i odpady z autovraků pokud možno končily u recyklačních firem, resp. v nových recyklovaných výrobcích. SFŽP přispěje provozovatelům autovrakovišť na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů 50 miliony korun. U zrodu obou programů byla ČAOH.

Česká republika má povinnost naplnit ve stanovených termínech závazné cíle směrnic oběhového hospodářství. Klíčové cíle se týkají recyklace. Od roku 2018, kdy byly cíle zavedeny, není v ČR trend růstu kapacit recyklace dostatečný pro naplnění definovaných cílů. V minulých letech navíc recyklaci materiálů nepřál ani vývoj cen energií.

3

Stát může recyklaci pozitivně ovlivnit

Stát má řadu možností, jak trend vývoje recyklace odpadů pozitivně ovlivnit, a to alespoň ve vybraných materiálových tocích, kde k tomu existují reálné předpoklady a zdroje pro možnou systémovou podporu. Klíčovou úlohu v rozvoji nových ekonomických oblastí a trhů s recyklovanými produkty má na začátku právě stát. Zejména v oblasti vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost recyklovaných produktů a druhotných surovin. Konkurenceschopnost je klíčovým předpokladem širokého využití recyklovaných výrobků a druhotných surovin a tedy možného naplnění závazků ČR. Jednou z takových oblastí, kde jsou podpůrné možnosti státu reálné a mohou být přínosné, je v posledních letech problematika sběru a recyklace autovraků a odpadů i druhotných surovin z vyřazených vozidel, včetně pneumatik. Tato oblast je legislativně ukotvena v zákoně o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. (ustavení § 91 a násl. a § 101 a násl. je třeba plnit při recyklaci pneumatik a autovraků).

Určitým problémem v minulých letech bylo to, že odpady ze zpracovaných autovraků nekončily v dostatečné míře u finálních recyklačních firem a tedy ve finálních produktech, recyklovaných výrobcích. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) proto se svými členy vypracovala a předložila návrh, který je v souladu se Strategickým rámcem cirkulární ekonomiky ČR 2040. Cílem snažení bylo systémově navýšit množství materiálově využitých odpadů z tohoto materiálového toku a motivovat k jejich uplatnění ve finálních recyklovaných výrobcích. Jako možný zdroj financování byl navrhován zákonem stanovený průběžný poplatek za převod vozidla (definovaný v §§ 113 - 120 zákona č. 542/2020 Sb.), který každoročně generuje prostředky v rámci SFŽP a který lze dle zákona použít výlučně na podporu sběru, zpracování a odstranění pneumatik a vozidel s ukončenou životností a jejich částí a na podporu infrastruktury a nákupu vozidel na alternativní pohon. MŽP a SFŽP se v rámci řady jednání snažilo co nejvíce pomoci k nalezení technicky proveditelného řešení, jak pomoci systémovou podporu finální recyklace definovat v rámci podmínek konkrétní výzvy. Významnou inspirací k tomu byly i zkušenosti SFŽP z již probíhající dotační podpory pro finální recyklaci plastů v rámci kompostérů. Ta byla na MŽP a SFŽP připravena již před několika lety, rovněž za aktivní odborné účasti České asociace odpadového hospodářství.

Nová dotační výzva Státního fondu životního prostředí ČR navazuje na dotační podporu pro zpracovatele starých aut z předchozích let s cílem podpořit ekologické zpracování autovraků a jejich další materiálové a energetické využití, které vrátí do oběhu znovu získané suroviny jako sklo, plast, textilie, pneumatiky a další. Doposud dotační program autovraky podporoval samotné fungování činností zpracovatelů autovraků směrem k ekologické likvidaci vozidel. Tato podpora je důležitá a zůstává zachována. Nový recyklační bonus má za cíl vylepšit směřování odpadů z autovraků až do finální recyklace a do skutečných recyklovaných výrobků. Odpady je třeba dle evropské legislativy vnímat zejména jako zdroje surovin pro další výrobu. V České republice se můžeme pochlubit řadou společností, které takové zpracovaní odpadů do finální výrobků umí a dělají to řadu let. Musí to však fungovat i ekonomicky a recyklované výrobky musí obstát i v konkurenci s často levnějšími výrobky z primárních surovin. Na podporu separace a využití druhotných surovin z autovraků má SFŽP nyní připraveno 50 milionů korun.

Co přesně je obsahem dotační výzvy? Jak recyklační bonus funguje?

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle odpovídajících zákonů mohou žádat na SFŽP o peníze na ekologickou likvidaci od 6. 1. 2025 do 31. 3. 2025, a to na vozidla odevzdaná v roce 2024. V případě řádného odevzdání vybraných komodit získají podporu 200 korun za zpracované vozidlo s ukončenou životností. K dotaci navíc obdrží dotační bonus podle typu materiálu (u pneumatik, plastů a textilií ve výši 250 Kč, u skla 150 Kč), pokud bude komodita odevzdaná k materiálovému využití na výrobu produktu, který přestane být odpadem. Výzva je vyhlášena v Národním programu Životní prostředí a financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

,,Toto jsou reálné nástroje, které skutečně pomáhají rozvoji recyklace v Česku a pomáhají také s odbytem recyklovaných výrobků, protože zlepšují jejich ekonomickou konkurenceschopnost na trhu ve vztahu k výrobkům z primárních surovin. Recyklační bonus je efektivním nástrojem a věřím, že se v dalších letech jeho uplatnění rozšíří i na další oblasti. Zkušenosti ukazují, že to funguje. Chci zároveň poděkovat pracovníkům MŽP a SFŽP za profesionální pomoc v této oblasti a za pozitivní postoj k podpoře recyklace," shrnuje Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

2

Konkrétní podmínky aktuálně vydané výzvy v oblasti autovraků a dotačního bonusu pro finální recyklaci obsažených odpadů, zde je odkaz na textaci vydané výzvy na webu SFŽP - https://www.narodniprogramzp.cz/ekologicky-zlikvidovane-vraky-aut-podpori-50milionova-dotace/

Zdroj: Česká asocice odpadového hospodářství

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů