zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 1.

07.09.2000
Odpady
Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 1.
Výstup projektu Program péče o životní prostředí
METODIKA K VYHODNOCOVÁNÍ VLIVŮ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ (TERMICKOU ÚPRAVOU A UKLÁDÁNÍM NA SKLÁDKU) NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (I.díl) Výstup projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt PPŽP/480/1/98) ?Odborná podpora výkonu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vlastního procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí, jehož nositelem je RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a který byl řešen následujícím kolektivem autorů: RNDr. Vladimír Ludvík, P.g. Jiří Maňour, CSc., RNDr. Petr Rambousek, Ing. Oldřich Petira, CSc., Ing. Václav Martinovský, RNDr. Milan Macháček, Ing. Václav Konopásek, CSc., Ing. Martin Šára. OBSAH: I. Předmět posuzování II. ?screening? proces III. ?scoping? proces IV. Zhodnocení relevantních podkladů (technických, právních) pro posuzování předpokládaného vlivu na životní prostředí V. Analýza zkušeností z procesu eia v rámci vyhodnocovaného záměru včetně doporučení VI. Zpracování přehledu dostupných rozhodujících podkladů respektive informačních systémů o území z hlediska požadavků na vyhodnocení území VII. Zpracování přehledu základních nezbytných podkladů o hodnoceném záměru umožňujících realizovat proces EIA (specifikace základního souboru informací o záměru včetně základních požadavků na vstupy a výstupy VIII. Návrh a specifikace postupů vedoucích k identifikaci vlivu ve vztahu k hodnocenému záměru IX. Stanovení katalogu kriterií pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí I. PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ Předmět posuzování (pokud jde o termickou úpravu odpadů a ukládání odpadů na skládku) je definován v příslušných právních předpisech, tj. v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a v zákoně ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro Českou republiku je v souvislosti se strategií vstupu do EU a z toho vyplývající nezbytnosti harmonizace českého právního řádu s právem Evropských společenství inspirativní Směrnice Rady Evropské unie 97/11/EC novelizující Směrnici Rady Evropských společenství 85/337/EEC o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí. Proto je dále uveden předmět posuzování specifikovaný ve výše uvedených právních předpisech a rovněž i doporučení, která vyplývají z porovnání uvedených právních předpisů. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Předmětem posuzování jsou podle přílohy č. 1, bodů 1.1., 4.6., 4.7., 7.8., 8.4. a 8.5. cit. zákona: ?Deponie odpadů z velkokapacitních objektů pro živočišnou výrobu.? ?Konečné uložení vysoce aktivních radioaktivních odpadů.? ?Uložení nízko a středně aktivních odpadů z provozu a vyřazování jaderných elektráren a využívání radionuklidů.? ?Zneškodňování a ukládání nebezpečných odpadů.? ?Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem.? ?Kafilérie, veterinární asanační ústavy.? Poznámka: Předmět posuzování je definován ?obligatorně?, zákon nepočítá se ?screening? procesem. Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Předmětem posuzování jsou podle přílohy č. 1, bodů 3.6, 6.5 a 7.4 a přílohy č. 2, bodů 1.1, 7.4 a 7.5 cit. zákona: ?Konečné uložení vysoce aktivních radioaktivních odpadů.? ?Zařízení pro spalování nebezpečných odpadů v množství od 1 000 t/rok a pro ukládání nebezpečných odpadů v množství od 10 t/rok.? ?Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem s kapacitou nad 100 000 t/rok.? ?Deponie odpadů z objektů pro živočišnou výrobu, pro chov dobytka s kapacitou nad 100 ks, pro chov prasat s kapacitou nad 200 ks, drůbežárny s kapacitou nad 25 000 ks brojlerů nebo 25 000 ks nosnic.? ?Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem s kapacitou 10 000 až 100 000 t/rok.? ?Kafilérie a veterinární asanační ústavy.? Poznámka: Předmět posuzování je definován ?obligatorně? (a to i včetně změn staveb a změn v jejich užívání), zákon nepočítá se ?screening? procesem s výjimkou tzv. podlimitních staveb (podle § 2 odst. 2 cit zákona). Směrnice 97/11/EC novelizující Směrnici 85/337/EEC Předmět posuzování je rozdělen do dvou kategorií: 1. činnosti uvedené v příloze č. I Směrnice, posuzované vždy (?obligatorně?); 2. činnosti uvedené v příloze č. II Směrnice, posuzované na základě stanovení členského státu prostřednictvím: a) hodnocení ?případ od případu? (tj. ?screening? procesu), nebo b) stanovení limitních hodnot nebo kritérií, popřípadě c) využití obou přístupů uvedených v písm. a) a b). Příloha č. I Směrnice Předmětem posuzování jsou podle bodů 3.(b), 9. a 10.: ?Zařízení určená výhradně ke konečnému zneškodňování radioaktivních odpadů.? ?Zařízení ke zneškodňování nebezpečných odpadů spalováním (definovaná v Příloze IIA Směrnice 75/442/EEC pod nadpisem D9) nebo skládky nebezpečných odpadů (tj. odpadů, na které lze aplikovat Směrnici 91/689/EEC).? ?Zařízení ke zneškodňování odpadů spalováním (definovaná v Příloze IIA Směrnice 75/442/EEC pod nadpisem D9) s kapacitou nad 100 t/den.? Příloha č. II Směrnice Předmětem posuzování jsou podle bodů 11.(b), 11.(i) a 13.: ?Zařízení ke zneškodňování odpadů (projekty nezahrnuté v příloze č. I Směrnice).? ?Kafilérie.? ?Jakékoliv změny nebo rozšíření projektů uvedených v přílohách č. I nebo II, již schválených, provedených nebo prováděných, které mohou mít významné nepříznivé vlivy na životní prostředí, a projekty uvedené v příloze č. I, určené výlučně nebo hlavně k vývoji a testování nových metod nebo výrobků, které nebyly využívány více než dva roky.? Doporučení Z uvedené specifikace předmětu posuzování vlivů na životní prostředí v českém právním řádu vyplývá nezbytnost jednotné úpravy v rámci přípravy nové právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí a kromě jednoznačné a transparentní specifikace předmětu posuzování je třeba rovněž zajistit i kompatibilitu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství. Za zcela zásadní požadavek je třeba chápat kromě stanovení tzv. ?obligatorního? seznamu i specifikaci tzv. ?screening? seznamu, ve kterém budou uvedeny příslušné záměry, podléhající ?screening? procesu. Proto metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů (termické úpravy odpadů a ukládání odpadů na skládku) obsahuje i ?screening? proces včetně příslušných kritérií, který se jeví pro proces posuzování vlivů na životní prostředí jako nezbytný. Jako námět pro novou právní úpravu posuzování vlivů na životní prostředí se dále navrhuje ? pokud jde o předmět posuzování (termickou úpravu odpadů a ukládání odpadů na skládku) ? následující specifikace: a) obligatorní seznam ?Zařízení ke zneškodňování nebezpečných odpadů.? ?Zařízení ke zneškodňování komunálních odpadů s kapacitou od 35 000 t/rok.? b) ?screening? seznam ?Zařízení ke zneškodňování odpadů (neuvedená v obligatorním seznamu).? ?Zařízení k úpravě nebo využívání odpadů.? ?Zkapacitnění zařízení ke zneškodňování, úpravě nebo využívání odpadů nebo změna technologie zneškodňování, úpravy nebo využívání odpadů.? Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí