Úterý, 16. dubna 2024

K problematice využívání nevratných PET lahví - díl 4.

Systémy sběru použitých lahví
K problematice využívání nevratných PET lahví - díl 4.
6. Systémy sběru použitých lahví Používané systémy sběru PET lahví jsou popsány na adrese http://www.petcore.org/recycle/collect.htm V tomto materiálu se uvádějí používané způsoby sběru plastových lahví (pro orientaci je uvádím s jejich anglickými názvy: 1. Kerbside (též Curbsite) Collection 2. Drop-off Locations 3. Buy Back Centers 4. Return Vending 5. Refill and Deposit K uvedeným běžným systémům bych přiřadil i systém, který byl zaveden pro tříděné nevratné PET láhve v průběhu roku 1998 a byl systematicky prováděn od roku 1999 v o.s. Svratka v jeho chráněných dílnách Přístav v Brně - Bystrci (http://www.stand.cz/SVRATKA_PET). Je to 6. Tříděný sběr školními dětmi Uvedený způsob je podle dostupných informací používán v ČR rovněž v Liberci, jak je zřejmé z adresy (http://www.namesti.cz/m/liberec/recykl/petlah.htm). Téměř současně s ČR se objevuje podobná inovace i v U.S.A., kde je podporována regionálními novými projekty NAPCOR, o kterých se detailněji dozvíte na níže uvedené adrese a současně s tím jsou uvedeny důvody, co k tomu vedlo. Školáci recyklovali PET lahve ze školních kaváren v Hagemannově základní škole v St. Louis, kromě toho byli vedeni k tomu, aby je přinášeli z domu do školy. Původně byly tyto láhve odváženy do místního třídícího střediska (MRF), poté byl zakoupen lis, který láhve současně děroval a stlačil, láhve byly skladovány v boxech do doby, než nabyl sběr většího rozsahu a teprve pak je škola odvážela prostřednictvím poštovní služby přímo do regionálního recyklačního závodu. Uváděný výkon je ovšem při srovnání s výsledky o.s.Svratka (30,4 tuny za rok 1999) velmi malý, pouze 1100 liber, tedy necelých 500 kg. Adresa tohoto příspěvku je http://www.napcor.com/news/PET_Projects/2000_PP_US/pp_January2000.htm. Popíšeme krátce jednotlivé PETCOREm výše uváděné způsoby sběru: Kerbside (též Curbside) Collection (sběr umisťovaný u obrubníku silnice před domem) Spotřebitelé oddělují PET láhve od odpadu z domácnosti. Jakmile je PET láhev řádně připravena (odstraněna zátka, provedeno vypláchnutí a zploštění láhve), je vhozena do recyklační nádoby nebo plastového pytle a umístěna na okraji chodníku - obvykle pro sběr v témže dni, jako ostatní odpad. Dochází k rychlému nárůstu počtu domácností, které se připojily k této metodě, obzvláště v Belgii. Tyto programy zachycují obvykle 40-60% cílených druhů druhotných surovin. Znečištění může být nízké. Pro domácnosti je výhodné a může zahrnovat více druhů recyklovatelných materiálů, což snižuje celkové náklady, je však nutné následné dotřídění v třídící stanici (Materials Reclamation Facility - MRF) Drop-off Location (sběrné kontejnery) Veřejnost vhazuje láhve do sběrných kontejnerů, umístěných na vhodných místech. Obvykle se tak ale zachytí pouze 10-15% z celkového množství určité druhotné suroviny, toto množství může být při vyšší účasti obyvatelstva ale vyšší. Znečištění může být vysoké (10-30%). V Itálii přes 40% obyvatel využívá k této metodě sběru PET lahví 24500 kontejnerů, známých i v ČR a nazývaných "iglů." Kontejnery na PET láhve se dobře ujaly např. ve Švýcarsku (přes 12000 sběrných bodů), Francii (přes 5000 míst) a v Anglii (přes 1500 míst). Buy-Back Centres (výkupní střediska) Plastové PET nádoby a jiné druhotné suroviny jsou od spotřebitelů vykupovány recyklačním provozem (společností/podnikem). Tato metoda je pro spotřebitele stimulem k odtřídění využitelných surovin. Tímto systémem lze získat okolo 15 až 20% těchto materiálů. Return Vending (zpětný prodej) Používá automaty, do kterých je PET láhev vsunuta a spotřebitel za ni získá kupony nebo poukázky. Při této metodě se uvádí, že je návratnost podobná, jako u výkupních středisek. Metoda se však používá s velkým úspěchem a vynikající návratností 90% ve Švédsku, kde je automat prakticky v každém větším obchodě s potravinami. PET lahve jsou automaticky lisovány již tam a později přepravovány do sběrných středisek. Za recyklaci PET lahví je v celém Švédsku zodpovědný jediný podnik AB Svenska Returpack, který se recyklací zabývá od roku 1994. Z každé PET láhve, prodané v obchodě obdrží Returpack (od výrobců a prodejců) 0,89 SEK (3,80 Kč) nebo 1,79 SEK (7,70 Kč) v závislosti na velikosti láhve a dalších 0,50 SEK (2,13 Kč) jako administrativní poplatek. Podobnou zodpovědnost by měl mít i náš EKO-KOM a obdobným způsobem by měla být stanovena rovněž vratná záloha u nás, protože záloha, požadovaná Hnutím DUHA (3 Kč)je příliš nízká. To je však záloha jen na motivaci spotřebitelů, aby láhve vraceli. Další příjem by měl být zajištěn, jak je uvedeno výše, od výrobců a prodejců, kteří jsou za vznikající odpad odpovědni. Tyto příjmy spolu s vratnými zálohami by měly zajistit celý sběr, třídění a recyklaci PET lahví. Refill and Deposit Láhve se prodávají za cenu zvýšenou o refundovatelnou částku, která je splatná při opětném vrácení láhve do maloobchodu. Tyto depositní vratné částky lze použít jak pro vratné láhve, tak i pro nevratné. Tato metoda je nejvíce použita, jak již bylo uvedeno, ve Švédsku, také v Holandsku, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Návratnost u těchto programů je velmi vysoká (90%) s velmi malým znečištěním. Považuji tuto metodu (vedle sběru školními dětmi) za nejlepší, zvláště na základě zkušeností ze Švédska, kde se tímto způsobem daří zachytit a využít 9 lahví z 10, daných do oběhu (viz odkaz 5 z novin PRÁVO ze dne 10.7.2000, str. 3). Získané PET láhve se ovšem nevracejí k opětnému naplnění, ale exportují se do dvou podniků v Nizozemsku. V roce 1994, kdy se uvolnil import nápojů z EU do Švédska odevzdali do tohoto systému spotřebitelé 22,7 milionů PET lahví (cca 900 tun), v roce 1995 to již bylo 73,5 milionů (2940 tun) a v roce 1998 dokonce 117,3 milionů (cca 4700 tun). Výsledky hovoří jasně pro aplikaci i u nás. Modelový sběrový program pro města je uveden spolu s dalšími zajímavostmi na adrese http://www.plasticsresource.com/reading_room/reports/r_how_collect.html, další články lze nalézt na příklad v knihovně Plastic Resource , např. ke sběrové metodě drop-off na http://www.plasticsresource.com/reading_room/reports/r_drop_off.html, pomocí mohou být i informace o mobilním sběrovém zařízení, které bylo použito v severním Arkansasu, v oblastech řídce osídlených a s velkou vzdáleností k dalšímu zpracovatelskému stupni. Situace je v tomto případě popsána na http://www.plasticsresource.com/reading_room/articles/96aug_baler.html. Ke zvýšení účinnosti sběru a zachycení více PET lahví, jak již bylo výše uvedeno, přišel americký NAPCOR s novým projektem 6 grantů ve východních regionech U.S.A., které zahrnuly sběr PET lahví do programů recyklace na 35 středních školách v Duval County na Floridě, obdobně byly zaměřeny vzdělávací akce pro školní mládež ve Wise County, VA, v Kentucky. Obdobně je popisována řada aktivit na školách v St. Louis na Hagemann Elementary School ap.(obsáhlou zprávu naleznete na http://www.napcor.com/news/PET_Projects/2000_PP_US/pp_January2000.htm). NAPCOR uvádí na webu ve své "Sérii nejlepších postupů" pro recyklační postupy u PET lahví (http://www.napcor.com/toolbox/process/index.html) obsáhlou specifikaci pro lisované balíky s doporučeními, pokud jde o značení balíků, zakázané kontaminanty, velikost balíků, jejich objemovou váhu, druh vázacích drátů, integritu balíků při nakládání, dopravě, vykládání v úpravnách a způsob skladování balíků před transportem na recyklaci na adrese http://www.napcor.com/toolbox/process/bailspec.html. Tamtéž nalezneme doporučení pro recyklační programy typu drop-off (http://www.napcor.com/toolbox/process/dropoff.html) , dále pro skladování balíků, s uvedením požadavků na ochranu před znečištěním, prachem a slunečním zářením, způsob uložení na podlaze skladu, protipožární předpisy a předpisy bezpečnostní (výška stohů ve skladu), vážení a značení balíků před vlastním skladováním (http://www.napcor.com/toolbox/process/balestorage.html) V průběhu doby byly vyvinuty různé typy sběrných nádob pro veřejná prostranství a podniky. Za velmi zdařilé považuji řešení, publikované na webu kanadskou sekcí NAPCORU a prodávané na trhu jako PETE´s Big Bin, které lze přímo z webové stránky objednat. (http://www.napcor.com/about/canadian/petes_big_bin.html). Jde o sběrné nádoby, vyrobené ze 150 recyklovaných PET lahví, které jsou velmi lehké, váží pouze 3,9 kg, vysoké 0,94 m, průměru 0,53 m, které stojí 17 USD. Aby byla zajištěna úspěšnost nově zahajovaných recyklačních programů také mimo existující konvenční kurbside a drop-off programy, byla vypracována rovněž řada praktických, zdánlivě zcela jasných, avšak často zanedbávaných doporučení. Jsou uvedena na http://www.napcor.com/toolbox/process/starting.html. Jen pro zajímavost je uvádím: 1. schopný koordinátor programu 2. zajištěný odbyt pro recyklovaný produkt (rozumí se v této fázi sběrový PET) 3. spolehlivý systém sběru 4. detailní zhodnocení stavu přísunu po použití od spotřebitele a následného odložení PET lahví 5. dobře naplánovaný systém vzdělávání zaměstnanců 6. plán pro širokou publicitu a výchovu občanů - spotřebitelů 7. výběr kvalifikované navazující recyklační společnosti 8. jasný proces pro monitorování a vyhodnocování průběhu. NAPCOR poskytuje samozřejmě začínajícím komunitám a organizacím, včetně škol, veškeré detaily, potřebné pro tak náročné akce. V současnosti je ve světě nejrozšířenějším způsobem tříděný sběr směsi plastových lahví s dotřiďováním na PET, HDPE a PVC láhve (ručním, nebo automatickým). Ing. Jiří Nezval e-mail: jnezval@seznam.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů