Středa, 6. prosince 2023

Návrhy vyhlášek k novému zákonu o ovzduší

Návrhy vyhlášek k novému zákonu o ovzduší
Ministerstvem ŽP zveřejněné návrhy vyhlášek jsou určeny zejména pro odbornou veřejnost. Jsou tedy vystaveny pracovní verse vyjmenovaných vyhlášek a uvítáme vaše připomínky nejlépe formou mailových zpráv. Pro značnou rozsáhlost tématu prosíme o stručnost a jednoznačnost vašich připomínek. Připomínky prosím posílejte na tyto dvě adresy: Miroslav_Setnicka@env.cz a MSET@seznam.cz dokumenty ke stažení naleznete na: www.env.cz Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují podmínky a požadavky na kvalitu paliv pro zajištění ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami. Nařízení vlády, kterým se stanovují podmínky ochrany klimatického systému. Změna k 24. 9. 01 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podrobnosti ochrany ozonové vrstvy Země. Vyhláška Ministerstva životního prostředí , kterou se stanovují emisní limity a podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují imisní limity, podmínky a požadavky na posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a provádění zvláštní ochrany ovzduší, stanovuje přípustná míra obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, a rozsah informací o stavu ovzduší a způsob jejich zpřístupňování Příloha č. 1 k vyhlášce. Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky znečišťující ovzduší a přijatelná míra obtěžování zápachem Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovuje seznam látek znečišťujících ovzduší a jejich stanovených skupin, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, požadavky na vedení provozní evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování, postupy a podmínky provádění autorizovaných měření emisí, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, podmínky autorizace osob pro výkon některých činností souvisejících s ochranou ovzduší, a některé další požadavky ochrany ovzduší. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování zvláště velkých, velkých, středních a malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování zvláště velkých, velkých, středních a malých ostatních zdrojů znečišťování ovzduší Nařízení vlády, kterým se stanovují závazné emisní stropy a postupy a podmínky bilancování emisí látek znečišťujících ovzduší včetně provádění emisních inventur a emisních projekcí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů