Úterý, 5. prosince 2023

V areálu lesů Klokočná zahájen cyklus lesnických seminářů MŽP

V areálu lesů Klokočná zahájen cyklus lesnických seminářů MŽP
Odbor ochrany lesa ve spolupráci s Lesním závodem Konopiště Lesů České republiky s. p. a Komisí pro mimoprodukční funkce lesa při ČAZV pořádá v letošním roce pro širokou odbornou veřejnost cyklus informací a provozních ukázek k popularizaci ekologických způsobů obhospodařování lesů, sestavený do třídílného semináře pod názvem „Přírodě blízký způsob obhospodařování lesů v provozních podmínkách intenzivněvyužívané krajiny”. Jednotlivé díly semináře jsou věnovány následujícím tématům: I. Zásady příroděblízkého obhospodařování lesů II. Nová metodika hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou III. Vyjádření deklarovaných a reálných efektůfunkcí lesů, jejich objektivizace a provozní uplatnění. Do obsahu těchto tří dílůsemináře byly soustředěny základní problémy obhospodařování lesů, od jejichž účelnéhořešení se v současné doběodvíjejí předpoklady úspěšného provozního uplatnění nových, přírodě bližších způsobů péče a užívání lesů. Vhodnou lokalitu a spoluorganizátory pro konání celého rozsáhlého semináře si odbor ochrany lesa MŽP pečlivě vybíral. Spolu s výše uvedenými institucemi zvolil pro konání tohoto semináře lesnický úsek Klokočná na polesí Říčany, kde dříve LZ Zbraslav a v současné době LZ Konopištěod roku 1990 uplatňují výběrný, přírodě blízký způsob hospodaření. Na realizaci tohoto záměru se již třetím rokem odborněpodílí i odbor ochrany lesa našeho ministerstva. Cílem vynakládaného snažení je dosáhnout v uvedeném lesním komplexu, v běžných provozních podmínkách, tímto způsobem péče o lesní porosty vysoké úrovněa maximálního naplňování účelových, zdravotněrekreačních funkcí lesa (jde o les v příměstské oblasti hl. m. Prahy zařazený do kategorie lesů zvláštního určení) při současném plném využití jejich produkčních možností. Zároveňchceme prokázat, že mezi výhody tohoto k příroděšetrného způsobu péče o les patří i lepší ekonomické výsledky hospodaření. Způsob, jakým toho chceme dosáhnout, je nastartování a zajišťování nepřetržité obnovy, vývoje a zrání porostů cílové dřevinné skladby na celé obhospodařované ploše. Měl by tak vzniknout les věkově, výškově a druhově bohatý, kde na stejné ploše v jednotlivémči skupinovitém uspořádání budou naráz probíhat všechny životní a růstové fáze s maximálním využitím přírodních procesůa minimálním podílem lidských zásahů. Přitom umělý úmyslný zásah je uplatňován především při těžbě(sklizni) dřevní produkce a dále jen tam, kde to je nezbytné k zajištění dosažitelnéhoči výhledového cíle. Výběrné těžby, opakované zpravidla v pětiletých cyklech, jsou zároveňhlavním nástrojem ovlivňování a usměrňování vývoje těchto porostů. Za dobu jednoho desetiletí se lesnický úsek Klokočná stal místem využívaným nejen MŽP, ale i Lesnickou fakultoučZU Praha k zakládání výzkumných a pozorovacích ploch, k provozním cvičením studentůa objektem k zpracování diplomových i doktorandských prací a cílem návštěv dalších odborníků a exkurzí. Díky elativněpokročilému stádiu pestré strukturální výstavby porostů, ke kterému v uplynulých 30 – 40ti letech přispěly i živelné zásahy přírody, se Klokočná stala i vhodným objektem Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů(IFER Jílové) k vývoji nové metody hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou v rámciřešení projektu VaV, jehož odborným garantem je právěodbor ochrany lesa MŽP. Jako součástřešení výzkumného úkolu byl pro tento lesnický úsek zpracován vyvíjenou metodou hospodářské úpravy pilotní (ověřovací) projekt lesního hospodářského plánu. Prezentace zpracovaného LHP byla předmětem II. dílu pořádaného semináře. Skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí se poprvé ve své existenci podjalo realizace takto rozsáhlého a odborněnáročného lesnického projektu, potvrzuje změnu přístupu především odboru ochrany lesa ke způsobu vymezování a uplatňování postojůresortu v záležitostech odborného, provozněreálného působení na vývojové procesy lesních ekosystémů. Cílem těchto změn je upustit od proklamačního způsobu prosazování požadavkůa uplatňovat konstruktivní, odborněvyvážené a provozněrealizovatelné ekologické přístupy nakládání s lesy. Dokladem toho, že široká odborná veřejnost (a nejde jen o lesníky) citlivěreaguje a velmi pozitivně akceptuje nový přístup ministerstva k uplatňování ekologických principův lesním hospodářství, je mimořádněveliký zájem o celý cyklus seminá řů a provozních ukázek, který tímto počinem pořadatelé vyvolali. Hned prvý díl semináře, zam ěř ený na zásady příroděblízkého způsobu obhospodařování lesů, bylo nutno pro velké množství přihlášených zájemcůopakovat třikrát po sobě(v termínech 25. 4., 22. 5. a 5. 6. 2001). Jen tétočásti semináře se zúčastnilo více než 300 odborníkůz lesnického provozu, státní správy lesůi ochrany přírody, dále z odborných škol i výzkumných ústavů. Poměrněvelké zastoupení měli i pracovníci z Vojenských lesůs. p., správ obecních a soukromých lesních majetků a pracovníci z oblasti hospodářské úpravy lesů. Záštitu nad seminářem převzal náměstek ministra životního prostředí Ing. Josef Běle, CSc., který úvodním referátem také dne 25. dubna 2001 celý jeho průběh zahájil. Z ohlasůpřítomných možno soudit, že přes nečekané množství účastníkůse podařilo zvládnout k plné spokojenosti i složité záležitosti organizačního charakteru takto rozsáhlé akce. Účastníci si z jednání prvých dvou dílůsemináře, které dosud proběhly, odnesli i pořadateli připravený bohatý odborný materiál MŽP. Zbývající třetíčást semináře, na kterou je již nyní přihlášeno dalších více než 100 zájemců, se uskutečnila 6. Září 2001 opět v areálu lesů Klokočná. Ing. Vladislav Ferkl, odbor ochrany lesa MŽP Zdroj: Zpravodaj MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů