Středa, 29. listopadu 2023

Z rozkladové komise - Konkurence žádostí o stanovení průzkumného území

Z rozkladové komise - Konkurence žádostí o stanovení průzkumného území
č . 22/2001 Konkurence žádostí o stanovení průzkumného území k § 4a zákona Č NR č . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů Jestliže za stejným cílem a ve stejném území požádá o stanovení průzkumného území více zadavatelů a jejich žádosti se netýkají průzkumu ložiska nalezeného za prostředky státního rozpočtu (§ 4a odst. 3 zákona o geologických pracích), ministerstvo vede řízení o stanovení průzkumného území se zadavatelem, jehož žádost o stanovení průzkumného území došla ministerstvu dříve. Odůvodnění: Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o geologických pracích „geologické práce pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů a průzkum výhradních ložisek nevyhrazených nerostů je možné provádět pouze na průzkumném území, které je stanoveno právnické osobě nebo fyzické osobě , která má oprávnění k hornické č innosti”. Pro vyřizování žádostí o stanovení území, kde má být prováděn průzkumu ložiska nalezeného za prostředky ze státního rozpočtu, stanoví zákon o geologických pracích zvláštní režim. Podle ustanovení § 4a odst. 3 zákona oznámí ministerstvo příjem takové žádosti v Obchodním věstníku. Do 30 dní od oznámení žádosti je pak možné podat tzv. konkurenční žádost. Do té doby není zahájeno správní řízení. V případě dvou nebo více žádostí rozhodne ministerstvo na základě jejich posouzení a přihlédne k tomu, která žádost zajišťuje získání úplnějších geologických informací a lepší ochranu zákonem chráněných zájmů . Uvedený režim se dotýká pouze žádostí, ve kterých jde o průzkum ložiska nalezeného za prostředky státního rozpočtu a ministerstvo obdrží více žádostí o stavení průzkumného území pro výhradní ložisko stejného nerostu a navrhovaná území se zcela nebo z části překrývají. Pro ostatní žádosti zákon o konkurenci žádostí mlčí. V takových případech platí obecný princip priority (přednosti), který je ve světě na daném úseku činnosti obecně uznáván a byl zakotven i v dosavadní české právní úpravě . Podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., vydávalo ministerstvo povolení geologických prací tomu zadavateli, který o povolení požádal dříve. Výjimkou byl případ, kdy ministerstvo v souladu s odst. 5 citovaného ustanovení vypsalo nabídkové řízení na vyhledávání a průzkum ložiska vyhrazeného nerostu pro vymezené nerosty a území. V takovém případě bylo povolení geologických prací vydáno zadavateli vybranému v tomto řízení. V Praze dne 14. srpna 2001 JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r. ředitel sekretariátu rozkladové komise Zdroj: Věstník MŽP č. 10/2001
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů