zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení veřejné soutěže VaV pro rok 2005 - programy MŽP

14.07.2004
Ovzduší
Voda
Odpady
Zemědělství
Obecné
Příroda
Geologie
EMS
Vyhlášení veřejné soutěže VaV pro rok 2005 - programy MŽP

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65, Praha 10, 100 00, IČO 164 801

vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

Veřejnou soutěž

na řešení programů výzkumu a vývoje v rámci Programů v působnosti poskytovatele.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „nařízení vlády“), vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji s počátkem řešení projektů v roce 2005. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je získat řešitele k dosažení potřebných cílů programů výzkumu a vývoje a jejich témat a zajistit řešení projektů, které přinese důležité poznatky v prioritních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí a tím posílí odbornou podporu v oblasti životního prostředí nebo jejichž výsledky mohou přímo přispět k zlepšení různých aspektů životního prostředí.

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji je vyhlášena na řešení následujících programů:

Krajina a sídla budoucnosti (kód programu: SL)

Program obsahuje následující oblasti výzkumu:

Oblast výzkumu 5 - Environmentální determinanty zdraví a rizikové situace

Výzkum se týká zhodnocení rizik chemických látek ve složkách životního prostředí (např. VOCs, PAU, POPs, kovů a jejich sloučenin), studia zdrojů nových emisí rizikových látek, studia vlivu stávajících i nově připravovaných chemických látek na lidské zdraví včetně analýzy rizik, využití indikátorů znečištěného ŽP pro hodnocení zdravotních rizik. Cílem je získat nové poznatky o zákonitostech interakce lidského organismu a ŽP - analýza vlivu polutantů z ovzduší na změny v genetickém materiálu modelových populací, biologický účinek toxických látek na vývojové fáze organismu, vliv na nemocnost a vývoj v průběhu dospívání. Hodnocení rozšiřování infekcí ve vztahu ke změnám ŽP – výzkum ovlivnění výskytu a šíření infekčních chorob vlivem faktorů ŽP. Ochrana obyvatelstva a ŽP v případě krizových situací – identifikace problémových okruhů kritických situací v podmínkách ČR.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Hodnocení zdravotních rizik
 • Faktory ŽP ve vztahu ke zdraví
 • Vliv faktorů životního prostředí na výskyt a šíření infekčních chorob
 • Výzkum příčin, zvládání a odstraňování následků krizových situací

Oblast výzkumu 7 – Materiálové toky a nakládání s odpady

Cílem výzkumu je vytvářet znalostní předpoklady pro co nejširší aplikaci klasické hierarchie odpadového hospodářství: předcházet vzniku odpadů; odpad, který přesto vznikne, přímo či nepřímo vracet do výrobních procesů; u odpadu, který nelze vrátit do výrobních procesů, využívat jejich energetický obsah; u odpadů, které jsou ukládány na skládky, minimalizovat celkový objem a obsah biologicky rozložitelné složky a u nebezpečných odpadů jejich nebezpečné vlastnosti předúpravou eliminovat či alespoň minimalizovat.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Výzkum v oblasti predikce budoucího vývoje v odpadovém hospodářství
 • Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadů z městských aglomerací
 • Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
 • Výzkum snižování zbytkového znečištění ve výtocích biologických městských čistíren odpadních vod

Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů

(kód programu: SM)

Program obsahuje následující oblasti výzkumu:

Oblast výzkumu 2 - Člověk a ekosystémy

V trvalé udržitelnosti jsou služby ekosystémů uvažovány jako zdroje - různých statků (voda, potraviny a podobně) nebo faktory (regulační, kulturní, podpůrné - rekreace, estetika, výchova). Tyto služby jsou poskytovány různými typy ekosystémů,  jejichž povahu z hlediska potenciálu ekosystémových služeb lze hodnotit s využitím např. map potenciální vegetace resp. krajinně-typologických kartogramů. Přitom není vyloučena problematika ekologie lidských sídel a jejich funkce v krajině stejně jako zkulturněné půdy. Součástí výzkumu v tématu je stanovení příslušných indikátorů, které nabývají na významu v pojetí ekosystémů jako informačních systémů nebo konceptů ekologické ekonomiky.

Výzkum se zabývá otázkou zda odstranění klíčových druhů má zásadní vliv na strukturu potravních sítí, na dalekosáhlejší změnu druhového složení nebo cyklizaci živin na nižších úrovních organizace přírody. Zda existují ekosystémy, které nemohou být fyzikálně určeny několika málo inženýrskými druhy a kolik druhů resp. jaký podíl z jejich konečného množství ve společenstvu má měřitelný dopad (10 %, 30%, 50 %). Dále jak interagují nové, člověkem vytvořené ekosystémy s prvky původnějšího krajinného okolí a které struktury mají význam pro udržení cenných skupin organismů. Výstupem pro ekosystémové inženýrství resp. ekotechnologii je utvářet takový design ekosystémů, kdy management a racionální manipulace s prostředím mohou využívat funkce resp. služby ekosystémů např.:

(1) purifikace odpadních vod pomocí mokřadních ekosystémů nebo jejich komponent.

(2) vodní rezervoáry (rybníky, poldery, hydrokaskády apod.) udržující specifickou stabilitu v kulturní krajině.

(3) revitalizační zásahy v povodí řek nebo v územích postižených těžbou.

(4) využití ekosystémů ve prospěch obyvatel bez destrukce ekologické rovnováhy, tedy na bázi jejich jak produkčních tak mimoprodukčních funkcí, v dlouhodobě udržitelné vyváženosti; integrované zemědělství, leso-zemědělství nebo rozvoj organického zemědělství. Takové typy ekotechnologií směřují k aplikacím v ekologickém managementu obnovitelných zdrojů.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

·       Ekologie obnovy a management ekosystémů

·       Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací výzkum

·       Metodické přístupy, kritéria a jejich implementace

·       Člověk a antropogenní modifikace krajiny

·       Ekologická rozhraní: interakce živého a neživého v povrchových mikroekosystémech půd a antropogenních substrátů

·       Výskyt látek pro ochranu rostlin v ekosystémech povrchových a podzemních vod v ČR a hodnocení jejich dopadů na vodárenské využití

·       Facilitační vztahy uplatnitelné při ochraně populací cenných rostlinných druhů

·       Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami

·       Prostorově explicitní model šíření invazního druhu Pinus strobus v Českém Švýcarsku

·       Snížení vlivu vnitřní zátěže vodních nádrží živinami na úroveň trofie vodního ekosystému

Oblast výzkumu 4 – Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje

Výzkum se zabývá širokým okruhem otázek z oblasti sociologie, politologie, ekonomie a veřejné politiky, jsou řešena nejaktuálnější témata ekonomických a sociálních souvislostí udržitelného rozvoje. Součástí výzkumu jsou jak analýzy existujících problémů, komparace s řešením v zahraničí, tak i tvorba metodik a metodických postupů. Vzhledem k tomu, že „udržitelný rozvoj“ je i ekonomickou koncepcí, otázky musí být řešeny ekonomicky konzistentními postupy. Výzkum zahrnuje návrhy modelů financování životního prostředí, optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí, tvorbu a uplatňování efektivních nástrojů ochrany životního prostředí, především nástrojů ekonomických a průřezové otázky efektivnosti. Dále je zahrnován výzkum relací mezi politikou životního prostředí a makroekonomickými agregáty, tvorba optimalizovaných modelů financování opatření v oblasti životního prostředí, analýza škod způsobovaných živelnými pohromami, rozbor environmentálních a hospodářských efektů ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, výzkum ekonomické efektivnosti ochrany ŽP, aplikace environmentálního účetnictví. Mezi výzkumná témata dále patří vzorce výroby a spotřeby a jejich vývoj z hlediska environmentální zátěže a možnosti jejich ovlivňování. Součástí této oblasti je dále výzkum postojů veřejnosti pokud jde o environmentální otázky a udržitelný rozvoj. Patří sem i výzkum a návrh účinných způsobů ovlivňování hodnotových stupnic, postojů a chování veřejnosti včetně environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Relace mezi politikou ŽP a ekonomickým rozvojem
 • Modely financování a optimalizace nákladů a opatření k ochraně ŽP
 • Ekonomická analýza aktuálních a potenciálních škod způsobených živelními pohromami
 • Environmentální a hospodářské efekty ekonomických nástrojů ochrany ŽP
 • Ekonomická efektivita opatření na ochranu ŽP
 • Aplikace environmentálního účetnictví
 • Výzkum vzorců spotřeby a podpora udržitelné spotřeby
 • Analýza hodnot a postojů veřejnosti k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji a výzkum možností jejího ovlivnění s cílem podpory udržitelného rozvoje
 • Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží

Oblast výzkumu 6 - Ochrana biodiverzity a teoretické základy ochrany přírody

Oblast zahrnuje výzkum biodiverzity na úrovni genetické, druhové, ekosystémové a krajinné. Součástí je monitorování a výzkum dlouhodobých  změn v populacích, ekosystémech a krajině, zahrnující i integrovaný monitoring a výzkum ve zvláště chráněných územích. Předmětem výzkumu je dále problematika vytváření soustavy Natura 2000 a otázky související se závazky ČR vyplývajícími z mezinárodních dohod na ochranu biodiverzity. Důležitou součástí je metodologie monitoringu spolu s výběrem a uplatňováním potřebných vhodných indikátorů. Cíle spočívají ve vypracování teoretických i praktických (legislativních, managementových) opatření k účinné ochraně biodiverzity na všech potřebných úrovních (populací, druhů, společenstev, ekosystémů, krajiny), jak na lokalitách a v územích se zvláštním režimem národní anebo mezinárodní ochrany, tak ve volné krajině.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

·       Zpracování metodiky stanovení příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany ve smyslu ustanovení čl. 1 Směrnice Rady 92/43/EHS; vyhodnocení indikátorů a stanovení postupu hodnocení

·       Výzkum biologie, ekologie a rozšíření, návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rostlin

·       Genetická diverzita ohrožených druhů ryb – nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity

·       Demekologický monitoring skupiny hmyzu s obecnějším biologicko-ochranářským významem – vážek a návrh jeho využití pro ochranu mokřadních biotopů a druhové diverzity

·       Půdní organismy jako indikátor stavu a kvality půdy

·       Využití digitálního modelu terénu pro predikci potenciální přirozené vegetace Národního parku České Švýcarsko

·       Vyhodnocení a optimalizace činností souvisejících se záchranou antropogenními vlivy bezprostředně ohrožených živočichů volně žijících druhů, zejména druhů zvláště chráněných na základě analýz současné situace v České republice i v zahraničí

·       Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území

·       Vymezení geografické příslušnosti rostlinných druhů v rámci bioregionů ČR, analýza rozšíření a návrh vhodných postupů a nástrojů k zajištění ochrany přirozené biodiverzity území

·       Populační dynamika redurálních druhů ve vztahu k limitujícím podmínkám prostředí

·       Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů

Oblast výzkumu 8 - Horninové prostředí

Výzkum se zaměří na stavbu horninového prostředí pod zemským povrchem z hlediska minulých tektonických procesů i současné geodynamiky, na modelování, interpretaci a statistické prognózy těchto procesů. Předmětem výzkumu bude rovněž strukturní a geologický vývoj pánevních oblastí s cílem rekonstruovat vývoj klimatických změn a interpretovat jejich dopady na paleoekosystémy. Důležité je poznání geochemických procesů, migrace plynů a oběhu podzemních vod. Interdisciplinárně budou řešeny problémy revitalizace území postižených těžbou nerostných surovin. Výzkum zahrne také endogenní procesy (tepelný tok, hluboce založené prameny) za účelem jejich případného využití v energetice, případně lázeňství. Na modelových územích budou zkoumána geologická rizika a mechanismy jejich působení na krajinu a ekosystémy. Upřednostněn bude víceoborový výzkum, vázaný na mezinárodní projekty, a výzkum využitelný při snižování ekologických rizik.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Integrovaný geologický a geochemický model širší oblasti hornoslezské pánve, karpatské předhlubně a  přilehlých jednotek Karpat a Českého masívu se zaměřením na rizika migrace metanu a jeho využitelnost
 • Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osídlením
 • Dynamika geologických procesů a geologická stavba
 • Studium interakce mezi zemskou kůrou a pláštěm ve variském orogenu se zaměřením na Český masív
 • Strategie udržitelného rozvoje při využívání vybraných nerudních surovin v České republice

Oblast výzkumu 9 - Aktuální otázky ochrany atmosféry

Cílem výzkumu je přispět k hlubšímu pochopení a návazně k řešení hlavních  problémů, kterými jsou jednak nevyhovující a z hlediska některých znečišťujících látek  zhoršující se kvalita ovzduší v některých oblastech České republiky, jednak vysoké měrné emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého.

Výzkum v případě znečištění ovzduší troposférickým ozónem a suspendovanými částicemi bude zaměřen na složité procesy jejich vzniku (fotochemické reakce mezi prekurzory ozónu, vznik sekundárních části z plynných prekurzorů). V případě suspendovaných částic je problém navíc komplikován obtížně specifikovatelným podílem částic vzešlých z otěru povrchů vozovek, pneumatik, brzdových destiček atp.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Výzkum zaměřený na zpřesnění emisních inventur znečišťujících látek
 • Výzkum v oblasti posuzování kvality ovzduší – monitoring, měření, modelování
 • Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
 • Výzkum modelových prostředků pro modelování imisní zátěže ozónem
 • Výzkum problémů souvisejících s ohrožením klimatického systému Země
 • Výzkum v oblasti predikce budoucího vývoje znečišťování a znečištění ovzduší - emisní projekce a modelování očekávané imisní zátěže
 • Výzkum korelace mezi emisemi z mobilních zdrojů a očekávaným vývojem velikosti, věkové a druhové struktury a kvality vozidlového parku
 • Výzkum v oblasti predikce budoucího vývoje klimatu v krátko, středně i dlouhodobém horizontu
 • Výzkum modelování meteorologických situací – běžných i anomálních

Oblast výzkumu 10 - Informační nástroje a služby v ochraně životního prostředí

Výzkum zahrnuje problematiku celé tzv. informační pyramidy od monitoringu, tj. získávání dat o životním prostředí a jejich validaci (včetně otázky nejistoty informací), přes zpracovávání dat k informacím a jejich agregaci do formy indikátorů a indexů. Jedná se o trvalý rozvoj Jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP), vývoj jeho komunikačního rozhraní s mezinárodními informačními systémy v životním prostředí vytvářenými např. v Evropské environmentální agentuře, OECD, UNEP a dalších mezinárodních organizacích podporujících plnění povinností mezinárodního reportingu a standardizaci JISŽP. Mezi důležité otázky patří racionalizace využití nejrůznějších zdrojů informací, dále architektura informačních systémů, metainformace a modelování environmentálních systémů a jevů. Patří sem problematika vývoje a aplikací geografických informačních systémů, a to i v návaznosti na využití družicových dat. Významné jsou rovněž otázky informování veřejnosti v návaznosti na novou Směrnici 2003/4EC, o přístupu k informacím o životním prostředí, která stanoví „právo“ na přístup k environmentálním informacím.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

 • Rozvoj JISŽP
 • Rozvoj komunikace s mezinárodními informačními systémy v ŽP
 • Sběr dat, monitoring, metody hodnocení a správy environmentálních dat, informací a indikátorů
 • Uživatelská aplikace pro mapový server a rozvoj technologie mapových služeb
 • Vývoj a vybudování datového skladu životního prostředí
 • Výzkum metod aktualizace a modifikace informačních a vzdělávacích zdrojů s ohledem na aktuální potřeby resortu MŽP a konkrétní podmínky cílových skupin v ČR
 • Vypracování krátkodobé prognózy uplatňování informačních systémů pro aktivní informovanost úředníků územně samosprávných celků a veřejnosti v oblasti EVVO do roku 2012

RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE A OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE (kód programu: SN)

Program obsahuje jedinou oblast výzkumu 3 – Obnovitelné zdroje energie:

Výzkum je zaměřen na intenzifikaci výzkumu technologií, které vytvoří podmínky pro zavádění a efektivnější využívání obnovitelných zdrojů energie. Výzkum je orientován na technologie pro podstatně širší využití potenciálů jednotlivých druhů OZE. Zahrnuty jsou jak aktivity v oblasti materiálového a procesního výzkumu s využitím nejnovějších vědeckých poznatků, tak i aktivity zaměřené na výzkum nových aplikačních možností obnovitelných zdrojů v podmínkách České republiky. Mezi ně patří systémy pro zajištění diverzifikace, případně energetické autonomie na lokální úrovni a systémy OZE s vyšším stupněm integrace do nových i renovovaných budov. Očekávaným přínosem je i posílení vědecko-výzkumné základny zaměřené na technologie pro využívání obnovitelných zdrojů energie. Vyvíjené činnosti směřují k zefektivnění dosažení národních závazků ČR k zajištění podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě energie a cílů EU v této oblasti.

Oblast zahrnuje např. výzkumná témata:

·       Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů

·       Nové technologie pro výrobu biopaliv, zvláště pak výroby vodíku z biomasy

·       Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie

·       Systémy pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů

·       Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov

·       Efektivně využitelné alternativní zdroje elektrické energie a jejich vlivy na životní prostředí

·       Výzkum energetického využití biomasy z komunálního a průmyslového odpadu

I. Forma poskytnutí účelové podpory:

Uchazeči o poskytnutí účelových finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje předkládají návrhy projektů, ve kterých vyjadřují, jakým způsobem a za jakých podmínek přispějí k naplnění cílů programů a jejich témat, formulovaných poskytovatelem účelových finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje. Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelových finančních prostředků podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelová finanční podpora u programů bude poskytována formou dotace nejlepším projektům, splňujícím cíle programů při respektování parametrů výstupů. Při financování projektu je nutná spoluúčast příjemce dotace.

Překročení výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory uvedené v návrhu projektu nebo v rozhodnutí poskytovatele o výběru návrhů projektů poskytovatel vylučuje.

U projektů základního výzkumu, s výjimkou průmyslového výzkumu, se může podíl účelové podpory na uznaných nákladech blížit 100 %. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o výši příspěvku na základě zhodnocení návrhu projektu v rámci jednotlivých programů.

Určení způsobu poskytnutí prostředků bude součástí smlouvy o poskytnutí finančních prostředků.

II. Prokazování kvalifikace a formy prokazování kvalifikace:

Do veřejné soutěže ve VaV se může přihlásit každý subjekt, který splňuje podmínky vyhlášené při veřejné soutěži. Každý uchazeč musí prokázat svoji kvalifikaci k řešení navrhovaného projektu. Uchází-li se o řešení jednoho projektu společně více uchazečů, vztahuje se povinnost prokázat svoji způsobilost na všechny tyto uchazeče.

Každý uchazeč musí prokázat svoji kvalifikaci k řešení navrhovaného projektu. Splnění kvalifikačních předpokladů dle § 18 odst. 2 zákona prokazuje uchazeč způsobem dle § 18 odst. 4 zákona.

II.1. Způsobilost má uchazeč, který

a) má odborné předpoklady k řešení projektu,

b) má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadované zvláštním právním předpisem,

c) nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němuž nebyl podán návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku, anebo který není v likvidaci,

d) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,

e) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, je-li uchazeč podnikatelem, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

f) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve VaV,

g) není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve VaV podle § 23 odst. 2 zákona.

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě II.1. písm. a) uvedením informací zahrnujících:

    technické a materiální vybavení pro řešení programu/projektu,

    jmenný seznam všech tvůrčích pracovníků, účastnících se řešení, včetně jejich odborného životopisu, vymezení problémů na kterých budou pracovat a objemu pracovní účasti,

    přehled o dříve provedených pracích, jejichž problematika souvisí s věcným zadáním programu, je třeba uvést též odbornou charakteristiku pracovišť účastnících se řešení,

    specifikace podkladových materiálů dříve zpracovaných uchazečem a jinými organizacemi, jejichž výsledky mohou být použity, a jak je zajištěna jejich přístupnost pro řešení.

II.2. Uchazeč prokazuje svoji způsobilost při podání návrhu projektu:

a)     způsobilost podle bodu II.1. písm. b) dokladem o podnikání nebo o jiným požadovaným oprávněním,

b)     způsobilost podle bodu II.1. písm c) až f) a u fyzických osob také podle bodu II.1 písm g) čestným prohlášením, přičemž způsobilost podle bodu II.1. písm. e) a f) se v případě právnických osob prokazuje u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena.

Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 zákona uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy nebo před vydáním rozhodnutí svoji způsobilost takto:

- způsobilost podle bodu II.1 písm. b) uchazeč, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,

§   ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo

§   výpisem, ne starším než 90 kalendářních dnů, z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence,

- způsobilost podle bodu II.1 písm. e) výpisem z Rejstříku trestů u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, ne starším než 180 kalendářních dnů.

Uchazeč, se kterým má být podle § 9 zákona uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, prokazuje způsobilost pouze jedenkrát v rámci jedné veřejné soutěže ve VaV. Při podání několika návrhů projektů nebo smluv uvede uchazeč v příslušných částech odkaz na dokument, kde prokázání způsobilosti dle § 18 zákona uvádí.

II.3. Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době od podání jeho návrhu projektu do případného uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právního postavení či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti a které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

II.4.1.Veřejné soutěže ve VaV se může účastnit i právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor nebo občan takového státu, pokud splňuje podmínky způsobilosti podle bodu II.1. s tím, že způsobilost podle bodu II.1. písm. b) až f) prokazuje čestným prohlášením.

II.4.2. Návrh projektu dle bodu II.4.1.včetně veškerých dokumentů a následných písemností uchazeče musí být zpracován v českém jazyce s ověřením autorizovaného překladatele. Veškerý písemný styk a všechna jednání mezi poskytovatelem a uchazečem, případně příjemcem, probíhají v českém jazyce. Toto platí i pro přípravu návrhu a uzavření smlouvy. Pokud návrh projektu uchazeče podle bodu II.4.1. je rozhodnutím poskytovatele vybrán k poskytnutí účelové podpory, musí být návrh i vlastní znění smlouvy zpracován v českém jazyce s ověřením autorizovaného překladatele.

Rovněž v průběhu plnění smlouvy veškerý písemný a osobní styk, všechna jednání mezi poskytovatelem a příjemcem a veškeré kontakty spojené s využitím výsledků řešení projektu probíhají v českém jazyce. Finanční náklady spojené s plněním ustanovení II.4.2. hradí uchazeč. Pokud je s ním uzavřena smlouva, hradí tyto náklady jako příjemce. Poskytovatel náklady uvedené v tomto bodě nehradí, ani neposkytuje jinou formu kompenzace těchto nákladů. Tyto náklady nejsou ani součástí uznaných nákladů podle zákona.

II.4.3. Zadávání, plnění a veškeré další úkony spojené s veřejnými zakázkami a projekty výzkumu a vývoje se řídí zákony a dalšími právními předpisy České republiky.

II.5. Nesplnění požadavků na způsobilost, povinnosti prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podle bodu II.3. je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve VaV, za které odpovídá poskytovatel.

III. Lhůty a zadávací dokumentace:

III.1. Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Začíná se počítat ode dne následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže ve VaV a končí v den ukončení přijímání návrhů projektů. Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji je vyhlášena v Obchodním věstníku dne 30. června 2004. Délka soutěžní lhůty je 70 kalendářních dnů, tj. do 8. září 2004.

III.2. Hodnotící lhůta je období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení návrhů projektů, rozhodne a vyhlásí výsledky veřejné soutěže ve VaV. Začíná se počítat ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve VaV. Délka hodnotící lhůty je nejvíce 114 dní, tj. do 31. prosince 2004.

III.3. Pro veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji je zpracována zadávací dokumentace jako věcné zadání k naplnění cílů programů a jejich témat (část 1) a soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu (část 2).

Zadávací dokumentace, obsahující věcné zadání, podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a formální specifikace pro vypracování nabídky k jednotlivým programům bude poskytnuta zdarma na vyžádání všem právnickým a fyzickým osobám, a bude ji možno vyzvednout osobně do 31. srpna 2004 na adrese: Odbor dobrovolných nástrojů ministerstva, Vršovická 65, Praha 10 v místnostech č. 124, 306, 308, 325 v pracovních dnech, v době od 800 do 1200 hodin.

IV. Kritéria hodnocení návrhů projektů:

Návrhy projektů, které budou splňovat podmínky pro přijetí návrhu do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, budou hodnoceny odborným poradním orgánem podle následujících kritérií:

IV.1. Hodnotí a posuzuje se Splnění požadavků a kriterií veřejné soutěže ve VaV, tj. zda předložený návrh projektu

·       je předmětem návrhu projektu v převažující míře činnost definovaná jako výzkum a vývoj (případně jejich infrastruktura) podle § 2 odst. 1 zákona,

·       je v souladu s cíli oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí.

IV.2. Hodnotí a posuzuje se Potřebnost projektu, tj. zda návrh projektu se týká oblasti významné pro praxi (průmysl, zdravotnictví, obrana, bezpečnost, ŽP apod.) nebo pro rozvoj společnosti.

IV.3. Hodnotí a posuzuje se Očekávaný přínos a kvalita projektu, tj. zda

·  navrhovaný postup řešení řeší prakticky důležitý problém v dané oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí,

·  forma dosažených výsledků vyhovuje očekávání uživatelů,

·  v době ukončení projektu jsou výsledky aktuální,

·  navrhované výsledky projektu pomohou k naplnění přínosů oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí, rozhodujícím způsobem.

IV.4. Hodnotí a posuzuje se Proveditelnost a realizace projektu, tj. zda

·                 vypovídací schopnost zpracování projektu je vyhovující,

·                 výše celkových nákladů projektu odpovídá jeho rozsahu,

·                 kalkulace nákladů v jednotlivých etapách odpovídá rozsahu projektu v jednotlivých etapách,

·                 výše finanční spoluúčasti v jednotlivých etapách odpovídá deklarovanému typu výzkumu,

·                 cíle projektu jsou z hlediska úkolů i času reálné,

·                 materiální, laboratorní, přístrojové, případně jiné zabezpečení (včetně zamýšleného k nákupu nebo pronájmu z prostředků) navrhovaného projektu poskytuje záruky úspěšného vyřešení projektu,

·                 navrhovaná metodika řešení je použitelná a dává záruky dosažení,

·                 navržený postup je originální,

·                 navržený postup řeší prakticky důležitý problém v oblasti výzkumu, do které se uchazeč hlásí,

·                 řešitelský tým představuje záruky úspěšného řešení projektu.

V. Další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji:

·     součástí návrhu projektu uchazeče je návrh smlouvy předložený zvlášť pro každý návrh projektu, podepsaný statutárním zástupcem. Uvedený návrh smlouvy nemusí obsahovat zpracované přílohy smlouvy, které jsou uvedeny pro představu jejich rozsahu při přípravě uzavření smlouvy v konečné podobě.

·     z účelové podpory projektu se smí hradit náklady na VaV prováděný příjemcem nebo spolupříjemcem včetně nezbytné infrastruktury. Při poskytnutí části účelové podpory příjemcem spolupříjemci včetně nezbytné infrastruktury se při splnění podmínek daných zákonem a poskytovatelem nepostupuje podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon č. 40/2004 Sb.“),

·     pro výběr spolupříjemce, infrastruktury, dodavatelů služeb a další aktivity v rámci řešení projektů platí, že pokud v návrhu projektu nejsou podrobně specifikovány smluvní podmínky pro účast spolupříjemců, výše jejich podpory a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů způsobu jejího poskytování a kontroly, dále podrobně specifikovány uvažované služby, infrastruktura, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku včetně ceny a dodavatele (případně zdůvodnění výběru) ve vztahu k zákonu č. 40/2004 Sb., postupuje se podle tohoto zákona,

·     smlouvy se spolupříjemci, dodavateli služeb, subdodavateli, apod. zajišťuje příjemce. Tyto smlouvy po jejich uzavření předloží příjemce poskytovateli, případně předá v rámci kontrolních dnů.

VI. Způsob a čas pro podávání návrhů projektů:

Návrhy projektů je možno doručit poskytovateli poštou na adresu: Odbor dobrovolných nástrojů ministerstva, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 (nebo osobně doručit do podatelny ministerstva, v pracovních dnech, v době od 700 do 845 a od 1030 do 1230 a od 1330 do 1530 hod. nejpozději do 8. září 2004. Při doručení poštou je rozhodující pro přijetí návrhu projektu doba doručení poskytovateli, nikoliv doba odeslání uvedená na otisku poštovního razítka. Návrhy projektů musí být vyhotoveny v českém jazyce v originále a ve čtyřech kopiích. Každý výtisk musí být ve vázané formě. Návrhy projektů musí být poskytovateli dotace doručeny s označením „Veřejná soutěž - Výzkum a vývojProgramy v působnosti poskytovatele“, kódem programu/číslem oblasti výzkumu/názvem tématu, ke kterému se uchazeč hlásí, případně názvem návrhu projektu a adresou uchazeče.

VII. Přijímání návrhů projektů:

Neotevřené obálky s návrhy projektů přebírá komise pro přijímání návrhů projektů ustavená poskytovatelem. Tato komise vyhodnocuje splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů stanovených poskytovatelem při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

VIII. Způsob vyhlášení výsledků:

Poskytovatel zveřejní výsledek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v souladu s vyhlášenou hodnotící lhůtou na internetových stránkách ministerstva „www.env.cz“ v části „Politika ŽP/Výzkum a vývoj“ pod názvem „Výsledky veřejné soutěže VaV 2005“ do 11. ledna 2005.

IX. Využití výsledků výzkumu a vývoje:

U cíleného výzkumu a u vývoje, kde stát není jediným uživatelem výsledků, je podmínkou poskytnutí účelových finančních prostředků úprava užívacích nebo vlastnických práv k výsledkům a jejich využití formou smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem nebo příjemci dotace.

Výsledky výzkumu a vývoje zpřístupní příjemce za stejných podmínek všem zájemcům o jejich využití za stejných podmínek. V případě nevyužití výsledků výzkumu a vývoje v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků mají příjemci povinnost poskytnout dosažené výsledky k využití za běžných nediskriminujících podmínek dalším zájemcům.

Návrh smlouvy o využití výsledků předloží uchazeč jako součást návrhu řešení projektu. Upřesnění a uzavření této smlouvy dle pokynů poskytovatele bude realizováno v průběhu řešení projektu.

X. Název a sídlo poskytovatele finančních prostředků:

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10; telefon: 267122490, fax: 267126490, 267310308, elektronická adresa: Jiri_Feres@env.cz

Důvodem k vyloučení návrhu projektu je nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nebo předložení neúplného návrhu projektu.

Poskytovatel si vyhrazuje následující práva:

·     nevracet podané návrhy projektů,

·     vyloučit návrhy projektů, které budou po obsahové a věcné stránce neúplné nebo nebudou splňovat podmínky stanovené vyhlášenými podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

·     neposkytnout dotaci na řešení projektu v případech, kdy technicky akceptovatelný návrh projektu přesahuje finanční prostředky vyčleněné poskytovatelem nebo žádný z návrhů projektů není v relaci se současnou světovou úrovní v dané oblasti,

·     zrušit veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji,

a)     jestliže jsou vyřazeny všechny návrhy projektů,

b)     jestliže nastala podstatná změna okolností, za nichž byla veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlášena a které nemohl poskytovatel předvídat, ani je nezpůsobil, nebo pominuly důvody pro pokračování veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Poskytovatel rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji zveřejní stejným způsobem a na stejném místě jako vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. V případě zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nemá uchazeč právní nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí