zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kraj má jen omezenou škálu nástrojů

21.09.2004
Odpady
Kraj má jen omezenou škálu nástrojů
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (POH LK) byl schválen 16. 3. 2004.
Je rozčleněn na šest kapitol, důležitá je zejména závazná část dokumentu, která se stává závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. Stěžejní části dokumentu jsou umístěny na internetové stránce Krajského úřadu Libereckého kraje.

Závazná část prezentuje základní požadavky na budoucí systém odpadového hospodářství v kraji v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, právními předpisy ČR, směrnicemi EU a schválenou Koncepcí odpadového hospodářství Libereckého kraje. Vzhledem k tomu jsou mnohé cíle skutečně vysoké a mohlo by se zdát, že v daných časových limitech nereálné. Plán je zpracován na období 10 let, tj. do roku 2013. Není to však neměnný dokument, jeho případné změny jsou možné při zásadní změně podmínek, za kterých vznikal, např. právních předpisů. Zároveň musí být průběžně prováděno vyhodnocování plnění plánu.

Stanovení závazných cílů

Závazná část stanovuje především opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpečnými a vybranými odpady, zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Celý dokument byl zpracován metodou logického rámce. V závazné části stanovuje POH LK celkem 36 strategických cílů a odpovídajících indikátorů spolu s uvedením odpovědného subjektu a s odkazem do směrné části dokumentu, kde je návrh realizace. Řada výstupů spadá do odpovědnosti obcí, jiných se musí chopit jednotlivé subjekty trhu. Směrná část navrhuje, popisuje a hodnotí způsoby dosažení požadavků ze závazné části, a to jak v technické vybavenosti území, tak v ostatních oblastech odpadového hospodářství kraje.

Nad rámec zákonných povinností bylo zpracováno rovněž Posouzení vlivu POH LK na životní prostředí, tzv. SEA. Tento krok by měl napomoci čerpání finančních prostředků Evropské unie na projekty, které budou s POH LK v souladu. Samotný plán i dokument SEA byly podrobeny vnitřnímu i vnějšímu připomínkovému řízení a postoupeny k vyjádření příslušným odborům MŽP.

Technická vybavenost území

Jedním z výstupů plánu je zhodnocení současné technické vybavenosti území Libereckého kraje, tj. stav existujících zařízení ke zpracování odpadů v kraji a nedostatky v této oblasti. Z připojené tabulky je zřejmé, že k dovybavení této oblasti bude třeba investovat značné finanční prostředky. POH LK byl zpracován jako jednovariantní s klíčovým zařízením, spalovnou odpadů Termizo, a. s., v Liberci. Toto zařízení splňuje všechny v současné době platné právní předpisy, a to jak v oblasti nakládání s odpady, tak v oblasti ochrany ovzduší.

Samotná existence strategického dokumentu POH nestačí k provedení změn, které jsou v něm uvedeny. Je a bude nezbytná trvalá koordinační a rozhodovací činnost zodpovědného subjektu, kterým bude Liberecký kraj. Kraj sám o sobě však nemůže realizovat naprostou většinu navrhovaných opatření vzhledem ke skutečnosti, že není podle zákona původcem odpadů. K ovlivňování odpadového hospodářství na svém území má jen omezenou škálu nástrojů (jedním z nich je zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).

Koncepčním nástrojem kraje bude ovlivňování původců prostřednictvím jejich plánů, které budou předkládat kraji k připomínkování. Kraj bude vytvářet vhodné prostředí a bude napomáhat realizaci cílů POH LK, mj. zpřístupněním finančních prostředků (krajské, státní či evropské zdroje).

Obecně závazná vyhláška

V souladu s § 43 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydal LK závaznou část POH LK jako přílohu obecně závazné vyhlášky Libereckého kraje č. 1/2004. Tato vyhláška je platná od 31. 3. 2004. Vzhledem k tomu, že vyhl. nabyla účinnosti 15. 4. 2004, běží již původcům na území kraje roční lhůta, v níž musí zpracovat své POH. Tato povinnost je dána v § 44 zák. a nastane, pokud původce produkuje ročně více než 10 t nebezpečných odpadů nebo více než 1000 t ostatních odpadů, a to ke dni vyhlášení závazné části POH kraje. MŽP připravuje metodický pokyn pro zpracování POH původců, který však zřejmě nebude hotov dříve než v září 2004. Liberecký kraj nicméně nabízí původcům již nyní pomoc a spolupráci, a to nejen při zpracování svých POH.

Poradenská a konzultační činnost

V podstatě ještě v době schvalování POH LK zahájil kraj práci na realizaci cílů daných v dokumentu. Počátkem roku byla zahájena činnost Regionálního odpadového centra (ROC) při Libereckém kraji. Stěžejní podíl jeho činnosti je všeobecně poradenská a konzultační činnost v oboru nakládání s odpady (např. metodická pomoc při zpracování POH původců, při vedení evidence), dále vzdělávací aktivity a ekologická výchova.

Vedle podpory výukových programů o odpadech pro školy bude na území LK rozšířen projekt kompostování na školních zahradách, realizuje se projekt ekologizace krajského úřadu. Ve spolupráci s ROC kraj zprovozní krajský informační systém o odpadech. V oblasti prevenční byla navázána spolupráce s Centrem čistší produkce, proběhl vstupní seminář pro realizaci pilotních projektů prevence ve vytypovaných podnicích na území kraje.

Byla také uzavřena smlouva o spolupráci mezi LK a společností Eko-kom, a. s., autorizovanou k zajišťování sdruženého plnění pro všechny druhy obalů. Na jejím základě poskytne tato společnost finanční prostředky na uskutečnění projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky". Ve vytipovaných oblastech kraje budou obcím nabídnuty kontejnery na separovaný sběr skla, plastů i papíru. Součástí projektu bude informační kampaň pro obce, a také mediální kampaň.

Kraj v současné době podrobně seznamuje obce s výstupy schváleného POH. Byl připraven speciální materiál obsahující hlavní výstupy a závěry krajského POH s důrazem na ty, které se týkají obcí. S dokumentem jsou nyní seznamovány všechny obce v kraji formou seminářů, kde se setkávají obce se zástupci kraje, zpracovatele i společnosti Eko-kom, a. s. Zároveň probíhá shromažďování podrobných údajů o tocích některých druhů odpadů v kraji a o reálných možnostech nakládání s nimi, včetně ekonomických dopadů, tzv. realizační programy pro autovraky, zdravotnické a stavební odpady.

Problematické body

Vzhledem ke zpřísnění legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší hrozí ukončení provozu jedné ze dvou spaloven nebezpečných odpadů na území kraje, problémy budou i s kapacitou pro spalování zdravotnických odpadů. Kraj rovněž pociťuje nedostatek zařízení k využívání stavebních a biologicky rozložitelných odpadů, kde navíc hrozí problémy s odbytem takto získaných materiálů (např. kompostů). Proto v nejbližší době musí iniciovat dovybavení sítě zařízení k nakládání s odpady.

Další problematickou skupinou jsou kaly z čistíren odpadních vod, kde kraj uvažuje o jejich energetickém využívání. V oblasti komunálních odpadů je potřeba zoptimalizovat síť shromažďovacích míst a sběrných dvorů v obcích tak, aby občané měli možnost zbavovat se pravidelně nejen nebezpečných a obalových složek komunálních odpadů, ale také např. velkoobjemových a stavebních odpadů. Mnoho obcí má zavedený systém mobilního svozu těchto komodit, což však v blízké budoucnosti nebude u větších obcí či měst dostatečné.

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje splnil očekávání v tom smyslu, že stanovil nejen cíl, ale také cestu, která by k němu měla vést. Velkým problémem však bude realizace stanovených cílů v tržním prostředí, které v oblasti odpadového hospodářství tvrdě vládne.

Všichni víme, že odpady jsou předmětem podnikání a zisku, a ne vždy je podnikatelský záměr domýšlen v dlouhodobé perspektivě. Kraj bude vítat každou seriózní nabídku a zároveň aktivně vyhledávat projekty, které pomohou řešit nakládání s odpady na jeho území. Stěžejní části dokumentu jsou umístěny na internetové stránce Krajského úřadu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz

AUTOR: Ing. Markéta Miklasová,
Krajský úřad Libereckého kraje, OŽPZ


Potřeba doplnění technické vybavenosti území

Název zařízení Počet Investiční Nová Termín

nákl. (mil. Kč) prac. místa provozu

Překládací stanice směsného komunálního odpadu 1 7,5 5 od 2005

Kontejnery pro separovaný sběr druhotných surovin 17 100 171 0 2004-2013

Třídicí linky druhotných surovin 4 65 50 od 2005

Zařízení na zpracování směsných odpadních plastů 1 10 20 od 2004

Sběrné dvory 56 136 260 od 2005

Domácí kompostéry 36 850 73,7 0 do 2010

Zařízení na regeneraci odpadních olejů (pro ČR) 1 240 30 0

Zařízení na demontáž autovraků 4 60 90 do 2006

Recyklační střediska stavebních a demoličních odpadů 6 30 20 do 2004

Zařízení na demontáž elektrošrotu 3 30 50 do 2005

Zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů 2 10 0 do 2004

(rekonstrukce dvou stávajících zařízení)

Celkem 833,2 525 -
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí