zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000: MŽP připravilo národní seznam stanovišť

22.11.2004
Příroda
Natura 2000: MŽP připravilo národní seznam stanovišť

Ministerstvo životního prostředí rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh národního  seznamu evropsky významných lokalit. Zahrnuje 883 území pro konkrétní typy přírodních stanovišť a živočišné a rostlinné druhy, chráněné směrnicí  EU. Tento typ chráněných území tvoří spolu s 41 ptačími oblastmi [1] českou část celoevropské soustavy přírodovědně významných území Natura 2000. Její vytvoření bylo jednou z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie. 

Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně 9,3 % území státu a zhruba 67 % z nich překrývá již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak reálně zvýší jen o 3,1 % území ČR. Většina lokalit bude mít po svém vyhlášení charakter přírodní památky – tedy nejmírnější stupeň ochrany.  Více než polovina těchto území je menší než 20 hektarů.

První verze návrhu, kterou zpracovali odborníci na základě podrobného mapování celého území republiky, byla zveřejněna k diskusi na jaře letošního roku. V letních měsících z iniciativy MŽP proběhlo – ač zákon takovou povinnost neukládá – takzvané předjednávání s vlastníky pozemků, jejich nájemci a obcemi. „Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje, že ochranu přírody není možné dlouhodobě zajistit bez pomoci lidí, kteří v daném území žijí. Právě proto přistoupilo k projednání návrhů s těmi, kterých se bezprostředně týkají. Z více než  tisíce připomínek bylo 64 % zcela nebo alespoň částečně zapracováno. To výrazně přispělo ke zkvalitnění celého návrhu a věřím proto, že se již během připomínkového řízení nesetká s námitkami. Zkušenosti z Evropy totiž ukazují, že je možné skloubit obojí – chránit unikátní přírodu a přitom zabezpečit i potřebný rozvoj území,“ komentuje strategii MŽP náměstek Ladislav Miko.

Evropsky významné lokality chrání z velké části kulturní krajinu – u nás například kosené podhorské louky, květnaté bučiny nebo dokonce kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření vedl k tomu, že se tyto cenné lokality zachovaly, není žádný důvod jej měnit. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude proto méně přísný než v současných zvláště chráněných územích. Stát zde bude podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek – například prostřednictvím agroenvironmetálních programů [2]. Pokud přece jen bude majitel v hospodaření omezen, budou mu vypláceny kompenzace.

Po schválení návrhu vládou budou data v předepsaném formátu zaslána Evropské komisi. Ta seznam po odborné stránce posoudí a může navrhnout jeho doplnění. Po schválení seznamu Evropskou komisí musí tyto lokality Česká republika do šesti let vyhlásit jako zvláště chráněná území, pokud nebude jejich ochrana zajištěna smluvně.

Návrh je v grafické podobě k dispozici na webové stránce www.natura2000.cz

Více informací o soustavě Natura 2000 najdete na stránkách:

www.natura2000.cz,

http://www.env.cz,

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Poznámky:

[1] Pod označením Natura 2000 se skrývá jedna z povinností vyplývajících z  dvou evropských směrnic: takzvané směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich cílem  je ochrana ohrožených rostlin, živočichů a cenných stanovišť. Evropská unie dodržování směrnic v oblasti životního prostředí pečlivě sleduje a za jejich porušování hrozí citelné sankce – až ve výši 50 000 euro  za den. Omezeno může být i čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

V České republice bylo zatím nařízením vlády vyhlášeno 18 ptačích oblastí: Nechranice, Žehuňský rybník, Orlické Záhoří, Libavá, Podyjí,  Řežabinec, Lednické rybníky, Hovoransko-Čejkovicko, Jaroslavické rybníky, Jizerské hory, Bohdanečský rybník, Rožďalovické rybníky, Krkonoše, Hlubocká obora,  Novohradské hory, Údolí Vltavy a Otavy, Jeseníky a Českolipsko – Dokeské pískovce.

[2] Vhodným nástrojem pro péči o cenné lokality Natura 2000  na zemědělské půdě jsou agroenvironmentální opatření (např. pro údržbu květnatých luk jsou vhodné tituly na  podporu extenzivního hospodaření na loukách, pro zachování druhově bohatých společenstev pastvin titul na podporu extenzivních pastvin, pro zachování vybraných vzácných podmáčených a rašelinných luk pak je připraven titul na údržbu trvale podmáčených a rašelinných luk). Dále jsou některé tituly v rámci agro-environmentálních opatření vhodné  pro podporu mizejících druhů ptáků zemědělské krajiny na vybraných územích (titul Ptačí lokality na travních porostech - chřástal polní, Ptačí lokality na travních porostech- bahňáci). Pro stávající chráněná území jsou navržena některá další agro-envi opatření (např. tituly, kde je úplně omezeno hnojení, za což přísluší vyšší platba, nebo zemědělec může využít titulu na různé druhy kosení). Agro-envi jsou určeny pro zemědělsky hospodařící subjekty, jedná se o dobrovolné dohody na délku 5 let, za dodržený závazek šetrného hospodaření obdrží zemědělec ročně platbu. Agro-envi jsou v gesci MZe, MŽP se na jejich přípravě významně podílelo. 80% z plateb v agro-envi platí EU, 20% platí MZe.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí