Sobota, 26. listopadu 2022

SEMINÁŘ NA PODPORU A PROPAGACI OBLASTI PODPORY 4.2

Celková alokace na celé programové období 2007-2013 pro oblast podpory 4.2 je 256 247 000 EUR

27. května 2009
SEMINÁŘ NA PODPORU A PROPAGACI OBLASTI PODPORY 4.2

Ministerstvo životního prostředí připravilo na dny 17. a 18. června 2009 seminář zaměřený na podporu a propagaci předkládání projektů do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osy 4, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. Seminář se bude konat v Domě kultury Kladno, nám. Sítná 3127.

 

Celková alokace na celé programové období 2007-2013 pro oblast podpory 4.2 je 256 247 000 EUR. Podpora je poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % a prostředků státního rozpočtu s maximální hranicí do 5 % celkových způsobilých výdajů u předkládaných projektů. Celková poskytnutá dotace může tedy dosáhnout 90 % celkových způsobilých výdajů.

 

Za starou ekologickou zátěž je v rámci OPŽP považována kontaminace podzemních, povrchových vod, zemin a stavebních konstrukcí, která představuje riziko pro lidské zdraví nebo složky životního prostředí a jejíž původce neexistuje či není znám.

 

Podporované projekty:

·    inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;

·    realizace průzkumných prací, analýz rizik:

o          realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,

o  realizace průzkumných prací, analýz rizik problémových území obsahujících více než jedno kontaminované místo;

·    sanace vážně kontaminovaných lokalit:

o  jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

o  sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností,

o  odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií apod.,

o  monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,

o  sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

 

Mezi oprávněné příjemce podpory patří zejména: obce a města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, občanská sdružení, fyzické osoby – nepodnikatelé, podnikatelské subjekty  a další.

 

Nejbližší příležitost pro podání žádostí o dotaci:

V současnosti je k dispozici na stránkách www.opzp.cz nový aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2009. Příjem žádostí o dotaci v rámci oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží je zde plánován na srpen až září 2009.

Seminář je koncipován tak, aby potenciální žadatelé získali maximum konkrétních informací o současném stavu v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží, o typech podporovaných projektů i přijatelných netypických projektech, o podmínkách přijatelnosti projektů a průběhu procesu podávání žádostí o podporu, o výzvách vypsaných v předchozích letech i o jejich výsledcích. Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s konkrétními příklady úspěšných projektů, se zkušenostmi s přípravou žádostí a projektů atd. Součástí semináře bude exkurze na lokality se starou ekologickou zátěží na území města Kladna.

Individuální dotazy zodpovědí přednášející účastníkům jak v rámci závěrečné diskuse, tak během večerního rautu. 

Na semináři budou přednášet zástupci Ministerstva životního prostředí (Odboru ekologických škod a Odboru fondů EU), Státního fondu životního prostředí, zástupci obcí, měst a krajů a pracovníci poradenských a odborných firem.

Vložné na seminář se nehradí - seminář je financován z Prioritní osy 8 OPŽP – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti. Požadována je pouze úhrada příspěvku na raut.

Další informace o akci získáte na adrese Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: halouskova@ekomonitor.cz, ústředna 469 682 303-5, přímá linka 469 318 423.

 

Pozvánku i přihlášku lze stáhnout z adres:

www.opzp.cz 

www.ekomonitor.cz .

  

 

Ministerstvo životního prostředí  

www.opzp.cz                       

Státní fond životního prostředí České republiky

zelená linka: 800 260 500           

align=center>dotazy@sfzp.cz

  

SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN Z PRIORITNÍ OSY 8 OPŽP – TECHNICKÁ POMOC FINANCOVANÁ Z FONDU SOUDRŽNOSTI

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů