Úterý, 6. prosince 2022

11. výzva OPŽP - energie, odpady a staré zátěže

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 11. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí

11. výzva OPŽP - energie, odpady a staré zátěže

(dále jen OPŽP) - z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3 a 4 jsou přijímány od 3. srpna 2009 do 30. září 2009.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 ve výši 5 mld. Kč, na prioritní osu 4 ve výši 3 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč na oblast podpory 4.1 a 1,5 mld. Kč na oblast podpory 4.2.
U prioritní osy 3 bude ukončen příjem žádostí o podporu před 30. zářím 2009, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU 7,5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

V souladu s Rozhodnutím Komise N 236/2009 - Český přechodný rámec je možné pro projekty podléhající veřejné podpoře čerpat přímou podporu až do výše 500 000 EUR.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Oblasti podpory: Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Podoblast podpory: 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Žádosti do podoblasti podpory 3.1.1 budou přijímány pouze podané v kombinaci s oblastí podpory 3.2.

Přijímány nebudou žádosti na projekty, kde dochází k náhradě stávajícího zdroje tepla spalujícího plynná fosilní paliva nebo kde dochází k odpojení od CZT (či náhradě dodávek energií z CZT).

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 35 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Budou podpořeny pouze takové spalovací zdroje využívající OZE, které splňují definici nízkoemisního spalovacího zdroje podle specifikace v metodickém pokynu MŽP č. 2/2009. Zdroje s ručním přikládáním paliva je nutné instalovat vždy s akumulační nádrží o objemu alespoň 55 litrů na instalovaný kilowatt tepelného výkonu zdroje.

Budou podpořena pouze taková tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stanovené podle EN 255 (resp. podle EN 14511, čísla v závorce) při dané teplotní charakteristice dosáhnou v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:
- technologie země-voda: 4,3 (resp. 4,1) při teplotní charakteristice S0/W35,
- technologie vzduch-voda: 3,2 (resp. 3,0) při teplotní charakteristice A2//W35,
- technologie voda-voda: 5,0 (resp. 4,7) při teplotní charakteristice W10/W35.

Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Podoblast podpory: 3.2.2. Využívání odpadního tepla

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 50 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.

Oblast podpory: Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory: 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Podporované aktivity (typy projektů)

 • integrované systémy nakládání s odpady:
  a) regionální systém pro využití bioodpadů,
 • systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
  a) systémy pro separaci a svoz odpadů,
  b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů,
  c) sběrné dvory,
  d) překladiště a sklady KO,
  e) systémy pro separaci nebezpečných KO,
  f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
 • zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů:
  a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi,
  b) zařízení na úpravu nebo využívání "ostatních" odpadů,
  c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů,
  d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů,
  e) zařízení na úpravu elektroodpadů,
  f) zařízení na úpravu stavebních odpadů,
  g) kompostárny,
  h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů (spadají sem ty projekty zahrnující biofermentační nebo bioplynovou stanici, které slouží ke zpracování bioodpadů (minimálně 20 % vsázky), tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění),
  i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení);
 • rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
  a) rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),
  b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Nebudou přijímány projekty realizace regionálních systémů pro mechanickou a biologickou úpravu KO, projekty realizace speciálních zařízení na využití upraveného paliva z regionálních systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO a projekty realizace zařízení na pyrolytický rozklad odpadů.

Oblast podpory: 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

Podporované aktivity (typy projektů)

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;
 • realizace průzkumných prací, analýz rizik:
  a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
  b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo;
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):
  a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod
  b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností
  c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.
  d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst
  e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Text XI. výzvy, Hodnotící kriteria pro XI. výzvu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů