Úterý, 29. listopadu 2022

EHSV chce prísnejšiu kontrolu hluku a emisií

13. srpna 2009
EHSV chce prísnejšiu kontrolu hluku a emisií
Podľa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) právne predpisy v oblasti kvality ovzdušia sa v uplynulých rokoch síce prispôsobili a zlepšili, na druhej strane chýba pokrok v oblasti počtu a kvality vykonaných kontrol emisií motorových vozidiel a motocyklov, ako aj množstva plynov a prachových častíc v ovzduší.
archív
Napriek iniciatívam Európskej komisie, ktorá aj nedávnym balíkom legislatívnych opatrení na "dopravu šetrnejšiu k životnému prostrediu" (Greening Transport package) postupne prispôsobuje európske právne predpisy, v členských štátoch možno ešte stále badať stagnáciu, pokiaľ ide o dosiahnutý pokrok v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a proti hlučnosti dopravy.
Málo účinné previerky
Emisie z individuálnej, verejnej a nákladnej cestnej dopravy sú príčinou často aj veľmi ťažkých ochorení a zhoršenia kvality života, najmä obyvateľov mestských oblastí - čiže sa to týka viac než 75 percent európskych občanov. Uvádza sa to v správe Emisie z cestnej dopravy - konkrétne opatrenia na prekonanie stagnácie, ktorú v polovici júla prijal EHSV. Dokument zdôrazňuje, že neexistuje konsolidovaný prístup, nariadenia Európskej hospodárskej komisie OSN nedisponujú účinnými systémami kontroly ako nariadenia Európskej únie a model čestného vyhlásenia, ktorým sa ponecháva previerka na trhové kontrolné mechanizmy, sa ukázal v praxi nepostačujúci.
,,Kontroly ,off-cycle`, cestné kontroly, najmä počas prevádzky, ukázali, že súčasné motorové vozidlá sú hlučnejšie než automobily pred 30 rokmi a ich emisie značne presahujú úrovne zistené počas testovacieho cyklu," píše sa ďalej v stanovisku EHSV.
Systémy LCA (Life Cycle Assessment, čiže ,posudzovanie životného cyklu`) by sa mali uplatňovať aj na nepriame emisie súvisiace s cestnou dopravou. A to na výrobu a prepravu pohonných látok (ťažbu, prepravu do rafinérií, na čerpacie stanice, v prípade vozidiel s pohonom na batérie treba zohľadniť emisie spôsobené výrobou elektrickej energie), na výrobu vozidiel (emisie spôsobené priemyselnou činnosťou, vrátane spracovania odpadových materiálov), na cesty a parkoviská - ak sa na ich výstavbu využijú parky a zeleň, kvalita ovzdušia sa zhorší, pretože sa stráca vplyv fotosyntézy," pripomína materiál EHSV, ktorý pripravil spravodajca Edgardo Ioza.
Ako ďalej po kríze
EHSV prijal aj stanovisko k reakcii na krízu v európskom automobilovom priemysle.
Podľa dokumentu, ktorý predložili spravodajcovia Gustav Zöhrer a José Custódio Leiri~ao, na trhu s autopríslušenstvom pôsobí približne 834 700 podnikov so 4,6 mil. zamestnancami. EHSV pripúšťa, že výrobcovia a predajcovia vozidiel čelia zostrenej konkurencii, ktorá spôsobuje čoraz väčší pokles marží zo zisku.
Podľa G. Zöhrera súčasná reštrukturalizácia odvetvia s autopríslušenstvom bude iniciovať vznik nových partnerstiev a foriem vzťahov voči zákazníkom. EHSV preto vyzýva Európsku komisiu, aby lepšie a podrobnejšie monitorovala reštrukturálne zmeny v tomto sektore a zabezpečila rovnocennú korektnú súťaž, ako aj vyvážený počet a zodpovedajúcu kvalitu pracovných miest.
Na základe skúseností z činnosti skupiny CARS 21 EHSV žiada vytvoriť skupinu odborníkov. Tá by navrhla opatrenia na obdobie, keď sa kríza skončí. Podľa EHSV prioritami by mali byť: slobodný prístup k trhom a spravodlivá konkurencia, realizácia lisabonskej stratégie, zdokonalenie zručností, inovácia, problematika vzťahov so zákazníkmi, obchodná politika a sociálna oblasť. "Viac pozornosti treba venovať demografickým zmenám, vývoju v oblasti celoživotného vzdelávania a požiadavkám zdravia a bezpečnosti pri tvorbe nových pracovných miest," píše sa v závere správy EHSV.
Zdroj:HN.sk
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů