Neděle, 27. listopadu 2022

Emise látek znečišťující ovzduší v EU27 klesají

Největšími zdroji znečištění v rámci EU 27 byly v roce 2007 vytápění domácností, silniční doprava a výroba elektrické a tepelné energie.

2. září 2009
Emise látek znečišťující ovzduší v EU27 klesají

Emisní inventarizační zpráva Evropského společenství vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v roce 2007 emise oxidů síry (SOx) poklesly o 72% oproti roku 1990. Klesající trend v roce 2007 pokračoval i u tří hlavních znečišťujících látek, které způsobují vznik přízemního ozonu: oxid uhelnatý (CO) se snížil o 57%, těkavé organické látky bez zahrnutí methanu (NMVOC) klesly o 47% a oxidy dusíku (NOx) klesly o 36% oproti roku 1990. V roce 2007 byly emise všech čtyř znečišťujících látek nižší než v roce 2006.

Emise jemných částic (PM2,5) - znečišťujících látek, jež vážně poškozují lidské zdraví - poklesly o 2% ve srovnání s předcházejícím rokem a od roku 2000 se snížily přibližně o 12%. Nicméně nutno dodat, že podávání zpráv od členských států o emisích těchto částic je méně kompletní, než je to u ostatních hlavních znečišťujících látek.

Největšími zdroji znečištění v rámci EU 27 byly v roce 2007 vytápění domácností, silniční doprava a výroba elektrické a tepelné energie.

Mezi další hlavní zjištění zprávy patří:

Domácnosti jsou významným zdrojem více znečišťujících látek. Spalování fosilních paliv v domácnostech (spalování dřeva, zemního plynu, uhlí, atd.) je největším zdrojem emisí PM2,5 a NMVOC, taktéž patří mezi druhé nejvýznamnější zdroje emisí CO a je významným zdrojem jak SOx (oxidů síry), tak NOx.

Silniční doprava je i nadále největším zdrojem znečištění ovzduší v EU27. Těžká nákladní vozidla jsou největším zdrojem NOx, přičemž osobní automobily patří mezi 6 hlavních zdrojů znečištění pro CO, NOx, PM2,5 a NMVOC.

Zařízení na výrobu tepla a elektřiny od roku 1990 výrazně snížily své emise, a to díky zlepšení technologií, přechodem na čistší paliva a díky zvýšení energetické účinnosti. Nicméně tento sektor zůstává velkým zdrojem znečišťování ovzduší - v zemích EU27 je zodpovědný za přibližně 60% všech emisí SOx a za 20% celkových emisí NOx.

Zemědělské aktivity v EU27 jsou příčinou vzniku více než 90 % emisí amoniaku (NH3), jež v ekosystémech způsobují eutrofizaci (nadměrné obohacení vody a půdy živinami v důsledku lidské aktivity) a acidifikaci (okyselení prostředí).

Největší členské státy jsou obecně největšími znečišťovateli. Francie, Německo, Itálie, Polsko, Španělsko a Spojené království v roce 2007 nejvíce přispěly k produkci emisí v EU27.

Tato zpráva je součástí výroční emisní inventury Evropského společenství k Úmluvě Evropské hospodářské komory OSN o dálkovém-znečišťování ovzduší překročující hranice států (CLRTAP - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). Zpráva uvádí přehled emisí znečišťujících látek v EU27 za období 1990 - 2007.

Zprávu v angličtině je možno stáhnout zde.

Zdroj: http://www.cenia.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů