Neděle, 27. listopadu 2022

SVS dokončila rekonstrukci ČOV Podbořany

24. listopadu 2009
SVS dokončila rekonstrukci ČOV Podbořany

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) úspěšně zakončila v Podbořanech na Lounsku rozsáhlou investiční akci, jež je součástí původního projektu Dolní Labe. Jedná se o celkovou rekonstrukci čistírny odpadních vod v celkovém finančním objemu téměř 73,5 milionů korun (bez DPH). Zrekonstruovaná ČOV zahajuje zkušební provoz.
Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: "Tato investiční akce naší společnosti se promítne do kvality životního prostředí, konkrétně do čistoty vody Doláneckého potoka. Těší nás, že spoluprací a koordinací zhotovitele a provozovatele zde ani v průběhu rekonstrukce nedošlo k překročení žádného z požadovaných limitů na odpadní vodu."
"Vlastní realizace probíhala bez přerušení více než jeden rok, a to i za nepříznivých podmínek v zimním období 2008-2009. Uspokojivé je, že stavbu jsme realizovali bez navýšení smluvních finančních prostředků investora. Náročnost technického řešení si při provádění stavby vyžádala nejen odborný
a vysoce profesionální přístup naší společnosti, ale také subdodavatelů INZET s. r. o., Zakládání staveb
a. s., Omega-Teplotechna Praha a. s. a K-Elektromont s. r. o., kterým chci poděkovat za spolupráci," dodává Ing. Pavel Přeučil, jednatel společnosti RAVEL.

Více o stavbě:
Na ČOV Podbořany s kapacitou 7700 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody z jednotné kanalizační sítě obcí Podbořany a Hlubany, od cca 5000 připojených obyvatel. Původní čistírna byla uvedena do zkušebního provozu po roce 1976 a jednalo se o mechanicko-biologickou ČOV s primární sedimentací, čtyřmi aktivačními nádržemi a podélnou dosazovací nádrží.
Cílem projektu SVS je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. To bylo dosaženo rekonstrukcí ČOV - intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami. Rekonstrukce ČOV přinesla i změnu řízení procesů a vyšší spolehlivost procesu čištění odpadních vod.
Zrekonstruovaná čistírna se vstupním čerpáním je řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v anaerobních podmínkách. Zásadních změn doznala jak mechanická, tak biologická část čištění. Vystrojení objektu biologického bloku bylo demontováno a objekt byl zbourán kromě usazovací nádrže, která se stavebně upravila. Nově byly postaveny aktivační nádrže v místě původních kalových polí. Pro eliminaci fosforu z odpadních vod bylo realizováno srážení pomocí dávkování síranu železitého.
Po dobu realizace nové biologické části ČOV byla v provozu původní linka - usazovací nádrž, aktivace a dosazovací nádrž. Výstavba nové biologické linky spolu s dosazovacími nádržemi a rekonstrukce kalového hospodářství byla prováděna po rekonstrukci hrubého (mechanického) předčištění. Původní, již dále nevyužité objekty linky byly vyčištěny, vydesinfikovány a metr pod úroveň terénu zdemolovány a zasypány.
Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 22. května 2008. Celá stavba reprezentuje celkem 13 stavebních objektů a 9 provozních souborů. Byla rozdělena na tři ucelené části. První etapa zahrnovala výstavbu lapáku, rekonstrukci objektu česlí a čerpací stanice. Tato etapa byla hotova již v loňském roce. V rámci druhé etapy byla zprovozněna kompletní biologická linka. Do závěrečné etapy patří terénní a sadové úpravy, nové oplocení, dokončení druhé dosazovací nádrže a uvedení ČOV do automatizovaného provozu.
Rekonstrukce probíhala za nepřetržitého provozu, což kladlo na všechny zúčastněné vysoké nároky. Bylo nutné přečerpávat přítok na čistírnu mimo rekonstruovanou část do systému čištění. Ani při přepojování nebyl přerušen proces čištění odpadních vod. V průběhu rekonstrukce nedošlo k překročení žádného z požadovaných limitů na odpadní vodu. Stavba byla dokončena podle schváleného harmonogramu, tj. do konce října 2009. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude zahájen roční zkušební provoz rekonstruované čistírny.
Finanční objem investiční akce SVS je téměř 73,5 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem.

Více o SVS (investor):
Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod
a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel - z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Více o společnosti RAVEL (zhotovitel):
Firma RAVEL spol. s r. o. vznikla v polovině roku 1992. Je dynamicky se rozvíjející firmou, zaměřenou na komplexní dodávku stavebních děl. Provádí také rekultivace, regulace vodních toků, ekologické a průmyslové stavby, rekonstrukce a modernizace obytných, kancelářských
a průmyslových objektů, zemní práce a demolice stavebních objektů a budov.
Zkušenosti s prováděním staveb i potřebné strojní vybavení a zázemí umožňují společnosti komplexně realizovat veškerá stavební i montážní díla v rámci jejího oprávnění. Pro speciální práce má vytvořen okruh stabilních subdodavatelů. Společnost realizovala celou řadu technicky náročných stavebních děl pro privátní tuzemské i zahraniční firmy, pro státní a rozpočtové organizace.
Jedním z hlavních cílů společnosti je dosažení vysoké kvality prováděných prací a služeb, proto byl ve firmě od počátku roku 1999 budován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9000. Od roku 2003 je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2001. Od roku 2005 byl budován systém environmentálního managementu, certifikovaný roku 2006 dle ČSN EN ISO 14001: 2005. Více informací na www.ravel.cz.

Kontakt:
Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů