Neděle, 27. listopadu 2022

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Nový Bor

SVS zahájila rekonstrukci ČOV Nový Bor

V Novém Boru dnes Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zahájila realizaci dalšího dílčího subprojektu z původní "Čisté Ploučnice". Jeho obsahem je celková rekonstrukce stávající čistírny komunálních odpadních vod ve finančním objemu téměř 105 milionů korun (uváděno bez 19% DPH).
Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: "Zahajovaná investiční akce patří do kategorie strategických investic. Vyřeší v Novém Boru nakládání s odpadními vodami v souladu s novou přísnější legislativou. Věříme, že se nám pro zahájenou stavbu podaří získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí."
Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: "Řeka Šporka protékající Novým Borem náleží do povodí Ploučnice. Čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se proto výrazně promítne
i do kvality vody v Ploučnici."
"Touto akcí navazujeme na dříve úspěšně realizované akce pro Severočeskou vodárenskou společnost, zejména nedávno dokončenou rekonstrukci čistírny odpadních vod Varnsdorf. Stejný realizační tým z Varnsdorfu je dnes připraven prodloužit tuto úspěšnou řadu staveb a přispět dalším dílem ke zlepšování životního prostředí Ústeckého a Libereckého kraje," dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ.
Více o projektu:
Město Nový Bor má přibližně 12 000 trvale žijících obyvatel. Jednotná kanalizační síť odvádí prakticky veškeré odpadní vody na čistírnu odpadních vod. V současné době se připravuje odkanalizování nedalekých obcí Sloup v Čechách, Janov a Radvanec oddílnou splaškovou kanalizací s čištěním odpadních vod na ČOV Nový Bor. Ta má dostačující kapacitu 13 400 EO (ekvivalentních obyvatel). Územím protéká Šporka, náležící do povodí Ploučnice.
ČOV Nový Bor byla postavena a uvedena do provozu v roce 1980. Původně je to mechanicko - biologická čistírna s jemnobublinnou aerací, dvěma zahušťovacími nádržemi a dočišťovacím biologickým rybníkem. Zahuštěný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Česká Lípa.
V rámci rekonstrukce dojde k intenzifikaci změnou technologie čištění a dostavbami. Jedná se o komplexní rekonstrukci na mechanicko-biologické ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a s chemickou eliminací fosforu dávkováním síranu železitého, strojním zahuštěním přebytečného kalu za použití flokulantu a odvozem kalů na ČOV Česká Lípa k dalšímu zpracování. Bude zachováno terciární dočištění v biologickém dočišťovacím rybníku, který bude vyčištěn, odkalen a osazen dvěma novými provzdušňovacími turbínami. Rekonstrukce ČOV přinese i změnu řízení procesů, což se promítne do vyšší spolehlivosti procesu čištění odpadních vod.
Pro rekonstrukci čistírenské linky se využije všech nádrží čistírny, kde ke stejnému účelu se využijí pouze aktivační nádrže. Ostatní nádrže se po úpravách použijí pro jiný technologický účel. U všech betonových konstrukcí se počítá s jejich opravami, úpravami povrchů, zhlaví nádrží, u využívaných potrubí a ocelových konstrukcí a zámečnických prvků s jejich povrchovými úpravami u komunikací s novými povrchy.
Rekonstrukce ČOV bude probíhat za provozu, odstávky budou pouze po nezbytně nutnou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz rekonstruované čistírny bude zahájen postupně, na funkce schopných částech, po individuálním odzkoušení a po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin.
Zahájená investiční akce v Novém Boru je v celkovém finančním objemu 104,892 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 40 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 4 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Sdružení Nový Bor ČOV - SMP - Kunst. Jeho členy jsou stavební společnosti SMP CZ, a. s., a Kunst, s. r. o. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 29. října 2009. Stavební práce byly zahájeny
5. listopadu 2009 a mají být ukončeny do 30. dubna 2011.

Kontakt:
Ing. Dagmar Haltmarová
Tisková mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 603 542136
E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů