Úterý, 29. listopadu 2022

PROJEKT DESAR

Neustálý demografický, ekonomický a technický vývoj ovlivňuje nejen spotřebu vody, ale i produkci a složení odpadních vod.

17. prosinece 2009
PROJEKT DESAR

Vzhledem k poměrně vysokým požadavk`um obyvatelstva, průmyslu a zemědělství na spotřebu vody je nutno hledat nová řešení úspory vody. Decentralizovaný přístup na rozdíl od centralizovaného představuje nový způsob určený pro vodohospodáře odkanalizovaných oblastí i oblastí bez kanalizace.

DESAR
Pojem decentralizované odvádění a znovu využití odpadních vod se v zahraničí používá pod zkratkou DESAR (DEcentralised SAnitation and Reuse). Jednotlivé DESAR koncepty nabízí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (šedá, hnědá a žlutá voda).
V současnosti je odpadní voda odváděna a čištěna většinou centralizovaným způsobem - nicméně tato forma má několik nedostatků. Základem je, že odpadní voda musí být transportována přes dlouhé vzdálenosti, a proto jsou potřebné velké profily kanalizací pro odvod velkého množství vody. Dochází ke ztrátě živin, a není možné jejich opětovné využití. Nový DESAR systém si klade za cíl fungovat tak, aby respektoval koloběh vody v přírodě.
Decentralizované systémy udržují pevnou látku i kapalné frakce z odpadní vody blízko místa jejich vzniku, čímž umožňují zkrácení a uzavření vodního cyklu v domácnostech, a tím i značné úspory financí a pitné vody.

Obecně lze říci, že jeden člověk vyprodukuje ročně kolem 500 litr`u moči (tzv. žlutá voda) a 50 litr`u fekálií (tzv. hnědá voda). V případě, že se žluté a hnědé vody odvádějí společně, mluvíme o vodách černých.
Senotparace odpad`u různých kvalit a jejich náležinotté čištění a opětovné využití (recyklace) jsou odrazovým můstkem budoucího lepšího vyunotžívání látek obsažených v odpadní vodě. Bunotde-li se nakládat a hospodařit s jednotlivými druhy odpadních vod odděleně, je možné je snadno proměnit v přírodní hnojivo a zároveň předejít šíření choroboplodných zárodků z odpadních vod a zbytečnému znečišťování vod a půdy.Samotný projekt
Projekt se zabýval vývojem vhodných postupů a zařízení na zpracování odpadních vod a jejich praktickou aplikací při decentralizovaném řešení.
Odpadní voda byla mechanicky rozdělena na vody žluté, šedé a hnědé a sledovala se nejvhodnější varianta pro řešení problematiky likvidace, případně recyklace a hlavně ekonomické minimalizace množství nutrientů vypouštěných do prostředí. Toto vypouštění je v současné době doprovázené značným plýtváním pitné vody.


no-mix toaleta na oddělení žlutých a šedých vod


Zkoušení a výsledky
Na vybrané lokalitě byly provedeny patřičné stavební práce s osazením následujících zařízení: no-mix toaleta na oddělení žlutých a šedých vod, nádrž na využití dešťové vody AS-REWA, nádrž na stabilizaci oddělené moči AS-STAB a domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp.
V průběhu let 2006-2008 proběhlo měření a monitorování dané lokality a byly vyzkoušeny celkem 4 druhy odpadních vod v následujících variantách, kdy se měřily dané koncentrace na odtoku z čistírny:

- Odpadní voda natéká do ČOV spolu s vodou z myčky nádobí
- Odpadní voda natéká do ČOV bez vod z myčky nádobí
- Na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná), voda z myčky nádobí do ČOV natéká
- Na ČOV nenatéká žlutá voda (je separovaná) ani voda z myčky nádobí


schéma osazených zařízení


Z těchto variant vyšla jednoznačně nejlépe poslední varianty, kdy byla vyloučena ze systému myčka nádobí a moč byla oddělována. Myčka nádobí byla vynechána z důvodu velkého množství fosforu obsaženého v čistících tabletách.

Moč, která se oddělovala, byla separována a stabilizována ve speciální nádrži po dobu 6 a 9 měsíců. V celém tomto období se prováděly rozbory a ty se následně vyhodnocovali. Po této době lze konstatovat, že je možno tuto moč využít jako kvalitní hnojivo (samozřejmě po patřičném zředění s vodou). Toto bylo ověřeno v praxi na rajčatech, na kterých byly následně provedeny i laboratorní rozbory.
V případě velkých lokalit je možno z ekonomického hlediska akumulovanou moč dále zpracovávat jako zdroj cenných surovin.Závěr
Decentralizované zneškodňování odpadních vod se stává alternativou centranotlizovaného čištění, které v mnoha případech není optimální variantou nejen z ekonomicnotkého, ale i z ekologického pohledu. Základnotní ideou je netradiční zacházení a nakládání s odpadní vodou - jako s cennou surovinou, již lze optimálně využít a zpracovat v míst`i jejího vzniku.

V současnosti můžeme říci, že zachytávání a oddělování žlunottých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné.
Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.

Systém DESAR lze využít například v následujících variantách:

1. Řešení pro přerušovaně využívané objekty - septik, bio(zemní) filtr, zásak a nádrž na moč
2. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV, bio(zemní)filtr, zásak
3. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV s MBR, nádrž na vodu (zálivka), zásak
4. Řešení pro trvale užívané objekty DESAR - biologická ČOV s MBR, dešťový program na vodu (zálivka) AS-REWA, zásak AS-KRECHT
5. Řešení pro celé lokality s občasně užívanými objekty - např. rekreační osady DESAR, septik, biologický rybník

Ing. Jiří Palbuchta

Bližší informace také na www.asio.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů