zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XIX. výzva OPŽP - podpora v rámci prioritní osy 4

30.03.2010
Odpady
Sanace, staré zátěže
XIX. výzva OPŽP - podpora v rámci prioritní osy 4

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 3. května 2010 do 2. června 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v oblasti podpory 4.1 je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč, v oblasti 4.2 je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu v oblasti podpory 4.1 bude ukončen před 2. červnem 2010, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 2,25 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v platném znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Státní fond životního prostředí ČR při příjmu a hodnocení žádostí podaných v rámci XIX. výzvy OPŽP v oblasti podpory 4.1 i 4.2 bude akceptovat všechny dokumenty, které žadatelé podali spolu se žádostmi již v rámci XI. Výzvy (opětovně předložené dokumenty mohou být starší 6 měsíců, musí však být aktuální a pravdivé).

Podporu dle českého dočasného rámce v oblasti 4.1 bude možné čerpat pouze v případě prodloužení účinnosti předpisu ze strany EK do nového data ukončení platnosti, nebo v případech, kdy Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno ještě v době platnosti stávajícího předpisu. V ostatních případech bude žadateli poskytnuta podpora v režimu de minimis.

Omezení v rámci výzvy:
Maximální výše podpory v oblasti podpory 4.1 je 50 mil. Kč na projekt a žadatele (omezení neplatí pro obce a města, svazky obcí a kraje).

Prioritní osa 4
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady


Podporované aktivity (typy projektů):

 • systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), projekty rozmístění kompostérů nebo systémy pro separaci a svoz BRKO
 • systémy pro separaci a svoz ostatních složek KO - papír, plast, sklo a nápojové kartony
 • kompostárny, které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
 • bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů - projekty
  s minimálně 20 % vsázky BRKO, které zahrnují další systémové prvky svozu
  a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění)
 • sběrné dvory
 • rekultivace starých skládek
 • odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech

V oblasti podpory 4.1 bude podpora z Fondu Soudržnosti rozdělena mezi jednotlivé typy (kategorie) projektů v poměru požadovaných prostředků ze zdrojů EU ku stanovené alokaci (1,5 mld. Kč). Kategorie projektů kompostáren, bioplynových stanic a kombinovaných projektů bude bonifikována koeficientem 1,5.

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží


Podporované aktivity (typy projektů):

realizace průzkumných prací, analýz rizik:

 • realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit
 • realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo.


Typ žadatele:
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
V případě podpory poskytnuté do odvětví zemědělství může být pro projekty podléhající veřejné podpoře poskytnuta podpora v režimu "de minimis" dle nařízení Komise ES
č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu.

Text XIX. výzvy, Hodnotící kriteria

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí