zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice v EU k životnímu prostředí - Nebezpečné látky, průmyslová rizika

30.11.2010
Havárie
Chemické látky
Směrnice v EU k životnímu prostředí - Nebezpečné látky, průmyslová rizika

Nebezpečné látky a přípravky, znečišťování odpady z průmyslu, seznam chemických látek, zásady posuzování rizik pro člověka, kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, uvolňování geneticky modifikovaných organismů, dovoz nebezpečných chemických látek, přeprava nebezpečných věcí.

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici v pdf a HTML. U některých dokumentů je zpracováno KZ - konsolidované znění.

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci MŽP na serveru Ministerstva životního prostředí
EU směrnice na MPO Směrnice EU v gesci MPO na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Nebezpečné látky, průmyslová rizika
Doporučení Komise
2009/39/ES
2009/39/EC

Doporučení Komise 2009/39/ES ze dne 22. prosince 2008 o bezpečném skladování kovové rtuti již nepoužívané v průmyslu výroby chloru a alkalických hydroxidů

Rozhodnutí Komise
2009/10/ES
2009/10/EC
Rozhodnutí Komise 2009/10/ES ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1272/2008
(EC) č. 1272/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES (zrušují se k 1.6.2015) a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), změněno nařízením (ES) č. 790/2009
Směrnice EP a Rady(ES) č. 1102/2008
(EC) č. 1102/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti
Směrnice EP a Rady
(ES) č. 689/2008
(EC) č. 689/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, změněno nařízením (EU) č. 15/2010 a (EU) č. 196/2010
Nařízení Komise
(ES) č. 440/2008
(ES) č. 440/2008
Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, změněno nařízením (ES) č. 761/2009
Nařízení Komise
(ES) č. 340/2008
(EC) č. 340/2008
Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Směrnice EP a Rady
2008/68/ES
2008/68/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí. (K 30.6.2009 zrušuje směrnici Rady 94/55/ES) . Změněno rozhodnutím 2009/240/ES , 2010/187/ES a směrnicí 2010/61/EU
Rozhodnutí Komise
2007/639/ES
2007/639/EC
Rozhodnutí Komise 2007/639/ES ze dne 2. října 2007,kterým se stanoví jednotný formát pro sdělování údajů a informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1907/2006
(EC) č. 1907/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, změněno nařízením (ES) č. 1354/2007 , (ES) č. 987/2008,(ES) č. 1272/2008, (ES) č. 134/2009, (ES) č. 552/2009. Sdělení Komise 2009/C 130/03 Změněno nařízením (EU) č. 276/2010 a (EU) č. 453/2010
Rozhodnutí Rady
2006/730/ES
2006/730/EC
Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství
Směrnice EP a Rady
2005/90/ES
2005/90/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES ze dne 18. ledna 2006 , kterou se po dvacáté deváté mění směrnice Rady 76/769/EHS, týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci - c/m/r)
Rozhodnutí Komise
2005/263/ES
2005/263/EC
Rozhodnutí Komise 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, změněno rozhodnutím 2005/903/ES a 2007/447/ES. Zrušeno směrnicí 2008/68/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 850/2004
(EC) č. 850/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 648/2004
(EC) č. 648/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech
Směrnice EP a Rady
2004/10/ES
2004/10/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES, týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek
Směrnice EP a Rady
2004/9/ES
2004/9/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (SLP)
Rozhodnutí Komise
2004/382/ES
2004/382/EC
Rozhodnutí Komise 2004/382/ES ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003, změněno nařízením (ES) č. 1213/2003 a (ES) č. 775/2004
Rozhodnutí Komise
2004/204/ES
2004/204/EC
Rozhodnutí Komise 2004/204/ES ze dne 23. února 2004, kterým se stanoví podrobnosti provozování registrů pro ukládání informací o genetických modifikacích GMO stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady2001/18/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1946/2003
(EC) č. 1946/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů
Rozhodnutí Komise
2003/508/ES
2003/508/EC
Rozhodnutí Komise 2003/508/ES, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES změněno rozhodnutím 2005/416/ES
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 304/2003
(EC) č. 304/2003
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, změněno nařízením (ES) č. 1213/2003 , (ES) č. 775/2004 , (ES) č. 777/2006 , a (ES) č. 1376/2007
Směrnice EP a Rady
2001/18/ES
2001/18/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, změněno rozhodnutím 2002/623/ES, 2002/811/ES, nařízením (ES) č. 1829/2003 a (ES) č. 1830/2003 a směrnicí 2008/27/ES
Rozhodnutí Komise
1999/314/ES
1999/314/EC
Rozhodnutí Komise 1999/314/ES o dotazníku ke směrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek
Nařízení Komise
(ES) č. 143/97
(EC) č. 143/97
Nařízení Komise (ES) č. 143/97, které se týká třetího seznamu prioritních látek ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Komise
(ES) č. 142/97
(EC) č. 142/97
Nařízení Komise (ES) č. 142/97 o podávání informací o určitých existujících látkách ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 793/93
Směrnice Rady
96/82/ES
96/82/EC
Směrnice Rady 96/82/ES (KZ 2008-12-11 ) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, provedeno rozhodnutím 98/433/ES změněno směrnicí 2003/105/ES, nařízením (ES) č. 1882/2003 , (ES) č. 1137/2008
formulář viz 2009/10/ES
Nařízení Komise
(ES) č. 2268/95
(EC) č. 2268/95
Nařízení Komise (ES) č. 2268/95, které se týká druhého seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Nařízení Komise
(ES) č. 1179/94
(EC) č. 1179/94
Nařízení Komise (ES) č. 1179/94, které se týká prvního seznamu prioritních látek podle nařízení Rady (EHS) č.793/93
Směrnice Rady
95/50/ES
95/50/EC
Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí. Zpráva Komise KOM(2010)364 o uplatňování směrnice.
Směrnice Rady
92/112/EHS
92/112/EEC
Směrnice Rady 92/112/EHS o postupech harmonizace programů snižování a úplného vyloučení znečišťování odpady z průmyslu oxidu titaničitého
Směrnice Rady
91/692/EHS
91/692/EEC
Směrnice Rady 91/692/EHS (KZ 01991L0692-20031120) , kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, provedeno rozhodnutím 94/741/ES a 97/622/ES
Rozhodnutí Rady
89/569/EHS
89/569/EEC
Rozhodnutí Rady 89/569/EHS, kterým Evropské hospodářské společenství přijímá rozhodnutí/doporučení OECD o shodě se zásadami správné laboratorní praxe
Rozhodnutí Komise
85/71/EHS
85/71/EEC
Rozhodnutí Komise 85/71/EHS o seznamu chemických látek oznámených podle směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
Směrnice Rady
82/883/EHS
82/883/EEC
Směrnice Rady 82/883/EHS o postupech monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním odpadů z průmyslu oxidu titaničitého a dozoru nad ním (viz směrnice 78/176/EHS) změněno nařízením (ES) č. 807/2003, (ES) č. 219/2009
Směrnice Rady
76/769/EHS
76/769/EEC
Směrnice Rady 76/769/EHS (KZ 01976L0769-20071003), týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků změněno směrnicí 79/663/EHS, 82/806/EHS, 82/828/EHS, 83/264/EHS, 83/478/EHS, 85/467/EHS, 85/610/EHS, 89/677/EHS. 89/678/EHS , 91/157/EHS, 91/173/EHS, 91/338/EHS, 91/339/EHS. 91/659/EHS, 94/27/ES, 94/48/ES, 94/60/ES, 96/55/ES, 97/10/ES, 97/16/ES, 97/56/ES, 97/64/ES, 1999/43/ES, 1999/51/ES, 1999/77/ES, 2001/90/ES, 2001/91/ES, 2002/45/ES, 2002/61/ES, 2002/62/ES, 2003/2/ES, 2003/3/ES, 2003/11/ES, 2003/34/ES, 2003/36/ES, 2003/53/ES, 2004/21/ES, 2004/96/ES, 2004/98/ES, 2005/59/ES, 2005/69/ES, 2005/84/ES, 2005/90/ES, 2006/122/ES, 2006/139/ES, (ES) č.1907/2006, 2007/51/ES, rozhodnutím 1348/2008/ES, nařízením (ES) č. 1137/2008, rozhodnutím č. 2009/424/ES, 2009/425/ES a 455/2009/ES
Směrnice Rady 67/548/EHS
67/548/EEC
Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek
změněno směrnicí 1969/81/EHS, 1970/189/EHS, 1971/144/EHS, 1973/146/EHS, 1975/409/EHS, 1976/907/EHS, 1979/370/EHS, 1979/831/EHS, 1980/1189/EHS, 1981/957/EHS, 1982/232/EHS, 1983/467/EHS, 1984/449/EHS, 1986/431/EHS, 1987/432/EHS, 1988/302/EHS, 1988/490/EHS, 1990/517/EHS, 1991/325/EHS, 1991/326/EHS, 1991/410/EHS, 1991/632/EHS, 1992/32/EHS, 1992/37/EHS, 1993/21/EHS,1993/72/EHS, 1993/101/ES, 1993/105/ES, 1994/69/ES, 1996/54/ES, 1996/56/ES , 1997/69/ES, 1998/73/ES, 1998/98/ES, 1999/33/ES , 2000/32/ES, 2000/33/ES, 2001/59/ES, 2004/73/ES , 2006/102/ES ,2006/121/ES, 2008/58/ES, 2009/2/ES, 2009/6/ES, rozhodnutím (ES) č. 807/2003, (ES) č. 1272/2008 a směrnicí 2009/2/ES .
Směrnice se zrušuje k 1.6.2015

Zdroj: www.bozp.info

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí