Čtvrtek, 25. července 2024

Kaly z ČOV od jiných původců

Může být ČOV provozovaná jako zařízení podle §14 odst. 2 zákona o odpadech?

Kaly z ČOV od jiných původců

Dotaz:
Může být ČOV provozovaná jako zařízení podle §14 odst. 2 zákona o odpadech? Na ČOV by byly přijímány odpady - kaly z ČOV od jiných původců, případně další biologicky rozložitelné odpady, které by svým charakterem odpovídaly vstupním surovinám. Co je potřeba ke zřízení takového zařízení? Schvaluje zařízení nějaký orgán státní správy (např. vodoprávní úřad, do jehož kompetence ČOV jako vodní dílo spadá)? Jakým způsobem provozovatel zařízení prokáže původcům odpadu, že je oprávněn od nich odpad převzít? Musí mít ČOV zpracovaný provozní řád, v němž jsou uvedena katalogová čísla odpadů, které je možné v zařízení využívat, obdobně jako je tomu u zařízení podle §14 odst. 1?

Odpověď:

Shrnutí odpovědí na obecné dotazy k provozování čistíren odpadních vod jako zařízení k nakládání s odpady

Protože již v roce 2011 začaly přicházet dotazy k výše uvedenému tématu a letos tento trend pokračuje, pokusím se shrnout nejdůležitější ustanovení relevantních právních předpisů a z nich vyplývající důvody jednotlivých odpovědí.

Čistírny odpadních vod (ČOV) jako zařízení k nakládání s odpady - obecně

Obecné požadavky na ČOV, stejně jako požadavky na jiná zařízení, nejsou ve všech případech stejné. Závisí především na požadavcích a povinnostech stanovených právními předpisy, do jejichž působnosti zcela nebo částečně spadá činnost v nich prováděná, na druzích a vlastnostech odpadů, požadovaném způsobu a výsledku jeho zpracování apod.

Čistírny odpadních vod jsou nepochybně vždy vodohospodářským dílem, sloužícím k čištění odpadních vod. Jsou tedy vodním dílem a povinnosti a požadavky na ně jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naopak, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), ze své působnosti plně vylučuje nakládání s odpadními vodami (§ 2 odst. 1, písm. a)). Vzhledem k tomu, že po kvalitativní stránce nemusí být rozdíl mezi odpadní vodou a tekutým odpadem, je pro účely stanovení působnosti zákona o odpadech a vodního zákona rozhodující způsob, jakým je s takovou kapalnou komoditou dále nakládáno.

Aby na ČOV mohly být přijímány odpadní látky jako odpady, nikoliv jako odpadní voda (tj. byly jejich původcem zařazeny podle Katalogu odpadů, vedeny v evidenci odpadů a nakládá se s nimi jako s odpady), potom v souladu s § 12 odst. 2 zákona o odpadech s nimi lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou podle tohoto zákona k nakládání s odpady určena (souhlas orgánu kraje s provozem a provozním řádem - § 14, odst. 1) a za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Pokud by tedy odpady měly být odstraňovány na ČOV, musí být tato ČOV provozována nejen na základě vodohospodářského povolení, ale provozovatel musí získat i souhlas k provozování zařízení k požadovanému způsobu unakládání s ním a k jeho provoznímu řádu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tento souhlas musí provozovatel ČOV mít pouze tehdy, když přijímá na ČOV odpady jiných původců. Tímto souhlasem a v rámci souhlasu schváleným provozním řádem, v němž jsou uvedena i katalogová čísla všech odpadů, které je možné do zařízení přijímat, provozovatel zařízení prokáže původcům, že je oprávněn od nich odpad převzít.

Výjimku stanovenou v § 14 odst. 2 zákona o odpadech (dotaz č. 289750) nelze v tomto případě použít. Podle tohoto ustanovení je možné v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Z dikce ustanovení lze vyvodit, že souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozu zařízení, do kterého mohou být přijímány odpady, není požadován pouze pro zařízení výrobního charakteru, v nichž je možné konkrétní odpad, neměnného složení a vlastností, používat jako náhradu vstupní suroviny v těchto zařízeních běžně zpracovávané (tedy suroviny dané charakterem výroby, a vymezené např. podnikovou normou). Odpady přijímané do zařízení podle § 14 odst. 2 tedy musejí mít kvalitu vstupní suroviny již při příjmu do zařízení. O tato zařízení se proto nejedná v případě, že jsou zde odpady před vlastní výrobou např. tříděny či jinak upravovány. Rovněž musí být zaručena neměnná kvalita odpadu, který surovinu v zařízení nahrazuje. Tyto požadavky ČOV nesplňuje.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů