Čtvrtek, 25. července 2024

Návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem

PŘEDKLADATEL PRODLOUŽIL TERMÍN. PŘIPOMÍNKY LZE ZASLAT DO 9.9.2012

Návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem

Protože problematika regulace hluku v komunálním prostředí zasahuje do kompetence řady resortů, má navrhovaný zákon charakter kodexu. Strategickým cílem návrhu je nahrazení stávajícího překonaného systému ochrany obyvatelstva před hlukem v komunálním prostředí stanovením nových pravidel, která by umožňovala řešení problémů, které stávající právní úprava buď dostatečně neumožňuje, nebo vůbec neřeší.

Především je důležité překonat stávající roztříštěnost v oblasti právních předpisů regulujících hluk v komunálním prostředí, navrhnout komplexní právní úpravu definující kompetence a povinnosti jednotlivých resortů v ochraně veřejného zdraví a regulaci hluku v komunálním prostředí, dále nahradit stávající paternalistický a centralizovaný přístup a přenést odpovídající pravomoci a odpovědnost na jednotlivé stupně státní a veřejné správy, včetně podílu občanů na základě principu sdílené odpovědnosti a subsidiarity. Účinné řešení této problematiky pak nutně vyžaduje komplexní legislativní přístup.

Lze konstatovat, že vyhovujícím způsobem není ani vyřešeno propojení zákona s právními předpisy regulujícími územní plánování a výstavbu (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy).

Nevyhovující je rovněž situace v dozoru nad hlukem z provozu komunikací a drah, kde překročení hygienických limitů hluku lze mnohdy řešit pouze ukládáním sankcí, což neřeší podstatu problému. Situace se často řeší vydáváním časově omezených povolení.

Regulace stacionárních zdrojů hluku jako např. stroje, zařízení, průmyslové areály apod. zůstává založena na pevných hygienických limitech, a to jak ve venkovním, tak ve vnitřním prostoru chráněných staveb. Výjimku tvoří hluk ze stavební činnosti, který je regulován na základě souboru technických a organizačních opatření obsažených ve schválené projektové dokumentaci, která jsou podřízena stavebnímu dozoru. Provozovatelům stacionárních zdrojů hluku se umožňuje navrhnout omezené ochranné hlukové pásmo svého zdroje s tím, že na své náklady musí poskytnout kompenzaci za způsobenou újmu.

Předkládací zpráva

Materiál


Zdroj: HK ČR - 174/12
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů