Neděle, 21. července 2024

Sběrné dvory se už vžily a mají stále širší spektrum služeb

ANKETA

Sběrné dvory se už vžily a mají stále širší spektrum služeb

1) Jak je sběrný dvůr ve vaší obci/vašem městě vybaven a jak funguje?

2) Co lze udělat pro to, aby provoz sběrného dvora byl co nejefektivnější?

3) Vyhovuje provozování sběrných dvorů současná legislativa?


Ing. Kamil Raboň, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov


1) Sběrný dvůr v našem městě provozuje Technická a zahradní správa Města Moravský Krumlov (TaZS). Je vybaven velkoobjemovými kontejnery na různé komodity separovaného odpadu a skladovými prostorami zpětného odběru elektroodpadu. Dvůr slouží jak občanům města, tak firmám vázaným smluvním vztahem k likvidaci odpadu s TaZS. Kromě běžných komodit separovaného odpadu, jako jsou papír, plasty, sklo atd., mohou občané do sběrného dvora ukládat i biologicky rozložitelný odpad, stavební suť (omezené množství), ale třeba i nebezpečný odpad apod. Ročně tak sběrným dvorem projde zhruba 650 t odpadu.

2) Město má vypracovaný projekt na modernizaci sběrného dvora Modernizace sběrného dvora odpadu Města Moravský Krumlov, na jehož realizaci byla několikrát podaná žádost o poskytnutí podpory v rámci OP Životní prostředí. Zatím bezvýsledně. Očekávali jsme vyhlášení výzvy i v červenci, ale bohužel modernizace sběrných dvorů jejím předmětem nebyla.

3) Domnívám se, že provozování sběrných dvorů v návaznosti na současnou legislativu nelze posuzovat globálně. Je totiž jen na provozovateli, jak se s nastaveným právním systémem vyrovná.


Ing. Bohumír Nikl, místostarosta města Ždírec nad Doubravou (okr. Havlíčkův Brod)

1) Provozování sběrného dvora má město Ždírec n. D. již několik let zajištěno firmou ODAS ODPADY, s.r.o., Žďár n. S., která se zabývá odpadovým hospodářstvím. Dvůr je vybaven kanceláří, obsluhou, kontejnery a přístřešky odpovídající shromažďovaným odpadům a váhou a je otevřen jak pro občany, tak pro drobné podnikatele. Je zde povoleno ukládat odpady specifikované v provozním řádu. Jde o veškeré odpady, které mohou vznikat v domácnostech, a to jak objemné (starý nábytek, koberce...), tak s nebezpečnými vlastnostmi (motorové oleje, obaly od barev...), stavební odpady (sutě, dehtové lepenky, eternit). Přijímají se zde také vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, vykupované kovy. V roce 2011 prošlo SD ve Ždírci 170 t odpadů, polovinu tvořily objemné odpady, ale vykoupilo se zde i 35 t kovů.

2) Efektivní provoz sběrného dvora je zajištěn maximalizací druhů odevzdávaných odpadů, maximalizací možných dodavatelů odpadů (povolit pro drobné podnikatele, pro občany z více obcí v rámci spádové oblasti...) a dobře nastavenou provozní dobou.

3) Provozování našeho sběrného dvora je přizpůsobeno platné legislativě. Nevidím žádné zásadní překážky. Pouze je třeba dobře nastavit podmínky provozování, evidence a úhrady nákladů.


Ivan Junášek, vedoucí Střediska odpadového hospodářství a ekologie, Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace


1) Separační dvůr (sběrný dvůr) v Palackého ulici má celkovou rozlohu 863 m2. Zastřešená část manipulační plochy, kde je umístěno 18 uzavřených nebo otevřených kontejnerů objemu od 5 do 15 m3, zaujímá plochu 372 m2. Nezastřešená část manipulační plochy, sloužící pro příjezd a otáčení osobních vozidel původců odpadu a pro vývoz kontejnerů nákladními auty, má plochu 491 m2. Dále je SD vybaven mobilní buňkou pro dvoučlennou obsluhu, s vlastním sociálním zařízením s tekoucí pitnou vodou, napojenou na městskou kanalizaci. Vytápění buňky je zajištěno pomocí elektrických topidel. Součástí areálu je plechový E-domek od společnosti ASEKOL, sloužící k bezpečnému uskladnění TV, monitorů a drobného elektra v rámci zpětného odběru elektrozařízení. V areálu dvora jsou také dva kontejnery firmy EKOLAMP na zářivky a úsporné žárovky. Separační dvůr je určen výhradně občanům města a integrovaných obcí, kteří zde bezplatně mohou ukládat směsný stavební odpad, oděvy, papír a karton y, sklo, kov, plasty, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, pneumatiky, barvy, ředidla a oleje i elektrozařízení a baterie. Separačním dvorem tak ročně projde 892,7 t odpadu (včetně elektra v rámci zpětného odběru).

2) Stávající separační dvůr má provozní dobu pondělí až pátek 7.00-17.00 hod., v sobotu 8-11 hod. Jeho kapacita však neumožňuje třídění jiných než výše uvedených druhů odpadu. Proto se připravuje vybudování dalšího separačního (sběrného) dvora v jiné lokalitě. Město Nový Jičín na něj už obdrželo dotaci z OP Životní prostředí. V současnosti se jedná o zahájení realizace na podzim letošního roku. Co se týká efektivity, místo odvozu objemného a plastového odpadu ze separačního dvora na skládku jednají Technické služby města Nového Jičína o jeho využití jako alternativního paliva pro cementárny. Také usilujeme o získání povolení k odběru nebezpečných odpadů v malém rozsahu od podnikatelských subjektů. Předpokladem k tomu je zakoupení certifikované váhy a zpoplatnění jednotlivých druhů nebezpečného odpadu.

3) Současná legislativa je vyhovující.


Vlasta Kočí, starostka obce Velká Kraš (okr. Jeseník)


1) Na našem sběrném dvoře najdete kontejnery, do nichž lze odkládat dřevo, stavební suť, nebezpečný odpad, kovový odpad, plasty, velkoobjemový odpad. Máme i kontejnery na elektroodpad, baterie, zářivky a rovněž lis na plasty. Dvůr je určen občanům obce, a to bezplatně. Neslouží však firmám ani občanům z jiných obcí.

2) Je nutné přesvědčit občany, aby respektovali ukládání odpadů do dvora podle komodit. K zefektivnění likvidace odpadů v naší obci by přispělo začlenění likvidace bioodpadů do systému nakládání s odpady. Už si k tomu připravujeme mobilní kompostovací stanici.

3) Ne, nevyhovuje. Kvůli čerpání dotace na zřízení tohoto našeho sběrného dvora nelze službu zpoplatnit. Není tak možné poskytnout služby obyvatelům okolních obcí, ani podnikatelským subjektům. Důsledkem této situace pak bývá zneužívání bezplatného ukládání odpadů do sběrného dvora občany obce. Domnívám se také, že dnes, kdy už existuje dostatečná síť sběrných dvorů, měl by se v nich kovový odpad ukládat bezplatně. Nedocházelo by k tak devastujícím krádežím kovového materiálu, jak je tomu nyní při výkupu ve sběrných surovinách.


Mgr. Karel Filip, starosta města Nové Strašecí (okr. Rakovník)


1) Sběrný dvůr je vybaven nádobami na tříděný, velkoobjemový odpad, E-domkem na elektrozařízení a také Wintejnery na zpětný odběr elektrozařízení. Do sběrného dvora mohou přivážet odpad občané přihlášení k trvalému pobytu v Novém Strašecí a chataři, kteří vlastní rekreační objekt ve městě a jsou přihlášeni k poplatku za objekt k rekreaci. Podnikatelé mohou využívat sběrný dvůr pouze v případě, že mají s městem uzavřenu smlouvu o odvozu a zneškodnění odpadu (toto se týká tříděného odpadu, nikoli komunálního). V praxi vše funguje tak, že podnikatel uzavře s městem citovanou smlouvu a poté může využívat nádoby na separovaný odpad, které jsou ve městě anebo přímo ve sběrném dvoře. Elektroodpad ke zpětnému odběru zde může odevzdat každý občan, a to i s trvalým bydlištěm mimo Nové Strašecí, nebo podnikatel. Ve sběrném dvoře lze odevzdat komunální, tříděný odpad, odpad ze zahrádek (tráva apod.), elektroodpad, pneumatiky, suť. S voz nebezpečného odpadu se provádí mobilně, zhruba čtyřikrát do roka - vždy v sobotu.

2) Základním předpokladem efektivního provozování sběrného dvora je podle mého názoru správné nastavení provozní doby tak, aby ho občané mohli skutečně využívat, když potřebují. Samozřejmě se rovněž snažíme nabídnout co nejširší škálu služeb, které občané mohou ve sběrném dvoře využívat. Efektivní provozování sběrného dvora pro nás znamená také nepřetržité vysvětlování občanům, že se jim vyplatí služby sběrného dvora využívat v co nejširším měřítku.

3) JVíme, že se připravuje nový zákon o odpadech. Po jeho schválení se uvidí, jaké legislativní změny obcím přinese. Máme představy o změnách, které by vyhovovaly našemu městu. Nám by výrazně pomohla taková legislativní úprava, která by v co nejvyšší míře zajistila samofinancování provozu sběrného dvora. V takovém případě bychom totiž mohli určené prostředky města nasměrovat do rozšiřování služeb sběrného dvora a vylepšování jejich kvality.


Ing. Zdeňka Šprtová, starostka obce Velešovice (okr. Vyškov)

1) Obec Velešovice neprovozuje sběrný dvůr, ale pouze sběrné místo. Na dvoře obecního úřadu máme umístěný E-domek (ocelový přístřešek) od firmy ASEKOL na televizory a PC monitory a dále klecový kontejner na drobný elektroodpad. Od občanů odebíráme i všechny velké domácí spotřebiče včetně ledniček, spotřebiče pro zahradu, dílnu, ale také trubicové zářivky a výbojky. Kromě toho v obci máme ještě stacionární kontejner na drobný elektroodpad a baterie.

2) Zajistit fungování sběrného místa není pro žádnou obec složité a také odvoz shromážděného odpadu je velmi jednoduchý: Objednám jej u příslušné firmy (ASEKOL, ELEKTROWIN) - a ta už bezplatný odvoz elektroodpadu sama zajistí. Navíc od ní obec ještě obdrží finanční příspěvek. Zřízení sběrného místa přijali občané velmi pozitivně a z mého pohledu jde o velmi dobrou službu pro občany.

3) Pro sběrné místo neplatí přísná legislativa. Proto s ní při provozování sběrného místa problémy nemáme.


Jarmila Jilgová, starostka obce Ořechov (okr. Uherské Hradiště)


1) Náš sběrný dvůr je v provozu od dubna 2011. Je vybaven kontejnerem na kov, sklo, směsný odpad, stavební suť a plechovými bednami na papír. Obsluze tam slouží dřevěný domek. Dvůr je určen pouze občanům (nemohou však ukládat odpad ve velkém množství). Ukládají se všechny druhy odpadu kromě nebezpečných.

2) Nejefektivnější provoz dvora se docílí pečlivým tříděním odpadu.

3) Nevím o ničem, co by mně v legislativě v tomto ohledu výrazněji vadilo.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů