Úterý, 23. července 2024

Sněhový deník se může hodit

Sněhový deník se může hodit

Změny klimatu celé planety nacházejí svůj odraz i ve střední Evropě. Jakkoliv se v souvislosti s globálním oteplováním i v Česku hovoří o >>teplých zimách<<, srážkové mraky, které jsou kvůli proměně cirkulace v atmosféře Země zaváděny jinam než obvykle, i u nás během posledních let přinášejí v zimě nenadálé sněhové kalamity. Předešlé zimy tak i v naší zemi byly poznamenány mnoha mimořádnými událostmi, kdy se bortily střechy, ze střech padal na občany těžký sníh a před metrovými rampouchy si nebyl bezpečný nikdo.

Proti rizikům tohoto druhu se vlastníci objektů, včetně obcí a měst, proto stále více uchylují k připojištění. Jaroslav Král, jednatel společnosti Vade Mecum Bohemiae, s. r. o., jako jeden ze svých mnoha průmyslových vzorů tiskovin chráněných Úřadem průmyslového vlastnictví nabízí Sněhový deník. Pomocí této tiskoviny lze krok za krokem hlídat množství sněhu na střeše, a tím chránit stavbu před poškozením či zborcením.

OTÁZKA: Má Sněhový deník nějakou oporu v legislativě?

Sněhový deník byl vydán ve smyslu Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 3 písm. f) a odst. 4 za účelem vedení evidence o kontrole a prověřování objektů a zařízení v extrémních podmínkách, aby se tak omezila nebezpečí a snížila rizika ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a osob a aby nedocházelo ke škodám na majetcích provozovatelů, k nimž může dojít v případě extrémních povětrnostních podmínek, zejména např. při přívalech sněhu, vzniku ledovky a námrazy.

OTÁZKA: Co je třeba sledovat a co je možné zaznamenávat ve Sněhovém deníku?

Události, které mohou být hodnoceny jako mimořádné, tedy zatížení střech sněhem, ledovkou a námrazou a zatížení konstrukcí produktovodů, energovodů, ať už plynových, vodních, topných, elektrických či jiných závěsných konstrukcí umístěných ve venkovním prostředí sněhem, ledovkou a námrazou. Zatížení uvedených objektů a zařízení nesmí překročit dovolené zatížení, aby tak nebyly ohroženy zřícením.

Současně je třeba sledovat a ve Sněhovém deníku lze zaznamenávat stav účelových komunikací v okolí prověřovaných objektů a zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost dopravy, chodců a osob pohybujících se na těchto komunikacích.

OTÁZKA: Co je vaší snahou jako vydavatele Sněhového deníku?

Dát návod provozovatelům nemovitostí, podle něhož mohou správně vyhodnotit zatížení střech i konstrukcí sněhem, ledovkou a námrazou a vyhodnotit stav komunikací v blízkosti těchto objektů. Návod na orientační zhodnocení skutečného zatížení střech sněhem a Mapu sněhových oblastí na území ČR vydavatel převzal z ČSN EN 1991-1-3 Z1. Kompletní informace k použité ČSN jsou dostupné v Informačním centru ÚNMZ, nebo prostřednictvím ČSN Online (http://csnonlinefirmy.unmz.cz/ nebo http://csnonline.unmz.cz/). Použité části ČSN jsou vydány se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

OTÁZKA: Řešení mimořádných událostí v podobě požárů, povodní a jiných situací je popsáno v mnoha odborných řádech, dokonce se nacvičují modelové situace pro jejich co nejúspěšnější zdolávání. Kam míří vydání Sněhového deníku?

Chceme Sněhovým deníkem navázat na dokumentaci a stanovený systém provozovatelů ve smyslu NV č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 3 písm. f). Jde o opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů.

Doporučujeme, aby tato dokumentace byla zapracována v systému opatření provozovatele k řešení mimořádných událostí. Systém kontrol, termíny, lhůty a rozsahy kontrol, návrhy opatření a provádění konkrétních opatření včetně jmen (funkcí) odpovědných osob si stanoví provozovatel ve svém organizačním systému. V každém případě je nutno pohlížet na tento Sněhový deník jako na pomocný materiál při řešení mimořádných situací a jako na dokladový materiál k prokazatelnému vedení dokumentace o opatřeních vyplývajících z platných předpisů, kdy v případném soudním řízení může provozovatel vedením Sněhového deníku doložit, jaká konkrétní opatření učinil pro snížení rizika ohrožení zdraví osob a škod na majetku.

OTÁZKA: Každý nový tiskopis je přijímán s určitou pochybností o jeho potřebnosti a srozumitelnosti. Nakolik je složité a pracné vedení Sněhového deníku?

Vypracovali jsme velmi přehledné příklady orientačního zjištění skutečného zatížení střech a zjištění stavu komunikací v okolí střech, další pomůckou je tabulka zobrazující normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech s mapou sněhových oblastí na území ČR.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů