Neděle, 28. května 2023

Přehled stavů nouze v oblasti elektroenergetiky

V případě, kdy stoupne spotřeba elektrické energie tak, že převýší kapacitní možnosti elektráren, může bezprostředně docházet k tzv. stavům nouze...

Přehled stavů nouze v oblasti elektroenergetiky

Aby k těmto stavům nedocházelo vyhlašuje ČEPS, a.s. pro elektrickou přenosovou soustavu regulační stupně odběru elektrické energie. Tuto činnost reguluje vyhláška 250/1996 Sb.

Vyhláška - obecné informace

Energetické regulační stupně a způsoby omezení spotřeby elektřiny jsou dány vyhláškou 250/1996 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 45 odst. 6 se zřetelem na § 12 odst. 2 a 7 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

Spotřeba elektřiny při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku je omezována těmito způsoby :

 • snížením výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášenými stupni plánu omezování spotřeby
 • systémem hromadného dálkového ovládání nebo dodávkou elektřiny s odlišnými parametry, tj. kmitočtem a napětím
 • přerušením dodávky elektřiny, kdy jsou odběrná zařízení odběratele odpojena dodavatelem od jeho rozvodného zařízení nebo jsou vypnuty části rozvodných zařízení či omezena dodávka elektřiny na nulovou hodnotu v souladu s vypínacím a frekvenčním plánem.

  Rozsah omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí bezprostředně vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dán uplatněním příslušného stupně regulačního a vypínacího plánu, jejichž použití je určeno na základě vyhodnocení situace ústředním elektroenergetickým dispečinkem, a automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem. Rozsah omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se odvozuje od sjednaného technického maxima, kterým je hodnota čtvrthodinového průměru elektrického výkonu, kterou lze odebrat z rozvodného zařízení dodavatele na základě uzavřené smlouvy. Omezovat spotřebu regulačním plánem je možné pouze do hodnoty bezpečnostního minima.

  Omezení spotřeby elektřiny při stavech nouze jsou vyhlašována hromadnými sdělovacími prostředky, prostřednictvím telefonního a faxového spojení a systémem hromadného dálkového ovládání. V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je omezení spotřeby k předcházení stavům nouze prováděno příslušným dispečinkem bez předchozího vyhlášení.

Regulační plán

Jednotlivými regulačními stupni regulačního plánu jsou určena omezení výkonu odebíraného vybranými odběrateli. Omezením odebíraného výkonu se rozumí snížení sjednaných hodinových výkonů v hodinovém diagramu zatížení u odběratelů s registračním záznamem průběhu spotřeby a snížení sjednaných průměrných hodinových výkonů u ostatních odběratelů o hodnotu náplně regulačního stupně.

Regulační stupně :

 • Základní stupeň
  Vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí a potřebnou výkonovou rezervou.
 • Regulační stupeň č. 1
  Upozorňuje odběratele na nutnost striktního dodržování sjednaných hodinových hodnot výkonu v odběrovém diagramu vzhledem k situaci v elektrizační soustavě blízké stavu nouze.
 • Regulační stupeň č. 2
  Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 52 kV s účinností do 30 minut po vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a s odběrateli oboustranně odsouhlaseným prostředkem.
 • Regulační stupeň č. 3
  Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů za zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větším než 1 MW s účinností do 30 minut od vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a odběratelem oboustranně odsouhlaseným prostředkem.
 • Regulační stupeň č. 4
  Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení distribučních soustav v napětím od 1 kV se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větší než 150 kW s platností do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší.
 • Regulační stupeň č. 5
  Představuje snížení odebíraného výkonu dalšími odběrateli se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větším než 150 kW s účinností do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší.
 • Regulační stupeň č. 6
  Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do jedné hodiny po vyhlášení.
 • Regulační stupeň č. 7
  Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do osmi hodin po vyhlášení.

Regulační stupně č. 2 až 5 mohou být vyhlášeny a nabýt platnost současně. Přiřazení odběratelů k regulačním stupňům č. 2 až 7 a stanovení velikosti omezení výkonu pro konkrétního odběratele v jednotlivých regulačních stupních je sjednáváno odpovídajícím držitelem autorizace na rozvod ve smlouvě o dodávce elektřiny.

Vypínací plán

Přerušení dodávky elektřiny odběratelům se provádí vypnutím vybraných vývodů v rozvodnách vysokého napětí a velmi vysokého napětí zpravidla na dobu trvání do dvou hodin od vyhlášení. V jednotlivých vypínacích stupních se udává procentní velikost vypínaného výkonu vztažená k hodnotě ročního maxima zatížení příslušného držitele autorizace na rozvod v minulém roce.

Vypínací stupně :

 • Vypínací stupně č. 21 až 25
  Při vyhlášení stupně č. 21 jsou vypínány vybrané úseky rozvodných zařízení vysokého napětí a velmi vysokého napětí v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo velikost 2,5 % ročního maxima zatížení příslušného držitele autorizace na rozvod elektřiny. Každý vyšší stupeň zahrnuje hodnotu výkonu vypnutých zařízení odběratelů v předchozím stupni zvýšenou o 2,5 % ročního maxima zatížení příslušného držitele autorizace na rozvod (celkem 12,5 %).
 • Vypínací stupně č. 26 až 30
  Při vyhlášení stupně č. 26 jsou vypínány vybrané úseky rozvodných zařízení vysokého napětí a velmi vysokého napětí v takovém rozsahu, aby omezení spotřeby nepřekročilo velikost 17,5 % ročního maxima zatížení příslušného držitele autorizace na rozvod elektřiny. Každý vyšší stupeň zahrnuje hodnotu odpojeného výkonu vypnutých zařízení odběratelů v předchozím stupni zvýšenou o 5 % ročního maxima zatížení příslušného držitele autorizace na rozvod (celkem 37,5 %).

Frekvenční plán

Cílem opatření frekvenčního plánu je včasnými, převážně automatickými zásahy do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet po vzniku poruchy na hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení elektráren a odběratelů elektřiny, a vytvořit podmínky pro rychlý návrat elektrizační soustavy do normálního provozního stavu, který je z hlediska kmitočtu stanoven rozmezím hodnot 49,8 - 50,2 Hz. V tomto pásmu je kmitočet udržován na zadané hodnotě základními opatřeními proti vzniku stavu nouze, tj. působením primární regulace turbín elektrárenských bloků a činností sekundární regulace kmitočtu a předávaného výkonu elektrizační soustavy České republiky.

V mezních případech, kdy po vyčerpání opatření na straně zdrojů i spotřeby pro udržení kmitočtu v přijatelných mezích se jeho hodnota dále odchyluje, je cílem frekvenčního plánu zachovat chod rozhodujících elektráren v provozu na vlastní spotřebě, a tím vytvořit podmínky pro urychlení obnovy napětí a normálního provozu elektrizační soustavy.

ZDROJ: www.cez.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů