Čtvrtek, 28. září 2023

Obcím plynofikace pomáhá, pouze na ni nechtějí doplácet

Zemní plyn: Zájmy distributorů a zájmy obcí. Takový byl název konference, kterou pod odbornou záštitou předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové loni 20. listopadu v Praze uspořádala redakce Moderní obce.

Obcím plynofikace pomáhá, pouze na ni nechtějí doplácet

Přinášíme první zevrubné shrnutí některých vystoupení, jež na konferenci zazněla. K vystoupení jednatele společnosti RWE GasNet Ing. Miloslava Zaura, který na konferenci za všechny distribuční společnosti v rámci skupiny RWE hovořil k problematice odkupů a nájmů plynárenských zařízení obcí, se vrátíme příště. Připomeňme jen, že distribuční plynárenské společnosti už loni v květnu pozastavily uzavírání nájemních smluv k nově budovaným plynárenským sítím a do letošního 30. června chtějí všechny pronajímatele oslovit s novým typem nájemní smlouvy tak, aby do konce listopadu 2013 byly příslušné smluvní vztahy aktualizovány. Jak už dříve Miloslav Zaur uvedl pro Moderní obec (viz Skupina RWE chce změnu nájmů v distribuční síti, MO č. 10/2012, str. 9 - pozn. redakce), zhruba dvě třetiny obcí, jež svá zařízení pronajímají společnosti RWE GasNet za minimální částky, by si měly polepšit.

Hlavním partnerem konference byla společnost RWE GasNet, partnery pak byly Svaz měst a obcí ČR, Česká plynárenská unie a hotel Amarilis, v jehož příjemném prostředí se konference konala.


I při prodeji plynárenské sítě obec musí být řádným hospodářem


Obce a města se podílely a budou podílet na budování plynárenské infrastruktury, konstatoval za Svaz měst a obcí ČR předseda jeho komise životního prostředí a starosta obce Velký Osek na Kolínsku Mgr. Pavel Drahovzal. V mnoha případech se tak děje s pomocí dotačních prostředků státu či EU, a to i pod hrozbou sankcí za případné nesplnění zejména ekologických parametrů daných projektů, např. kvůli nedodržení kvóty počtu domácností aktivně využívajících plynovodního napojení kvůli razantně rostoucí ceně plynu (dotace státu v 90. letech minulého a počátkem tohoto století).

Jak Pavel Drahovzal dále zdůraznil, obce jsou koordinátory a garanty záměrů a činnosti na jimi spravovaných územích, a to v souladu s územními plány a jinými závaznými dokumenty, např. územními energetickými koncepcemi. I proto obce mají své zákonné povinnosti sladit a zohlednit různorodé, někdy též protichůdné zájmy, jako třeba mezi ochranou životního prostředí (ovzduší, voda aj.) a rozvojovými záměry dotčených obcí či soukromého sektoru.

KDY MOHOU BÝT ZÁJMY OBCÍ A ZÁJMY DISTRIBUTORŮ V ROZPORU

Hlavním motivem k činnosti obcí ve výše uvedených oblastech je umožnit moderní rozvoj v daných obcích a zkvalitnit služby pro jejich občany. Je logické, že města a obce se za dnešního hospodářského útlumu chovají více než kdy jindy jako velmi přísní a nekompromisní dobří hospodáři a snaží se eventuální převody nebo využívání obecního majetku maximálně zefektivnit, především ekonomicky. Proto i při prodejích obecního plynárenského majetku usilují o to získat maximální kupní cenu a při nájmech maximální výši nájmu.

Distributoři a dodavatelé plynu však samozřejmě mohou tento postup vnímat jako kontraproduktivní k zajištění bezpečných dodávek spotřebitelům, připustil Pavel Drahovzal. Zároveň však podtrhl, že tato snaha obcí je v souladu se zákony. Obec má totiž povinnost chránit svůj majetek a maximálně efektivně jej využívat (viz zákon o obcích).

OBOUSTRANNÁ VŮLE ŘEŠIT SPOLEČNÉ PROBLÉMY NECHYBÍ

Dodavatelé a distributoři mají na základě smluv se spotřebiteli plynu povinnost zajistit dodávky plynu, za což spotřebitel má povinnost zaplatit. Jakmile však obec změní nájemce nebo odprodá plynárenský majetek jiné osobě, než je stávající distributor, pak ten se dostává do svízelné situace. Zůstává mu totiž povinnost zabezpečit dodávky spotřebitelům, ale nemá možnosti využívat tuto infrastrukturu, neboť došlo ke změně jeho vlastníka, resp. oprávněného uživatele.

Jak ven z tohoto začarovaného kruhu? V této věci se již uskutečnilo úvodní jednání mezi zástupcem SMO ČR Pavlem Drahovzalem, předsedou svazové komise životního prostředí, a zástupcem skupiny RWE Miloslavem Zaurem. Na jeho základě bylo na letošní leden dohodnuto setkání se zástupci samospráv měst a obcí a odborného aparátu, kteří se při SMO ČR zabývají touto oblastí (Komise životního prostředí, Energetická komise).

>>Jedním z návrhů do diskuse,<< uvedl k tomu pro Moderní obec Pavel Drahovzal, >>je možnost realizace změny vlastníka nebo dosavadního uživatele obecní plynárenské infrastruktury, pokud bude nový vlastník nebo uživatel (nájemce) garantovat převzetí závazků stávajícího distributora nebo umožní jejich plnění stávajícímu distributorovi. Účelem je zajistit kvalitní, bezpečnou a bezproblémovou dodávku zemního plynu obyvatelům, což je jistě v zájmu měst a obcí i distributorů. Při dnešní plošné plynofikaci České republiky (přes 90 % měst a obcí je plynofikováno) i při vědomí postupující liberalizace trhu s distributory a dodavateli zemního plynu je zřejmé, že tuto záležitost je vhodné a nutné dořešit co nejdříve a s oboustranně přijatelným závěrem.<<

Podle Pavla Drahovzala ještě není zcela vyjasněna pozice Energetického regulačního úřadu, který takový komplex problémů dosud nijak souhrnně neřešil. Navíc ani není zřejmé, nebude-li k tomu nutné přijmout dodatečnou legislativní úpravu, tj. zda bude dostačující dohoda smluvních stran. Nicméně zabezpečení dodávek plynu je činností v zájmu nejen soukromém (obchodním), ale i veřejném (nemocnice, školy aj.), a proto se k této problematice vztahuje tolik regulatorních opatření Evropské unie a státu.


Pavel Drahovzal

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů