Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

V čistírnách odpadních vod se z vod přiváděných kanalizací technologicky odstraňují závadné látky. Zvláštní pozornost se věnuje tzv. prioritním škodlivinám, mezi něž patří i farmaka...

Co ukázalo sledování výskytu farmak na ČOV České Budějovice

Likvidace reziduí některých léčiv by si však vyžádala zařazení dalšího, ovšem ekonomicky značně náročného stupně čištění.

Počty a rozmanitost závadných látek, které se do odpadních vod dostávají, jsou obrovské. Soustavná identifikace konkrétních škodlivin tak z technických i ekonomických důvodů není možná. Proto se účinnost jejich odstranění na ČOV sleduje pomocí několika charakteristických parametrů. Ty zohledňují přítomnost bio-chemicky odbouratelných organických látek, minerálů a živin (zejména forem fosforu a dusíku).

S novými poznatky vědy a výzkumu se zájem odborné veřejnosti stále více soustřeďuje i na tzv. prioritní škodliviny, které mohou představovat určitá rizika pro životní prostředí. Na to pamatuje Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES), která jako jeden z udržitelných cílů v oblasti kvality vody usiluje o >>dobrý stav vod<<.

LÉČIVA KONČÍCÍ V TOALETÁCH

Povrchové vody, jako recipienty vyčištěných odpadních vod, se v Česku široce využívají k zásobování obyvatel pitnou vodou. Naštěstí, více než 80 % povrchových zdrojů vody je v chráněných územích horních toků řek, kde je vliv vypouštěných odpadních vod minimální. Naopak na dolních tocích řek je výskyt cizorodých látek - vzhledem k hustějšímu osídlení a průmyslovému zatížení - daleko pravděpodobnější. Týká se to i výskytu farmak, která se do toků dostávají v odpadních vodách.

Výskytem a množstvím vybraných skupin farmak v pitné vodě v potenciálně kritických oblastech se zabýval ve své studii Státní zdravotní ústav. V letech 2009-2011 bylo prověřeno téměř 100 vodovodů a 30 úpraven vod na přítomnost vybraných antizánětlivých, antirevmatických, antiepileptických a antikoncepčních látek. V drtivé většině případů byly zjištěné nálezy pod úrovní meze stanovitelnosti a zdravotní riziko pro spotřebitele bylo vyhodnoceno jako velmi nízké.

Závěry studie publikované i v médiích však upozornily na potřebu šetrnějšího zacházení s léky, zejména na všeobecně známou skutečnost, že nespotřebovaná léčiva nesprávně končí v toaletách, přičemž stopy těchto látek mohou ohrožovat život v řekách pod vyústěním ČOV.

SPOLEČNÝ PROJEKT JIHOČESKÉ UNIVERZITY A SPOLEČNOSTI ČEVAK

Sledováním výskytu a účinnosti eliminace vybraných léčiv a drog v odpadních vodách se zabývají i odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Ke spolupráci byla přizvána společnost ČEVAK a. s., která je největším provozovatelem vodovodů a kanalizací na jihu Čech.

Ve společném projektu bylo na ČOV v Českých Budějovicích provedeno v letech 2011-2012 několik provozních experimentů. Jednou ze zásadních věcí pro stanovení přítomnosti specifické látky v odpadní vodě je spolehlivý způsob odběru vzorku. V únoru 2011 byly v odtokovém kanálu z ČOV testovány tzv. pasivní vzorkovače POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) zkonstruované pro zachycování polárních (tedy ve vodě dobře rozpustných) látek, především farmak a pesticidů. Po kalibraci těchto vzorkovačů v reálných podmínkách ČOV bylo možné přistoupit k dlouhodobému sledování koncentrací cizorodých látek ve vodách.

Předloni v březnu se uskutečnil týdenní monitoring obsahu drog v odpadních vodách. V odebraných vzorcích na přítoku a odtoku z ČOV České Budějovice byly analyzovány drogy a jejich metabolity, např. metamfetamin (pervitin), amfetamin, kokain a jeho metabolit benzoylecognin, heroin, THC-COOH (metabolit THC z marihuany), MDMA (extáze).

Experiment byl součástí širšího projektu organizovaného Norským úřadem pro výzkum a Evropským centrem pro drogy a drogovou závislost. Probíhal současně v dalších 18 evropských městech. Ve vstupní vodě bylo objeveno šest různých drog nebo jejich metabolitů. Nejvyšší koncentrace byly nalezeny u metamfetaminu, který poukazuje na užívání pervitinu, a dále u THC-COOH (metabolit THC), který indikuje užívání marihuany. Z porovnání poměrů jednotlivých látek na přítoku a odtoku, vyplynulo, že se daří účinně odstraňovat metabolity marihuany a amfetaminu. Metamfetamin, kokain a jeho metabolit jsou však relativně stabilní a byly nalezeny i ve vyčištěné odpadní vodě.

PLOŠNÉ ZAŘAZENÍ DALŠÍHO STUPNĚ ČIŠTĚNÍ JE FINANČNĚ NEÚNOSNÉ

Po celý rok 2011 a v první polovině roku 2012 se na ČOV České Budějovice vyhodnocoval sezonní výskyt koncentrací vybraných farmak v odpadní vodě. Vzorkovalo se třikrát týdně formou 24 hodinových slévaných vzorků na přítoku i na odtoku z ČOV, a to za pomoci automatických kontinuálních vzorkovačů provozovatele. Byla zjištěna přítomnost účinných látek pestré škály léčiv, které se močí či nesprávným zacházením dostaly do městských odpadních vod. Čistírenská technologie odbourávání organických látek pomocí směsné bakteriální kultury (tzv. aktivovaným kalem) se s některými látkami vypořádala relativně úspěšně (např. s antibiotiky), jiné látky prošly mechanicko-biologickou linkou prakticky beze změny (některá analgetika, antivirotika apod.).

Propracovanými metodami odběru a analýz vzorků lze poměrně přesně určit zastoupení a množství cizorodých látek ve vodách a popsat cesty jejich transportu do přírody. Dosavadní výsledky však ukazují, že moderní čistírenské technologie stavěné na účinné odstraňování organických látek a živin, nejsou vždy schopny dostatečně zachytit stopová množství sledovaných škodlivin.

Likvidace reziduí léčiv, kosmetických přípravků, drog, pesticidů apod. je možná, ale vyžaduje zařazení dalšího stupně čištění, např. sorpci na aktivním uhlí. V podmínkách nejen České republiky, ale i celé EU je tato záležitost značně finančně nákladná a její realizace je v širokém měřítku velmi obtížně představitelná.


JIŘÍ STARA
hlavní technolog, ČEVAK a. s.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů