Ministr Tomáš Chalupa představí v rámci ekoauditu dalších 36 opatření na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání

31. ledna 2013
Ministr Tomáš Chalupa představí v rámci ekoauditu dalších 36 opatření na posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání

Ministerstvo životního prostředí přichází s dalšími legislativními úpravami, které podpoří konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice. Opatření, která ministr Tomáš Chalupa představí na zítřejším jednání vlády v rámci tzv. ekoauditu, se týkají především oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaného registru znečištění, odpadového hospodářství nebo ochrany ovzduší a vod. Ministerstvo životního prostředí, které návrhy předkládá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, k nim přistoupilo na základě podnětů od podnikatelské sféry.

Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech
v odpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovat či nikoli.

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich se týkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se v minulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množství těchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jako takovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámci ekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Tím dojde
ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s větším množstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi - odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak na ČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámci ekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci
a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehož obsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se tak administrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledně sběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů