Kácení dřevin v průjezdních úsecích silnic

Dřeviny rostoucí v průjezdních úsecích silnic podléhají ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a péče o ně je podle § 7 odst. 2 tohoto zákona povinností vlastníků pozemků, na kterých tyto dřeviny rostou.

15. červenece 2013
Kácení dřevin v průjezdních úsecích silnic

Ke kácení dřevin v průjezdních úsecích je podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. třeba povolení orgánu ochrany přírody; v případech stanovených v § 8 odst. 2 postačí ke kácení dřevin oznámení; splňují-li dřeviny charakteristiku stanovenou vyhláškou č. 395/1992 Sb., není k jejich kácení třeba povolení; kácení dřevin v tzv. havarijních případech je podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. třeba zpětně oznámit.

Žádost o povolení ke kácení dřevin v průjezdních úsecích silnic podává podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. vlastník pozemku nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny v průjezdních úsecích silnic rostou.

Povolení ke kácení resp. oznámení kácení dřevin je nezbytné i v případě, že odstranění dřeviny jakožto zdroje ohrožení dálnice, silnice a místní komunikace nařídil podle § 35 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, silniční správní úřad.

Dřeviny rostoucí na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace [byť jsou pojmově mimo průjezdní úseky dálnic a silnic podle § 13 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace - tj. stavby] rostou na pozemku a podléhají ochraně podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zákon o ochraně přírody a krajiny je speciálním právním předpisem zajišťujícím veřejný zájem na ochraně dřevin a uplatní se i v případě, kdy silniční správní úřad nařídí odstranění dřeviny z titulu ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace (§ 35 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb.). Ke kácení dřeviny, jejíž odstranění bylo nařízeno silničním správním úřadem, je podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení může orgán ochrany přírody vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Stav dřeviny a skutečnost, že silniční správní úřad nařídil její odstranění, jsou nepochybně klíčovými podklady pro posouzení závažnosti důvodů pro kácení. V případech stanovených v § 8 odst. 2 zákona ochraně přírody a krajiny není třeba ke kácení povolení, ale postačí jeho oznámení 15 dnů předem (jde např. o kácení z důvodů zdravotních). Orgán ochrany přírody může oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Povolení ke kácení není třeba (kromě kácení tzv. podlimitních dřevin - § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ke kácení dřevin v tzv. havarijních případech - tj. v případech, kdy je jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Nařízení silničního správního úřadu odstranit dřevinu z titulu ohrožování dálnice, silnice nebo místní komunikace nelze bez dalšího považovat za naplnění důvodů pro tzv. havarijní kácení podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. Skutečnost, zda je stavem dané dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo zda hrozí škoda značného rozsahu, posuzuje orgán ochrany přírody v každém případě individuálně.

Dřeviny rostoucí na pozemcích tvořících průjezdní úseky dálnic a silnic jsou s těmito pozemky trvale spojené a nemají povahu samostatné věci - jsou součástí pozemku jako věci hlavní (§ 120 odst. 1 dosud platného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.). Tyto porosty tedy nemohou vlastnicky náležet nikomu jinému než vlastníkovi pozemku jako věci hlavní.

U každého průjezdního úseku je tedy třeba zjišťovat vlastníka pozemku podle stavu v katastru nemovitostí. Je-li vlastníkem pozemku kraj, je jeho povinností zajistit podle zákona č. 114/1992 Sb. péči o dřeviny na tomto pozemku.Pokud kraj zřídí příspěvkovou organizaci za účelem péče o pozemek (pouze) z hlediska jeho funkcí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neznamená to, že kraji jako vlastníku pozemku nesvědčí i další povinnosti, které jsou spojeny s vlastnictvím (součástí) pozemku - v daném případě povinnost péče o dřeviny rostoucí mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb.

Obcím jsou zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřeny nástroje k zajištění péče o veřejná prostranství, tzn. i o veřejnou zeleň [např. § 10 písm. c)]. Z koncepce samostatné působnosti obce a z vymezení institutu veřejného prostranství podle zákona č. 128/2000 Sb. však nelze dovodit povinnost obce pečovat univerzálně o dřeviny rostoucí mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb. namísto vlastníka těchto dřevin, tj. především je ošetřovat a udržovat z hlediska zachování jejich funkcí v přírodě a v krajině. Obec ani není oprávněna podat - namísto vlastníka pozemku - žádost o povolení ke kácení těchto dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů