Další - tentokrát milionová - pokuta pro společnost ECOWASTE s. r. o.

27. března 2013
Další - tentokrát milionová - pokuta pro společnost ECOWASTE s. r. o.

ČIŽP OI Brno provedla v červenci 2012 kontrolu nakládání s odpady právnickou osobou ORV Morava s.r.o. Při této kontrole bylo inspekcí zjištěno, že společnost ORV Morava s.r.o. předala pražské společnosti ECOWASTE s.r.o. velké množství odpadů, a to konkrétně 12 798,1 tun nebezpečných odpadů a 8 394,3 tun ostatních odpadů. Společnost ECOWASTE je provozovatelem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů; v rámci své podnikatelské činnosti je tedy oprávněna dle zákona o odpadech přebírat do svého vlastnictví odpady od jiných subjektů.

Ing. Lukáš Kůs, vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP, k případu uvádí: "Na základě výše uvedených skutečností byla společnost ECOWASTE s.r.o. inspekcí vyzvána, aby předložila doklady i pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady v roce 2011. Na tuto výzvu firma nereagovala. Tím se dopustila porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, který stanoví povinnost provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů na vyžádání poskytnout kontrolním orgánům pravdivé a úplné informace, související s nakládáním s odpady."

Inspekce zároveň zjistila, že společnost ECOWASTE s.r.o. porušila ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nezaslala na místně příslušný obecní úřad Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi za rok 2011, ačkoli jí tato povinnost prokazatelně vznikla.

Za porušení ust. § 18 odst. 1 písm. k) a ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech byla společnosti ECOWASTE s.r.o. uložena pokuta ve výši 1 000 000,- Kč (dle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Proti tomuto rozhodnutí se společnost neodvolala; pokuta tak na začátku března nabyla právní moci.

V případě společnosti ECOWASTE s.r.o. se v oblasti ochrany životního prostředí bohužel nejedná o první prokázané porušení právních předpisů. V předchozích letech byly této firmě inspekcí ukládány pokuty nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale i na úseku ochrany ovzduší (80 000 Kč) a IPPC (250 000 Kč).

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů