Projekt NANORADI: Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod

Dodavatelem použitých materiálů železa je česká firma NANOIRON, s r.o, se sídlem v Rajhradu, která se zabývá výrobou nanočástic nulamocného železa pro laboratorní a sanační účely.

Projekt NANORADI: Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod

Projekt NANORADI, celým názvem: "Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod", je řešen v rámci programu TIP Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2011 - 2014. Hlavním cílem projektu je vývoj a aplikace inovativních technologií pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných komunálních odpadních vod s využitím nanočástic nulamocného železa, resp. materiálů uvolňujících hydroxylové radikály. Toxikologicky a hygienicky zabezpečené odtoky z komunálních ČOV představují obrovský potenciál v oblasti recyklace vyčištěných odpadních vod. Při předpokladu dostatečně biologicky vyčištěné odpadní vody lze najít široké spektrum uplatnění vyplývajících jednak z legislativy (např. Směrnice 2006/7/ES, 98/83/ES, ČSN 757143, 254/2001 Sb.), ale také ze zkušeností z vyspělých zemí, kde je na rozdíl od ČR již legislativa k požadavkům na recyklaci vyčištěných odpadních vod významným způsobem aplikována.

logaFirma ASIO, spol. s r.o. má v tomto projektu roli koordinátora konsorcia. Mezi další řešitele patří společnost RAWAT consulting, s.r.o., která je představitelem malého podniku, a dále Botanický ústav Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci, kteří v konsorciu zastupují akademickou sféru. S Botanickým ústavem spolupracuje ASIO na řešení dalšího výzkumného projektu týkajícího se nanotechnologií (NANAPL), avšak s UPOL a RAWAT jde o první spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

V současné době je toxikologické a hygienické zabezpečení odtoku z ČOV řešeno pomocí chloračních technologií, které mohou vést k produkci látek škodlivých životnímu prostředí (např. AOX). Námi vvíjená inovativní technologie představuje jednu z možných alternativ existujících řešení. Nesporným benefitem je vysoká míra dočištění, která vede k produkci hygienizovaného odtoku coby zdroje vody pro znovuvyužití v široké škále aplikací a v neposlední řadě šetrnost technologie k životnímu prostředí.

Cílem projektu je proto vývoj a aplikace inovativních technologií pro toxikologické a hygienické zabezpečení vyčištěných odpadních vod s využitím nanočástic nulamocného železa, resp. materiálů uvolňujících hydroxylové radikály. Hygienicky a toxikologicky zabezpečené vody odtoků z komunálních čistíren odpadních vod o velikosti 500 - 10 000 EO (na něž je projekt zaměřen) mohou sloužit vedle garance zabezpečení kvality jakosti a kvality vypouštění do recipientů i jako hodnotný zdroj vody, která může být následně recyklována v široké škále dalšího uplatnění.

Dodavatelem použitých materiálů železa je česká firma NANOIRON, s r.o, se sídlem v Rajhradu, která se zabývá výrobou nanočástic nulamocného železa pro laboratorní a sanační účely. Nanočástice jsou dodávány ve formě prášku nebo vodné suspenze. Při testech používáme silně reaktivní vodnou suspenzi pyroforického prášku NZVI s obchodním názvem NANOFER 25, kde jsou nanočástice železa stabilizovány anorganickým modifikátorem. Obsah nanočástic Fe(0) v suspenzi představuje 16 - 18 hm.%.

Stěžejním výstupem projektu bude užitný vzor reaktoru uzpůsobeného pro aplikaci částic nanoželeza a separátor nezreagovaného nulamocného železa, který slouží k účinnému oddělení částic nulamocného železa (NZVI) z čištění. Výsledky projektu jsou a budou prezentovány široké veřejnosti na konferencích (např. NANOCON) a v odborném tisku.

Projekt je nyní v polovině doby řešení (prosinec 2012). Dosavadní výzkum přinesl navýšení odborných znalostí dané problematiky, vývoj a testování nových forem nanočástic železa (NZVI a především ferátů), konstrukci poloprovozního modelu reaktoru (na základě reakčních vlastností a rozsáhlého průzkumu vhodných materiálů, které vykazují rezistenci vůči NZVI) a konstrukci separátoru NZVI. Účinky nových forem železa z hlediska odstranění bakteriálního oživení, endokrinních disruptorů a fosforu byly ověřeny na vzorcích reálné odpadní vody a přinesly povzbudivé výsledky. Započaty byly také testy toxicity odpadních vod po aplikaci nanočástic železa. Na základě těchto výstupů se další výzkum zaměří přednostně na sloučeniny železa ve vysokém oxidačním stupni. V následujícím roce (2013) bude ověřován a optimalizován chod poloprovozního reaktoru v součinnosti se separátorem částic NZVI. Hlavním cílem bude optimalizace provozu zařízení v reálném provozu pro dosažení požadované kvality vod.

Předpokládaným přínosem projektu pro firmu je vytvoření nového produktu, využívající technologii čištění a dočištění odpadních vod působením nanočástic železa. Projekt povede k získání kompletního know-how inovativní technologie a zajištění nezávislosti při řešení předpokládaných zakázek. Vedle již uvedeného je významným přínosem navázání kontaktů s novými výzkumnými partnery. Ačkoli je projekt cílen na dočištění odtoků z komunálních čistíren odpadních vod, výsledky měření prokazují velký potenciál pro použití NZVI technologie pro dekontaminaci a čištění průmyslových odpadních vod obsahujících obzvláště rezistentní složky znečištění. Použití NZVI představuje nejen efektivní, ale zejména ekologické a ekonomické řešení.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů