Návrh novely zákona o odpadech

K omezení provozu odpadových zařízení na území obcí...

11. června 2013
Návrh novely zákona o odpadech

Sněmovní tisk 1019

ZÁKON ze dne........ 2013,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
V § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb. se vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že zařízení ke sběru nebo výkupu
odpadů (§ 14) mohou být provozována pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených,
nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu odpadů (§ 14) zakázáno, nebo úplně zakázat provozování zařízení ke sběru nebo
výkupu (§ 14).

(4) Obec má povinnost informovat krajský úřad o přijetí vyhlášky podle odstavce 3, a to do
15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 5 až 8.

Čl. II
ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Obecná část

V současné době, dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech"), lze zařízení k výkupu odpadů provozovat
pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, vydaného v přenesené působnosti, kterému je
ve správním řízení udělen souhlas k provozování tohoto zařízení, a s jeho provozním řádem.
Správní řízení zahajuje příslušný krajský úřad na žádost žadatele, kterým může být právnická
osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání.

Požadavek na posouzení podle § 78 odst. 3 zákona o odpadech, kdy krajský úřad
zkoumá, nakolik žadatel dostál povinnostem, vyplývajícím ze zákona o odpadech, jeho
prováděcích předpisů a zda je záměr v souladu se závaznými částmi řešení plánu odpadového
hospodářství kraje a plánu odpadového hospodářství České republiky, je plněn velmi
formálně. Celkové zhodnocení se často omezuje na pouhé konstatování, že bylo zkoumáno,
nakolik žadatel dostál svým povinnostem vyplývajícím z uvedených předpisů.
Právní úprava zákona o odpadech stanoví pravidla pro výkup kovových odpadů, která
mají zamezit trestné činnosti, např. identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby,
od kterých byly vykoupeny věci jako odpady apod. Praxe však ukázala, že tato právní úprava
upravující zásady výkupu kovových odpadů je nedostatečná z hlediska ochrany proti
krádežím a poškozování kovových předmětů.

Dlouholeté zkušenosti dokazují, že výkup odpadů je úzce spojen s trestnou činností
řady osob, jež se na výkupu podílejí. Osoby, které předávají kovové odpady, se nezřídka při
získávání kovových předmětů dopouštějí mnoha trestných činů, např. krádeže, poškození cizí
věci, ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Při důsledné aplikaci trestního zákona
by měly orgány činné v trestním řízení stíhat osoby, které vykupují kovový odpad zakázaný
vyhláškou. Je faktem, že k důslednému uplatňování trestněprávní odpovědnosti nedochází a
rozsah trestné činnosti v dané oblasti neklesá. Statistiky Policie ČR prokazují, že po
krátkodobém poklesu počtu trestných činů, které byly spáchány v souvislosti s barevnými
kovy, došlo k více než dvojnásobnému nárůstu této trestné činnosti v letech 2010 a 2011 (viz
Přílohy k důvodové zprávě).

Problémem také je, že neexistuje veřejně přístupná databáze všech zařízení
provozovaných na základě souhlasu krajských úřadů. Nelze také zjistit, kolik takových
zařízení je provozováno bez souhlasu krajského úřadu.
Neúčinnost dosavadních zákazů a omezení, které s ohledem na poměrně vysokou cenu
železa a barevných kovů nejsou s to zabránit kriminalitě spočívající zejména v krádežích
kovových předmětů za účelem jejich zpeněžení jakožto kovového odpadu, vyvolává potřebu
změny současné právní úpravy.

Navrhujeme, aby zákon o odpadech obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně
závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového
zařízení.
Navrhovaná právní úprava by měla přinést zpřísnění podmínek pro podnikání tohoto
druhu a zlepšení kontrolovatelnosti ze strany samosprávy, která je realizací této činnosti
nejvíce dotčena.
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na státní rozpočet, rozpočet krajů a
obcí. Návrh se netýká rovnosti mužů a žen.
Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, a i předpisy Evropské unie.

Zvláštní část
K čl. I
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozována
v lokalitě určité obce, která se následně musí vypořádávat s negativními dopady této činnosti
(např. odcizené poklopy kanálů, kryty pouličních lamp apod.), bylo by vhodné, aby ve
správním řízení o udělení souhlasu k provozování tohoto zařízení nebylo možné vydat
konečné rozhodnutí bez souhlasu dotčené obce.

Stanovisko dotčené obce bude v souladu s obecně závaznou vyhlášku v samostatné
působnosti, kterou je obec tímto návrhem znocněna vydat. O vydání předmětné vyhlášky
musí obec informovat příslušný krajský úřad do 15ti dnů od jejího schválení zastupitelstvem
obce.

V případě povolení k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v určité
lokalitě (obci), vydávaným krajským úřadem, musí toto povolení respektovat obecně
závaznou vyhlášku obce o místech, na kterých je zakázán provoz takového zařízení a čas, ve
kterém je provoz takového zařízení zakázán.

K čl. II
Účinnost zákona je stanovena od 01.01.2015. Důvodem je alespoň minimální ochrana
případných investic do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a vyhnutí se tak případným
žalobám.

V Praze dne 10.05.2013
Ivana Řápková, v.r.
Tomáš Chalupa, v.r.
Jan Čechlovský, v.r.
Jan Bauer, v.r.
Jan Bureš, v.r.
Přílohy k důvodové zprávě

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů