Neděle, 3. března 2024

Shrabky z ČOV

Evidence vznikajícího odpadu na různých čistírnách odpadních vod (ČOV)...

Shrabky z ČOV

Dotaz:
Jsme provozovatelem malých ČOV a velké ČOV A a jsme tedy původcem na nich vzniklých odpadů. Každá ČOV je z hlediska evidence odpadů vedena jako samostatná provozovna. Velká ČOV A je sice provozována i jako zařízení k využívání, předúpravě a odstraňování odpadů podle §14 odst. 1, ale shrabky z česlí nejsou na seznamu odpadů, které je možné do zařízení přijmout. ČOV A nemáme vedenou jako sklad odpadů.Shrabky z česlí z malých ČOV likvidujeme tak, že je převezeme na velkou ČOV A, kde jsou po krátkou dobu uskladněny, a pak předány společně se shrabky vzniklými na ČOV A oprávněné firmě. V základním popisu předávaného odpadu je jako místo vzniku odpadu uvedena ČOV A a dále je tam uvedeno, že se jedná jak o shrabky vyprodukované na ČOV A, tak o shrabky dovezené z okolních malých ČOV. ZPO je zpracován pouze na základě odborného úsudku. Oprávněná společnost přebírající náš odpad eviduje veškeré převzaté shrabky jako odpad z provozovny ČOV A. My vedeme svou evidenci tak, že:

o na malých ČOV evidujeme vznik odpadu (A00)+jeho předání na ČOV A (AN3),

o na ČOV A evidujeme příjem odpadu z malých ČOV (B00)+jeho předání oprávněné firmě (BN3) a vznik odpadu na ČOV A (A00)+jeho předání oprávněné firmě (AN3).Sama cítím, že tento postup není správný. Můžete mi, prosím, poradit, jak postupovat, jak vést evidenci a zpracovat základní popis odpadu v případě, že potřebujeme převážet shrabky z malých ČOV na velkou ČOV A, protože odvoz shrabků oprávněnou osobou přímo z jednotlivých malých ČOV by byl problematický a drahý?


Odpověď:

V konkrétním případě Vaší ČOV je původcem odpadu shrabků z česlí všech uvedených provozoven ČOV jejich provozovatel, tzn. jednomu (stejnému) původci, který provozuje ČOV, vzniká stejný odpad kategorie "O" v několika samostatných provozovnách. Původce je povinen podle § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") vést průběžnou evidenci a ohlašovat odpady za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů je stanoven § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen "vyhláška") a její přílohou č. 20.

Je tedy v pořádku, že ve všech provozovnách této konkrétní ČOV (ve velké ČOV A i v malých provozovnách) je evidován (v každé zvlášť) vznik tohoto odpadu jako (AOO) a jeho předání oprávněné osobě k jeho odstranění nebo využití (AN3). Touto oprávněnou osobou však podle mého názoru není pro malé provozovny velká ČOV A, na kterou z důvodu zjednodušení a zlevnění odvozu odpadu je tento stejný odpad ze všech menších provozoven svážen a v kontejnerech shromažďován před jeho odvozem jednou společnou oprávněnou osobou k jeho využití nebo odstranění. Tato oprávněná osoba ho eviduje jako odpad vzniklý velké provozovně - tedy tento odpad ze všech provozoven tohoto původce dohromady. Je proto zbytečné a asi ani ne zcela správné, že velká ČOV A eviduje nejen vznik odpadu ve vlastní provozovně jako (A00)+jeho předání oprávněné firmě (AN3), ale i příjem odpadu z malých provozoven jako oprávněná osoba (B00) + jeho předání skutečně oprávněné osobě, jako (BN3).

Velká provozovna ČOV A, jak uvádíte v dotazu, totiž není osobou oprávněnou k převzetí uvedeného odpadu do svého vlastnictví, neprovozuje zařízení k odstranění, využití, nebo jinému nakládání s tímto odpadem a ani s ním sama nenakládá. Odpad je na určeném místě pouze v kontejnérech shromažďován před jeho odvozem. Jelikož je ČOV A provozovnou téhož původce - provozovatele všech provozoven, domnívám se, že ani oprávněnou osobou k převzetí odpadu být nemusí a malé provozovny jí ho nemusejí předávat do vlastnictví. Je to jeden a ten samý odpad jednoho původce, který je jeho vlastníkem od jeho vzniku. Nejde tedy o otázky vlastnictví, ale pouze o správné vedení a ohlašování odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech, tj. v tomto případě povinnost původce ohlašovat odpad za každý druh a provozovnu zvlášť.

Navíc, pokud by velká ČOV A byla oprávněnou osobou, vztahovala by se na ni i povinnost ohlašovat zařízení k nakládání s odpady podle přílohy č. 22 vyhlášky.

Původce může stanovit shromažďovací místo pro odpad ze všech svých provozoven v této jedné a společný odvoz jednou oprávněnou osobou. V tomto případě by měla být vedena evidence ve všech provozovnách pouze jako vznik vlastního odpadu a jeho předání oprávněné osobě, stejné pro všechny provozovny včetně velké ČOV A, tedy pouze pod kódy AOO, AN3. Z evidence na ČOV A by byla vypuštěna evidence příjmu odpadu z malých ČOV (B00) + jeho předání oprávněné osobě (BN3). Oprávněná osoba by evidovala jeho převzetí jako dosud - tedy jako jedno převzetí jednoho druhu odpadu od jednoho původce. Množství odpadu z celkového množství odpadu převzatého oprávněnou osobou připadajícího na jednotlivé provozovny vyplývá z průběžné evidence, kterou každá z nich vede samostatně.

Ke druhé části dotazu, jak zpracovat základní popis odpadu (dále jen "ZPO") v popsaném případě předávání odpadu oprávněné osobě, je třeba upozornit, že důležitou podmínkou pro výše doporučený způsob vedení evidence a předávání odpadu oprávněné osobě je, mimo jiné, aby na všech provozovnách vznikal odpad jednoho stejného druhu a kategorie, vzniku, složení a vlastností a aby tento odpad vyhovoval podmínkám přijetí do zařízení oprávněné osoby, které je předáván.

ZPO je dokladem, že odpad, předávaný oprávněné osobě do zařízení k jeho využití, odstranění apod., vyhovuje podmínkám a požadavkům na odpad, který do zařízení v souladu s jeho provozním řádem, může být přijat. Podle bodu 2 přílohy č. 2. výše citované vyhlášky je provozovatel zařízení (oprávněná osoba) povinen při přejímce odpadu do zařízení požadovat od jeho dodavatele, mimo jiné, ZPO. ZPO musí dodavatel odpadu poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce.

Pokud bylo dosud pro oprávněnou osobu postačující jedno ZPO na odpad shrabků z česlí všech provozoven ČOV, není důvod, aby bylo nyní zpracováváno pro každou provozovnu zvlášť, ikdyž vyloučeno to není. Protože ZPO slouží oprávněné osobě při přejímce odpadu, bude i zpracování ZPO původcem záviset především na požadavcích oprávněné osoby, samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy. Změníte-li způsob evidence výše doporučeným způsobem, nezmění to nic na kvalitě odpadu. Oprávněná osoba bude nadále přijímat stejný odpad stejného původce ze všech jeho provozoven, při každé přejímce. Bylo by proto nejvhodnější vypracovat ZPO na odpad, odpovídající obvykle oprávněnou osobou odvážené směsi ze všech provozoven. ZPO se poskytuje osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce. Bylo by tedy, v případě souhlasu oprávněné osoby, rovněž možné, aby vždy při první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, bylo ke společnému ZPO přiloženo čestné prohlášení provozoven, např., že jí vznikající odpad odpovídá společnému ZPO. Pokud by se na některé provozovně podmínky vzniku a tím i složení tohoto odpadu změnily (např. obsah nebezpečných složek odpadu zachycených na česlích v důsledku havárie), musel by být odstraňován jako jiný odpad (nejspíš odpad téhož katalogového čísla, ale kategorie "N") a pravděpodobně i jinou oprávněnou osobou.

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů